E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, Zonguldak Ticaret ve Ekonomi Müdürlüğü ile Maden Umum Müdürlüğü mühendis kadrolarının takviyesi için bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
6 63 168
2 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, küçük sanat erbabının kalkındırılması gayesiyle Muamele Vergisi Kanununun tadilinin düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
6 66 226
3 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun tazı maddelerinin değiştirilmesine 28. maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair olan 5621 sayılı Kanunda değişiklik yaplması hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 66 229
4 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, Karadeniz kıyıları halkının verimli sahalara iskân edilmesi, meyvacılık ve dokumacılık işleriyle geçimlerinin sağlanması hakkındaki sorusuna cevabı
6 69 292:293
5 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın Pakistan'dan buğday satınalmak üzere Hükümet namına temasta bulunmak için bir Milletvekilinin tavzif edildiği hakkındaki haberin doğru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
6 70 375:376
6 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cahit Zamangil'in, ithal edilecek buğdayların miktar ve fiyatlariyle mukavele şartları arasında arpa ihracının mevcut olup olmadığına ve un paçalında değişiklik yapılıp yapılmıyacağına dair sorusuna cevabı
6 70 372:374
7 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük ve Rıhtım Resmi ile diğer resim, vergi ve harçlardan muafiyeti hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 76 233:234 236
7 77 280
8 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, Millî Savunma ihtiyacını sağlamak ve yağ fiyatlarında bir istikrar yaratmak için 1949 yılı sonlarında Diyarbakır'dan mubayaa edilen sadeyağın bugünkü maliyet ve evsafı ile miktarına ve yüksek fiyatla mubayaasından mütevellit zarar hesabiyle suçlular hakkında tahkikata te vessül edilip edilmediğine dair olan sorusuna cevabı
7 78 342:345 348
9 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin ithalâtta menşe şahadetnamelerinin konsolosluklarımıza tasdik ettirilmesi mecburiyetinin ne gibi bir sebebe istinadettiğine ve bu usulün devam ettirilip ettirilmiyeceğine dair olan sorusuna cevabı
7 81 465:466
10 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, Petrol ve Toprak Ofislerinin bugünkü teşekkül şekilleri ile faaliyetlerine, teşkilât ve kadrolarının ıslahı hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
7 81 459:460 462:464
11 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın dış memleketler hububat mahsulünün bu seneki vaziyetine hububat ve bakliyatın bizdeki fiyatlariyle dış piyasalar fiyatlarına, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım ve stok vaziyetine ve mubayaa fiyatlarının tesbit edilerek bir an evvel ilânına dair sorusuna cevabı
8 85 32:33
12 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, esası Erzurum'da kurulan et kombinası teşkilâtı ile diğer illerdeki müteferrik teşkilât için şimdiye kadar sarfedilen paranm miktarına ve bu için ikmali için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
8 90 244:246
13 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Füruzan Teil'in İstanbul'da ofis tarafından tâyin olunan un paçalından aşağı evsafta un imal eden bazı değirmenlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fırınlar hakkındaki sorusuna cevabı
9 101 202:203
14 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Yabancı Sermaye Yatırımların Teşvik Kanunu münasebetiyle
9 106 425:426
9 107 456
15 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, muzır ve yabancı maddeleri muhtevi olarak İngiltere'ye ihraç edilmiş olduğu söylenen kuru üzüm hakkındaki havadisin ciddiyet ve sıhhati derecesine bu hususta ne muamele yapıldığına, ihraç mallarımızın üzerinde bu gibi teşebbüslere meydan verilmemesi için ne gibi tedbirler alındığına, ithal mallarında ithalâtçının mâruz kaldığı ve kalabileceği ahvalde koruyucu mevzuat olup olmadığına dair sorusuna cevabı
9 108 549:552
16 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu münasebetiyle
9 113 849:850
17 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ödünç Para Verme fesleri Kanununun Bâzı Maddelerini Değiştiren 3399 sayılı Kanunun 1. Maddesinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna İki Madde ilâvesi ve 2279 sayılı Kanunun 17. Maddesinin Değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 113 906:907 909
18 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, yurdun muhtelif bölgelerindeki Akaryakıt kifayetsizliğine karşı alınan tedbirlerin neden ibaret olduğuna dair sorusuna cevabı
11 18 195:197
19 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, Su Mahsulleri kanunu tasarısı hakkındaki çalışmalara, Trabzon ili ile yurdumuzda şimdiye kadar nerelerde kaç tane balıkçılık kooperatifi kurulduğuna, bunlara kredi suretiyle veya Marshall yardım malzemesinden yardım yapılıp yapılmadığına ve memleketimizde bir balık sanayiinin kurulması hususunda teşebbüse geçilip geçilmediğine dair sorusuna cevabı
13 35 49:50 52:53
20 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 49 1052:1057
21 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'ın, bazı illerde kurulması plânlaştırılan et kombinalarına ve bu meyanda birçok para sarfiyle malzemesi kısmen temin edilmiş olan Erzurum Et Kombinasının ne zaman faaliyete geçeceğine, yurdun muhtelif köşelerin den İstanbul'a gönderilen hayvanların alım, satım ve kesim işlerine dair sorusuna cevabı
14 59 286:287
22 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
14 59 310:312
23 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, K/854 sayılı karar gereğince mubayaa olunan iç fındıkların deblokaj listesine alınması suretiyle Devletle ihracatçı arasında tefrik yapılmasının eşitlik esası ile nasıl telif olunduğuna dair sorusuna cevabı
14 61 361:365
24 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, arazisi dağlık, sarp ve verimsiz olan Malatya'nın Pütürge, Akçadağ, Arapkir, Hekimhan ve Darende, ilçeleri halkının geçim şartlarını düzeltmek ve yaşayış seviyelerini yükseltmek hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
14 64 467 470
25 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın, balıkçılık ve süngerciliğin inkişaf ettirilmesi hakkında umumiyetle alınan tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna, nerelerde ve ne kadar kooperatif kurulduğuna, balıkçılık ve süngercilikle iştigal edenlere kredi temini hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
15 76 347:348
26 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Ziya Termen'in, Kastamonu İlinin iktisadiyatını canlandırmak maksadiyle kendir, pirinç ve elma konularında ne gibi teşvik ve himaye ve satış tedbirleri alındığına, Azdavay, Cide linyit ve antrasit kömürü ocakları ile kadîm (Küre) bakır madeni ve pirit kaynakları ve Araç demir madenlerinin senelerden beri ne gibi sebeplerle işletmeye açılmadığına dair sorusuna cevabı
15 76 343
27 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Enver Gürcü'nin, Yunan balıkçılarının karasularımızda avlanmalarına müsaade edileceği hakkındaki haberlerin sıhhat derecesine dair sorusuna cevabı
16 79 5
28 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine ve bunların şümulü ne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 82 149:150 152
29 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu'nun, Balıkesir İlinin Balya İlçesindeki Simlikurşun madeninin ilgili şirketçe ne zaman ve ne sebeple terk edildiğine, yeniden işletilmesinin mütehassıslar tarafından tetkikat yaptırılıp yaptırılmadığına, yaptırılmış ise verilen raporun mahiyetine, yaptırılmamış ise bu hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
16 87 328
30 Söz Alanlar MEHMET MUHLİS ETE (ANKARA) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı ek protokolün onanmasına dair Kanun münasebetiyle
16 87 314:315