E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'ın, cezaevlerindeki hâdiselerin sebepleri ve bu münasebetle alınan tedbirler hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
17 6 223:224
2 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları hakkında Tatbik Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
17 7 256:257
18 16 214
3 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nun, Keşan Hukuk Mahkemesinin ne için lâğ vedildiğine ve mezkûr mahkeme yargıcı Arif Kart'ın bu suretle açıkta bırakıldıktan sonra aynı mahkemenin tekrar ne için açıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 370:373
4 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar dolayısiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahkikatın ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu hususta ne düşündüğüne dair olan sözlü sorusuna cevabı
18 22 433
5 Söz Alanlar OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 50 720:728 736:739