E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in Tarım Bakanlığı Teşkilâtında stajyer olarak çalışmakta bulunan İzmir Ziraat Okulu mezunlarının durumu hakkındaki sorusuna cevabı
6 60 137:138
2 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Urfa Milletvekili Necdet Açanal'ın, Süne haşeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler alındığına ve bu hususta bir plân tatbik edilip edilmediğine dair sorusuna cevabı
6 61 147
3 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Orman kanunu tasarısının görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulması hakkında
6 62 155
4 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'ın, Zirai Donatım Kurumu Ankara Depo Müdürlüğünde satılan traktör ve malzemesi ile 1.5.1950 tarihinden 30.11.1950 tarihine kadar yapılan satışa, arı kovanlarının kaça satıldığına ve çiftçilerin kalkınması için ne gibî tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
6 65 203:205
5 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, Karadeniz kıyıları balkının verimli sahalara iskân edilmesi, meyvacılık ve dokumacılık işleriyle geçimlerinin sağlanması hakkındaki sorusuna cevabı
6 69 293
6 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : İzmir Milletvekili Necdet İncekara'nın, iskân dâvasının halli için ayrı bir Bakanlık ihdasının düşünülüp düşünülmediğine, dış iskân meselesinin hangi ana prenspilere göre halledileceğine, iç iskân mevzuunun dış iskânla birlikte ele alınmasının düşünülüp düşünülmediğine ve bu dâvanın başarılması için ne gibi tedbirler alındığına daîr olan sorusuna cevabı
7 74 142:145
7 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, Bulgaristan'dan memleketimize gelen göçmenlerin sayısına, nabil bir iskân usulüne tâbi tutulduklarına, bir an evvel müstahsil hale getirilmeleri için tatbik edilmekte olan usul ve malî kaynakların kifayetli olup olmadığına, şimdiye kadar gerek teberru yolu ile ve gerekse yabancı kay naklardan toplanan ve bu işler için sarf olunan paraların miktarına dair olan sorusuna cevabı
7 74 142:145
8 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgillerin, köy dâvamızın halli için iç ve dış iskân işlerini de içine almak üzere, Köy Bakanlığı kurulma sının düşünülüp düşünülmediğine ve iç ve dış iskân konusu hakkındaki çalışmaların açıklanmasına dair sorusuna cevabı
7 74 142:145
9 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Manyas Kazası köylerinde ineklere tatbik edilen suni tohumlanıp hakkındaki sorusuna cevabı
8 90 237
10 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Adana Pos ormanlarındaki tra vers işinin kimlere verildiğine, muhtelif ormanlardan bu şahıslara verilen işin miktarına, orman mıntakalarında oturan keresteci, oduncu ve kömürcülere ne miktar orman verildiğine ve Kadirli Kazasının Yeşilyurt mevkiinin orman haline ifrağı için kurulan kooperatifin faaliyetine dair sorusuna cevabı
8 90 247:249 251:253
11 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili Kemal Ataman'ın memleketimize ithal edilen traktörlerin tek tip olarak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli ellerle kullanılmasını temin için bir kurs açılmasının düşünülüp düşünülmediğine, ithalâtçıların ne şekilde yedek parça getirebileceklerine ve Zirai Donatıma ait olup muattal bir halde bulunan traktörlere dair sorusuna cevabı
9 97 35:37
12 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Çukurova'da kadastro işlerinin bir an evvel düzene konmasına ve Adana'nın Misis Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta olan kadastro işinin neden uzadığına ve bu köyde bir jandarma karakolunun ihdasına neden lüzum görüldüğüne dair sorusuna cevabı
9 97 32
13 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in, Göçmenlere dağıtılan topraklar araşma hiç toprağı bulunmıyan bir kısım köylü vatandaşların uzun zaman ektikleri toprakların da katılıp katılmadığına ve bu gibiler hakkında ne tedbirler alındığına dair sorusuna cevabı
10 9 219:221
14 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün, köylüye yapılan tohum yardımiyle elde mevcut stok miktarına ve müşkül durumda bulunan Çanakkale bölgesine yapılacak yardım hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
11 18 206 208
15 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Özdemir'in, memleketimize ithal edilen traktör, biçer-dö ver, pulluk ve mümasili ziraat aletlerinin Zirai Donatım Kurumu vasitasiyle satışı esnasında hangi esasların nazarı dikkate alındığına ve zirai istihsalâtımızm inkişaf ve kalkınması için bu kurumun çalışma sistemi hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
11 18 202:204
16 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Manyas İlçesi köylerinde çalışan Toprak Tevzi komisyonlarının ne kadar zaman vazife gördüklerine ve kaç kişiden ibaret olduğuna, bunların aylık, günlük ücretlerine ve şimdiye kadar hangi köylerde ne miktar toprak tevzi edildiğine dair sorusuna cevabı
11 21 328
17 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Tuzla'daki Teknik Bahçıvanlık Okulu ile Çayırova Çiftliğinin tesis tarihlerine ve binaların kaça mal olduğuna, senelik bütçesi ile arazisinin kaç dönümden ibaret bulunduğuna, kadrosu ile aylık ve yevmiye masraflarına talebe miktarına, ziraat işlerinde kaç traktör ve makine kullanıldığına, büyük ve küçük baş hayvan miktarına dair sorusuna cevabı
11 21 324
18 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Türkiye Zirai Donatım Kurumu İdare Meclisi üyeliğine seçilen Turgut Nalcıoğlu'nun tahsil derecesi hakkından sorusuna cevabı
11 21 328
19 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin kereste, odun ve kömür olarak yıllık verimlerinin ne kadar olduğuna, orman kaynağı olmıyan Tekirdağ İli hududunun tashihi hakkındaki müracaatların neticesine, kental başına kanunsuz ve usulsüz alınan rüsumun mesnediyle alman paraların iade edilip edilmiyeceğine elde mevcut tomruk ve mamul kereste miktarına ve yeni Orman Kanunu tasarısı hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
11 21 321:322
20 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, çeltik ekimi ve tohumluk tevziatı hakkındaki sorusuna cevabı
12 31 305:307 309:310
21 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin Merinos teşkilâtının hangi senede kurulduğuna kaç ilde tatbik edildiğine, Bursa Merinos Fabrikası yıllık yün ve yapağı ihtiyacının yüzde kaçının karşılandığına ve Bandırma Merinos Çiftliğine dair sorusuna cevabı
13 39 241
22 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 50 1131:1135 1139 1147:1149 1155
23 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Hayvan Sağlık memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
14 60 350:351
24 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, Maraş İlindeki Mizmili bataklığının kurutulması için şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup olmadığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edilecek arazi miktar ve değerinin ne kadar tahmin olunduğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
15 67 7
25 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın, maki cinsinden her türlü ağaçlıklarla örtülü ormandan sayılmıyan yerlerden topraksız veya az topraklı vatandaşlara bugüne kadar kaç hektar saha tevzi edildiğine, bu işlemlerin hangi iller dâhilinde yapıldığına ve daha nerelerde ne kadar maki sahası tevzi edileceğine dair sorusuna cevabı
15 76 364:365
26 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu'nun, çegirge salgınına karşı ne gibi tedbirler alındığına, bu haşaratın hudutlarımıza sirayeti halinde yapacak tahribatın önlenmesi için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ve bu hususta sivil halka ne gibi vazifeler verileceğine da sözlü sorusuna cevabı
17 5 177
27 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Mardin Mebusu Aziz Uras'ın Doğu ve Güney-Doğu ovalarındaki motorlu ziraat makine ve aletlerinin yedek aksamının çiftçinin eline kolaylıkla geçebilmesi için ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
17 5 187:188
28 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, Malatya ve civarındaki meyva ağaçlarına ve mezruata zarar veren haşaratın itlafına ne şekilde önem verildiğine, Malatya'da bir dut fidanlığı kurulmasına, pamuk ekimine elverişli toprakların tesbitine ve akarsu civarı olan yerlerin ağaçlandırılmasına dair sözlü sorusuna cevabı
17 6 212:213
29 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Hatay Mebusu Abdurrahman Melek'in Hatay'daiki seneden beri ekilen pamuklara ârız olan yeşil ve pembe kurtlarla mücadele için ne gibi tedbir alındığına ve alınacağına dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 55:56
30 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, Etimesgut depolarında çürümekte olan traktörler ve zarara sebep olanlar hakkında ne muamele yapıldığına, 1947 ve 1949 yıllarında Karma Teftiş heyetlerince tesbit edilen orman suiistimalleri hakkındaki raporlara dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 53:54
31 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, Saray İlçesi halkına mahsus mahrukattan ve yapraklı çırpı uçlarından % 100 fazla resim alınması, aynı ilce halkının çırpılarını kasaba dışın da satmak hakkından mahrum edilmeleri ve tarlaları mahsulünün zaptedilmesi sebeplerine dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 50:51 53
32 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Samsun Mebusu Muhittin Özkefeli'nin, ziraat makineleri acentelerinin protokol esaslarına riayet etmemesi yüzünden meydana gelen aksaklıkların önünü almak için tamir atelyesi tesisi ve yedek parça bulundurulması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 366:367
33 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Van Mebusu Ferid Melen'in, Van'ın Erciş İlçesinin Zeylân mıntakasında bulunan Altındere Harası için istimlâk edilmiş ve edilmekte olan emlâk, arazi bedellerinin mülk sahiplerine ödenmemesi için bir emir verilip verilmediğine, verilmişse sebeplerine dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 374
34 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in, Orman Umum Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam, Abant Gölü ve sair mahallerde yapılmış olan binalar ve köşkler için hangi yıllarda, ne miktar para sarf edildiğine ve mevzuata aykırı olarak yapılan lüzumsuz bu sar fiyattan dolayı müsebbipleri hakkında bir muamele yapılıp yapılmadığına dair sorusuna cevabı
19 29 260:262
35 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Bandırma'nın Merinos Çiftliğinde 1952 yılında kaç dönüm ziraat yapıldığına ve ne miktar tohum ekildiğine mahsulün günlük ihtiyacını karşılıyacak bir durumda olup olmadığına ve ekilen buğday ve yulafların vaktin de biçilmemesi yüzünden ziyana uğradığının doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
19 29 278:279
36 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşerinin, 1951 yılında Trakya'da Enez'in Çavuş Köyünde alâkasızlığı yüzünden büyük ve küçükbaş hayvanlardan birçoğunun telef olmasına sebebiyet veren Keşan Merkez Baytarı hakkında ne muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
19 29 274
37 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Kayseri Mebusu Mehmet Özdemir'in, Kayseri Vilâyeti dâhilinde bulunan Sultansazı Bataklığının kurutulması için şimdiye kadar ne gibi işler ve etüdler yapıldığına ve bu bataklığın kaç yılda kurutulabileceğine dair sorusuna cevabı
19 32 429
38 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Tarım Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri, Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 54 1154:1156
39 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
22 86 350
40 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Mebusu Süleyman Kerman'ın, Afyon Karahisar Vilâyeti Emirdağı Kazasının Pınarbaşı mevkiinde tesis edilmiş bulunan (Köyler Ortak Fidanlığı)nın tahripten kurtarılması ve tekrar ihyası hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
22 88 442
41 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Seyhan Mebusu Sedat Barı'nın, muhtelif firmalara ait traktör fiyatlarında görülen fahiş yükselmelere ve ziraat aletlerinin takasla getirilmesinde zaruret olup olmadığına dair sorusuna cevabı
22 88 436:437
42 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Orman kanunu lâyihası münasebetiyle
26 14 52 73:74
26 16 140 145 149 151
27 35 417:418 420 425 432
28 37 52
28 43 329:331 337:338 341 343
43 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Ziraat Vekaleti, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü ve Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 51 1033 1038:1040
44 Söz Alanlar NEDİM ÖKMEN (KAHRAMANMARAŞ) (TARIM BAKANI) : Bâzı orman suçlarının affına ve bazı suçlardan mütevellit tazminatın terkinine dair Kanun münasebetiyle
29 64 800:801