E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, İşçi Sendikaları Kanununa asgari ücret işinin halli ile ücretli Hafta Tatili Kanununun bir an evvel çıka rılmasına, işçilerin terfi, terfih, ikramiye, prim gibi hak ve menfaatlerinin düzenlenmesine dair olan sorusuna cevabı
7 82 476:478
2 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
8 84 11:12
8 86 89:91
3 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun 15. maddesinin tadiline ait kanun teklifi münasebetiyle
8 91 262
4 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Sait Başak'ın, memlekette bedenen çalışan işçilerin sayısı ile kaçının ihtiyarlık sigortasına dâhil bulunduğuna, bedenen çalışanlardan gayri bu sigortaya girmesi lâzımgelen ve dâhil olan ne kadar vatandaş bulunduğuna, ihtiyarlık sigortasının bedenen çalışan işçi zümresini tatmin edip etmediğine ve bu sigortanın teknik plânının yaptırılıp yaptırılmadığına dair sorusuna cevabı
8 94 359:361
5 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 111 734
9 112 772:773
6 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İzmir Milletvekilî Abidin Tekön'ün, işçi sendikaları teşkilâtının çalışma tarzı hakkında ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
11 20 289:292
7 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İhtiyarlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili Said Başak'la İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
12 33 403:404 408
8 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 50 1197:1202
9 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 2. maddesinin A fıkrasının değiştirilmesine, C fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
14 64 476:477
10 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İhtiyarlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 71 186:187 189