E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan işçilere verilemiyen fazla mesai ücretleri ile miktarına, müterakim ücretlerin defaten ödenmesinin mümkün olup olmadığına ve ne zaman ödeneceğine dair olan sorusuna cevabı
12 24 37:38
2 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 sayılı Kanunun 2. ve 4. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
12 33 400
3 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpcak'ın, kömürlerin yıkanmasından teressübeden kömür tozlarının 114 sayılı Kanunun 1. maddesinde yazılı maden kömürü tozlarından sayılması lâzım-gelip gelmediğine ve aynı maddedeki (maden amelesinin menafii umumiyesine hasır ve tahsis olunur) tâbirinin 5018 sayılı Kanunun 1. maddesine göre kurulmuş olan Maden İşçileri Sen dikasına matuf olup olmadığının yorumlanması hakkında önergesi ve Maliye, Çalışma, İçişleri ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
13 34 10:11
13 40 266:267
4 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, Bayburt ve Kelkit mıntakalarında bir şeker fabrikası kurulması için tetkikler yapılıp yapılmadığına ve bu hususta Hükümetin ne düşündüğüne dair olan sorusuna, cevabı
13 39 230:231
5 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, kristal veya toz şekerden kesme veya küb şeker imali ile alım ve satımının men'i hakkındaki karar dolayısiyle satışı mümkün olmıyan ve fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kalmış olan esnafın zarardan vikayesi için bir tedbir alınıp alınmadığına dair sorusuna cevabı
13 39 231:232
6 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Isparta Milletvekili Kemal Demiralay'ın, Sümerbank tarafından hangi esaslar dâhilinde ve nerelerde finansman şubeleri açıldığına ve bu meyanda İsparta'da da bir şube açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
13 39 239
7 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : İşletmeler Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 50 1218:1222 1225:1226
8 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Kastamonu Milletvekili Ziya Termen'in, Kastamonu İlinin iktisadiyatını canlandırmak maksadiyle kendir, pirinç ve elma konularında ne gibi teşvik ve himaye ve satış tedbirleri alındığına, Azdavay, Cide linyit ve antrasit kömürü ocakları ile kadim (Küre) bakır madeni ve pirit kaynakları ve Araç demir madenlerinin senelerden beri ne gibi sebeplerle işletmeye açılmadığına dair sorusuna cevabı
15 76 343:344
9 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'ın, Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzı ocaklariyle Kurucaşile'deki İdareağzı, Azdavay ve Söğütözü maden kömürü ocaklarının işletilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
16 87 322:324
10 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'in, petrol istihsal miktarı hakkındaki sorusuna cevabı
16 87 326:327
11 Söz Alanlar NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN) (MUĞLA) (ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ) : Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'in, Zonguldak-Karabük hattının münakale durumu hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
16 87 325