E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
1 4 54:64
1 5 143
2 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman ve iki arkadaşının, Milletvekilleri ara seçiminin bu yıl yapılmaması hakkındaki önergesi münasebetiyle
1 21 539:540
3 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 612:615 624 651:653 655:658
4 İstizah Takrirleri OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Kore'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında Başbakandan gensoru açılmasına dair önergesi (6/101)
3 13 5:6
3 17 136:170 170:199 201:204
5 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kore'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında Başbakandan gensoru açılmasına dair, Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu ile birlikte verdikleri, Önergesi münasebetiyle
3 17 139:144 147 162:166 168 179 196
6 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 45 215 219:234
5 47 350 354:356 377:380
7 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 47 406:407
8 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Adalet Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 48 461:462
9 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 48 439:441
10 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Başbakan Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
6 59 104:110 119
11 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 7 131:138 140:143 147
10 8 181:183 202:203 209:210
12 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Hükümetin takibettiği dış politika hakkında Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün demeci münasebetiyle
11 19 234
13 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair olan önerge münasebetiyle
12 25 80:81 89
14 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair olan sorusu münasebetiyle geçen Birleşimde Başbakan Yardımcısı tarafından kendisine sataşıldığı iddiasiyle savunması
15 70 139:163
15 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Dışişleri Bakanının son zamanlarda Ankara'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle Atina seyahat ve görüşmeleri hakkında Meclise izahat vermesine dair soru münasebetiyle
15 76 358 360:361
16 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Bir önceki Birleşimde Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü sorusunun görüşülmesi sırasında, usul hakkında diğer Milletvekillerine de söz verilmemiş olmasının İçtüzük Hükümlerine uymadığı yolundaki önerge münasebetiyle
15 77 381
17 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Resmî ilân tevzîatındaki yolsuzluk dolayısıyla Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu hakkında soruşturma yapılmasına dair önerge münasebetiyle
15 78 417:422 424
18 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunu bazı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
23 91 34 60:63
23 92 78
19 İstizah Takrirleri OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın, Millet Partisinin dini siyasete alet ettiği hususunun Başvekilden istizah olunmasına dair önergesi (6/1112)
23 96 208:209
20 İstizah Takrirleri OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı ve 2 arkadaşının, Türkiye'de pürüzsüz demokratik bir idarenin kurulduğu ve vatandaş hak ve hürriyetlerinin tam mânasıyle teminat altına alındığı yolundaki İddialarının neye istinat ettiği hususunun Başvekilden istizah olunmasına dair önergesi (6/1080)
23 96 207:208
21 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
24 104 366:373
22 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Üniversiteler Kanununun 46. maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 113 974
23 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 115 1071:1085 1111:1112 1122:1123 1128:1129 1131
24 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : 1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve tamir edilen camilere Karaköse'de tamir edilecek camiler için yapılacak olan yardımlara ve bu husustaki beyanata dair sözlü sorusu münasebetiyle
25 6 315:316
25 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
26 17 200 202:203
26 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu münasebetiyle
27 30 236
27 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (KIRŞEHİR) : Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 60 397 402 413 419 424 427 428
29 61 464 476:486 521:522