E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, geçimlerini kerestecilikle temin eden vatandaşlar hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
1 19 503:504
2 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, köylünün Ziraat Bankasından aldığı borçların taksitlendirihnesi hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 504:505
3 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sedat Barı'nın Çukurova Haraciyle Reyhanlı ve Dörtyol Devlet çiftlikleri hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 509:511
4 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 4785 sayılı Orman Kanununun uygulanma sonucu ile isviçre'den alınan traktörler hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 506 508
5 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın, küçük ve orta çiftçilerimizin tam istihsal yapabilmeleri için Marshall Yardımından faydalandırılmaları hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 500
6 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın, hususi şahıslara ait olup da 3116 sayılı Kanunla tahdidedilen arazinin ye niden hazırlanacak Orman Kanunu tasarısında Devlet mülkiyetinde sayılıp sayılmıyacağına ve kadastrosu yapılan arazinin her dönümünden alınan harcın alınmasında bir fayda mülâhaza edilip edilmediğine dair olan sorusuna cevabı
2 11 206
7 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, orman ortaokullarının ilga veya ipkası hususunda ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
2 11 206:207
8 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, zirai kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında kullanılan Akaryakıt fiyatları, yol işleri, memleketin iktisadi duurumu ve Ordu'da yetişen patates mahsulü hakkındaki sorusuna cevabı
3 16 94:96 99:100
9 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Köşkün de bulunan Kimya Lâboratuvarı, kapalı manej, sığınak ile Kızılcahamam' daki Orman Sarayı, Dolmabahçc Sarayı karşısında yaptırılan stadyum sahasına katılan arazi ve Millî Sarayların teftişi neticesi hakkındaki sorusuna cevabı
3 16 91:93
10 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in tarım aletleri fabrikaları ve orman sanayii kurulması için ne gibi tedbirler alındığına dair olan sorusuna cevabı
4 30 196:198 200:201
11 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın, 14 Mayıstan evvel ve sonra yurdumuza gelen göçmenlerin sayısı ile nerelerde iskân edildiklerine ve bir an evvel müstahsil hale getirilmeleri için alınması düşünülen tedbirlere dair olan sorusuna cevabı
4 31 231:235
12 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu dahilindeki Beylikkoru merasından Maliyenin ne derece istifade temin ettiğine ve bu yerin halen kimlerin tasarrufunda bulunduğuna dair olan sorusuna cevabı
4 33 306:310
13 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'ın, Garp illerine nakledilip bilâhara eski yerlerine dönmelerine müsaade edilen Tunceli'nin serbest ve boşaltılmış bölge halkı ile yasaklığı kaldırılan Tunceli, Sason ve Zeylân'ın yasak bölge vatandaşlarının durumları hakkındaki sorusuna cevabı
4 36 449:450
14 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Maliye Bakanlığı ve Devlet Borçları 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 50 710
15 Söz Alanlar NİHAT İYRİBOZ (ÇANAKKALE) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel müdürlükleri 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 1002
5 53 1041 1044:1048