E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Teklifler KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/59)
2 12 235
18 22 431:432
19 26 143:144
19 31 383
19 34 509:511
19 35 520:550
20 36 32:43
20 37 68:91
20 38 109:127
20 40 176:185
20 41 216:226
20 42 245:246
21 57 26 50
21 58 50
21 61 188:189
21 62 213:223
21 63 230:248
21 64 259:276
21 66 322:346
21 67 353:364
21 69 412:414
21 70 419:437
21 71 447:452
21 73 524
21 75 579
22 76 4:20
22 77 35:45 49 52 68 70:73
2 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın. Güney-Doğu ovasının sulama projesi ile İskenderun-İran yolu ve Gurs Hidrolik santrali inşaatı hakkındaki sorusuna cevabı
3 24 340:341
3 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın, Erzincan'da vukua gelen deprem dolayısiyle yapılan yardımlarla, Avusturya'dan alman kurma evlerin bugünkü fiyatları hakkındaki sorusuna cevabı
4 25 5:10
4 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Bahadır Dülgerin, Anıt-Kabir inşaatı hakkındaki sorusuna cevabı
4 30 210:213
5 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 844 854:859 864:865 867 871
6 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Bingöl merkezîni demir yoluna bağlıyacak olan Murat suyu üzerindeki köprünün inşa ve ikmali için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
6 60 136
7 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Kiği Kazasının Bingöl merkezî ve Palu ile olan muvasalasını temin için Peri suyu kenarını takibedecek bir yolun inşası hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
6 60 136:137
8 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'ın, Ankara-Bolu-İstanbul şosesinin 240-270. kilometreleri arasında bozulan asfalt kısmının inşası için ne miktar para sarf olunduğuna, zarar varsa müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına, Ankara-İstanbul ana şosesinin kifayetli ve iktisadi olup olmadığına ve Karayolları Genel Müdürlüğünün inşaat sistemi bakımından bugünkü çalışma programına dair sorusuna cevabı
6 64 178
6 66 220:221 223:225
9 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ'un Şark vilayetleriyle Diyarbakır ve mülhakatında Mayıs 1950 tarihinden beri yapılan yol ve köprülerin bugünkü durumuna ve Diyarbakır'da 1951 yılında yeniden yapılması gereken proje ve plânların hazırlanıp hazırlanmadığına dair olan sorusuna cevabı
6 65 207:209
10 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in, yurdun imar ve kalkınması için ne gibi tedbirler alındığına, ne gibi plân ve programların hazırlandığına, bazı bakanlık fen heyetleri ile bölge müdürlüklerinden tasarruf yapılması, Bayındırlık müdürlüklerinin ıslahı ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun değiştirilmesi için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
7 74 159:161
11 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, Trabzon'da yapılması kararlaştırılan hava meydanının bu günkü inşa durumu ile bir an evvel ikmal edilmesi için ne gibi tedbirler alındığına, müddetlere riayet etmiyen mütaahhit hakkında ne muamele yapıldığına ve istihkakının tamamen ödenip ödenmediğine dair olan sorusuna cevabı
7 74 154:155
12 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Limanların inşa, telsi, ıslah ve teçhizine dair olan Kanun münasebetiyle
7 80 434:435
13 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, liman inşaatı için alınacağı ilân edilen deniz vasıtalarına ve finansman mukaveleleri akdedilmiş bulunan limanların inşasına ne zaman başlanacağına dair sorusuna cevabı
8 86 66:68
14 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, yurdun muhtelif yerlerinde vukua gelen heyelanlara ve bu husus için bütçeye konan tahsisata dair olan sorusuna cevabı
8 93 325:326 328
15 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nın, Devlet sulama kanallarından istifade edenlerin su ücretlerine yapılan zam hakkındaki sorusuna cevabı
8 93 338:339
16 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Van Milletvekili İzzet Akın'ın, sulama teşkilâtı olan yerlerde halktan alınmakta olan sulama ücretlerinin miktarı ile buna ait tarifenin tatbik şekline ve 1950 yılı için Van'da tahakkuk ettirilen sulama ücretlerine dair borusuna cevabı
8 95 414
17 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, İstanbul Limanının tevsii hususunda Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın intihap edilmesinin hangi sebebe dayandığına, Salıpazarı ve Haydarpaşa limanlarının tevsii şekline ve muhammen inşaat ve tesisat bedellerine dair sorusuna cevabı
9 108 534 536:537
18 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binalariyle tesirlerinin yapımı yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
11 15 96:100
19 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Horasan'a kadar gitmiş bulunan demiryolunun Sarıkamış'a kadar uzatılmasının ve Kağızman-Horasan arasında bir şose inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
11 16 126:129
20 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, Kars-Digor şosesinin 45 kilometre kadar temdidi ve Kars'la ilçeleri arasındaki yollarda kar temizleme makinesi ve can kurtaran ekipleri bulundurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusunu cevabı
11 20 295:297
21 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
11 22 387
22 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Tokad Milletvekili Hamdi Koyutürk'ün, Tokad İli merkezinin sel felâketinden kurtarılması, yağmursuzluk yüzünden zaruret içinde bulunan bu il halkına yardım yapılması için ne düşünüldüğüne ve Yeşilırmak Barajına bir an evvel başlanmasına dair sorusuna cevabı
13 35 41
23 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde aktarma yapılması, aktarma suretiyle olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 37 114
24 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'ın, mahrumiyet bölgesi il ve ilçeleri yollarının 1952 yılı programına alınıp alınmıyacağına, yol yapımı programında hangi esasların göz önünde bulundurulduğuna, 1951 yılı Bütçesine konulan paradan Erzurum ve civar illerini birbirine bağlıyan yollar için yapılan tahsise, Pasinler, Hınıs ve Muş Ovası yolunun 1952 yılı programına alınmasına ve Karayolları 10. Bölge merkezinin Erzurum'a nakli hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
13 39 232:233 236:237
25 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Gurs Hidro-Elektrik santrali inşaatının ne durumda olduğuna ve şehre su ve elektrik verilmesinin ne zaman mümkün olacağına, Cağ-Cağ sulama plân tatbikatına, İskenderun-İran yolunun Urfa-Cizre kısmı inşaatına ve Dicle ve Hezil üstünde köprü veya bir varagele inşaatının bu yıl içinde mümkün olup olunacağına dair sorusuna cevabı
13 40 283
26 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 1005:1010 1012:1013 1015 1019:1020 1022:1024 1028:1029 1034 1038
13 50 1207:1208
27 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Gönen'in, Tozakçı ve Manyas'ın Kayaca köylerini tehdit altında bulunduran Gönen Çayı ile Kocaderenin mecralarının değiştirilmesi ve Manyas Gölünün Karadereye boşaldığı yer de betondan yapılmış olan set dolayısiyle zarar gören araziyi su baskınından kurtarmak üzere gölün eskisi gibi akıtılması hususlarında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
14 66 559
28 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, İstanbul Salıpazarı'nda liman tesisinin düşünülüp düşünülmediğine ve Küçük Çekmece'de yük limanı inşasının etüd edilip edilmediğine dair sorusuna cevabı
14 66 550:551 553:555
29 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, Doğu yolları 10. Bölge Müdürlüğünün Erzurum'a Kaldırılması hakkındaki teşebbüslerin doğru olup olmadığına, doğru ise teşkilâtın hangi kısımlarının kaldırılarak Trabzon'da hangi kısımlarının bırakılacağına dair sorusuna cevabı
14 66 561:562
30 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, Maraş İlindeki Mizmili bataklığının kurutulması için şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup olmadığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edilecek arazi miktar ve. değerinin ne kadar tahmin olunduğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine daîr sorusuna cevabı
15 71 172 174
31 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren Kanun münasebetiyle
16 80 54 58
32 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Seyhan Barajının finasmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaşma eklerinin onanmasına dair kanun tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesi hakkında
16 87 338
33 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Seyhan Barajının finasmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen 18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve eklerinin onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 88 373:374
34 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Başar'ın, İstanbul limanındaki tıkanıklığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Sarayburnu'ndaki sahanın eşya muhafazasına tahsisine karar verildiği halde bugüne kadar gecikmesi sebebine, Tophane sahasının Salı pazarındaki liman inşaatı için boşaltılmaya başlandığı hakkındaki haberin doğru olup olmadığına ve Salı pazarında yeni liman tesisleri yapılması hakkında karar alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve Ticaret Odası ile diğer alâkalıların fikir ve mütalâalarının alınıp alınmadığımı dair sözlü sorusuna cevabı
17 10 344:348
35 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Hatay Mebusu Abdurrahman Melek'in, şiddetli yağmurlar yüzünden sel felâketine uğramış olan Hatay İlinin Dörtyol İlcesine bağlı Ocaklı Köyü ve İskenderuon ilcesine bağlı Karaağaç Köyü ile etrafı ve Şekere, Çırtma, Aşkarbeyli köyleri hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 54:55
36 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Kars Mebusu-Hüsamettin Tugaç'ın. Kars İlinin Ardahan, Paslı, Arapçayı, Çıldır ve Göle yollarının önümüzdeki kış mevsiminde motorlu nakil vasıtalarının işleınesine müsait bir bale getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 42
37 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Cağ-Cağ sulama projesinin ne safhada olduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 49:50
38 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Dicle üzerinde kurulması düşünülen Va ragele hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
18 12 47
39 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, İskenderun-İran yolunun Urfa-Midyat-Cizre kısmının ne zaman tamamlanacağına dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 47:49
40 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Van Mebusu Ferid Melen'in, inşasına devam edilmekte olan Genç-Muş demiryolunun ne zaman Muş'a ulaşacağına, Muş-Tatvan hattının inşasına Hükümetin taraftar olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 43:44
41 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 13 100:101
42 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nun Malatya-Kemaliye-Erzincan ve Sivas-Koçkiri-Kuruçay-Erzincan yollarının inşasına ne zaman başlanacağına, Refahiye-Kemah yolundaki inşaatı sınaiye için tahsisat verilip verilmeyeceğine, Dumanlı veyahut Cebesoy istasyonları civarında Fırat Nehri üzerinde bir köprü yapılıp yapılmıyacağına dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 376
43 Söz Alanlar KEMAL ZEYTİNOĞLU (ESKİŞEHİR) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Yozgad Mebusu Avni Doğan'ın, Alaca-Mamure-Zile istikametinden Kümbet ovasının Zile ve Alaca şosesine, Yozgad-Sorgun-Çekerek-Tokad istikametinden Artova'nın her iki cihetteki ana yollara raptının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 377:378