E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın Gelir Vergisinin tatbik kabiliyeti olup olmadığına, bu vergiye ait olan Kanunun memleket ihtiyaçlarına kâfi gelip gelmediğine, Gelir Vergisi ile diğer vergiler ıslahatı hakkında ne düşünüldüğüne ve Hükümetin denk bütçe maksadının ne olduğuna dair sorusuna cevabı
3 22 286
2 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Göçmenler Menfaatine Bir Keşide Tertibi için Piyango İdaresine Yetki Verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 24 346:347
3 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası temsilcileri arasında akdolunan Garanti Anlaşmasının onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 29 176:177
4 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin Umumi ve Katma Bütçelerle İktisadi Devlet Teşekküllerinden maaş, ücret ve yevmiye alarak çalışanlardan aynı müessese ve teşekküllerde başka nam ve hizmet kabul edenlerin mevcut olup olmadığına ve Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, bir kısım Devlet memurlarının bazı müesseselerde ek vazife alarak ayrı ayrı ücret veya maaş alanlar hakkındaki sorularına cevabı
4 30 193:195
5 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, kâğıt ve madenî paralar, esham ve tahvillerle, posta pulları üzerine konacak resimlere, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına verilen emisyon işlerinin şimdiye kadar düzenlenerek ve ayarlanarak Maliye Bakanlığının mutabakatına arz edilip edilmediğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 1397 sayılı Kararının uygulanış şekline dair olan sorusuna cevabı
4 32 283:284 286
6 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işerinin, Manyas Gölüne ait tesisatın yeni mültezim tarafından bugüne kadar yaptırılmaması sebebine ve eski mültezimden alınan teminat akçesine dair olan sorusuna cevabı
4 33 302:303 305
7 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu dahilindeki Beylikkoru merasından Maliyenin ne derece istifade temin ettiğine ve bu yerin halen kimlerin tasarrufunda bulunduğuna dair olan sorusuna cevabı
4 33 306
8 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Yozgad Milletvekili Avni Doğan'ın, eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, deprem dolayısiyle Erzincan'a ve ikinci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye yaptığı seyahatlerde harcırah aldığına dair olan iddiaların mahiyetinin açıklanması hakkındaki sorusuna cevabı
4 33 313
9 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stadyum sahasına katılan arazi hakkındaki sorusuna cevabı
4 35 379:380
10 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Atatürk'ün vasiyetnamesin de isimleri geçen müessese ve şahıslardan Veraset ve İntikal Vergisinin tahsil edilip edilmediği hakkındaki sorusuna cevabı
5 38 21:22
11 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, memurların tasfiyeye tabi tutulacağı, Gelir Vergisinin 1951 yılın da memurlara tatbik edilmiyeceği, Ankara memurlarına verilen mesken tazminatı ile yüksek rakımlı yerlerde oturan memurlara verilmekte olan mahrukat bedeli hakkındaki söylentilere ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesinin (B) fıkrasının tatbik suretine dair olan sorusuna cevabı
5 39 32:33
12 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiyeleri ile sair ikramiyeler hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 41 78:80 83 100
13 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 45 201:215
5 47 362:366
14 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Bakanlığı ve Devlet Borçları 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 50 712:713 721
15 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1951 yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
5 53 1165
16 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı çerçe vesi dahilinde temin edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal şekli hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 54 1201 1203 1206
17 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1944 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı hakkında
6 56 31
6 58 67:69
18 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, küçük sanat erbabının kalkındırılması gayesiyle Muamele Vergisi Kanununun tadilinin düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
6 66 225:226
19 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in, il merkezlerinin kaçında Hükümet konağı bulunduğuna ve Gazianteb'e 1952 yılında Hükümet konağı yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
7 72 39
20 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18. maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun tasarısı münasebetiyle
7 79 369 372
9 104 337 340:341
9 105 356 360:361
21 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü nakil vasıtalarının suiistimalini önlemek için Hükümetçe ne gibi tedbirlerin alındığının ve alınmakta olduğunun açıklanmasına dair olan sorusuna cevabı
7 81 456
22 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, bazı mücevherat, altın ve kıy metli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, vasıf, cins, miktar ve kıymetlerinin evvelce ayrı ayrı tesbit edilip edilmediğine ve bu emanetler arasında büyük kıymeti haiz eşyanın bulunup bulunmadığına, zayi olanlar varsa, sebebiyet verenler hakkında ne muamele yapıldığına, ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın açılıp açılmadığına dair sorusuna cevabı
7 82 475:476
23 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, iktisadi cihazlanmamız için yatırım mahiyetinde ayrılacak tahsisatın bir plâna bağlanıp bağlanmadığına ve bu husustaki çalışmaların ne safhada olduğuna dair olan sorusuna cevabı
7 83 518 520:521
24 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : İlkokul öğretmenlerinin veya ilk okul Öğretmenliğinden gelerek orta ve daha yüksek dereceli öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanların, yahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müddetlerine göre alacakları aylık dereceleri hakkındaki kanun teklifleri, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
8 88 157
25 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Van Milletvekili Ferid Melen'in, Gelir Vergisi mükelleflerinden alınan yıllık beyanname sayısı ile beyan olunan kazanç ve iratların tutarına ve vergi miktarına. Kurumlar ve Esnaf vergileri mükelleflerinin sayılan ile vergi miktarlarına dair sorusuna cevabı
8 88 142:145
26 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, bazı mücevherat; altın ve kıymetli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine kıymet, cins ve miktarlarının zabıtla tesbit edilip edilmediğine, kıymet takdiri için Holanda'ya gönderildiği söylenen bu mücevherat hakkındaki mütehassıs raporuna ve açılamıyan kasalar muhteviyatına dair sorusuna cevabı
8 90 232:235
27 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Vergi Usul Kanununun bazı maddeleriyle kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair olan kanun tasarısının geçici bir komisyon da görüşülmesine dair
8 93 314
28 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, bankalar tasarruf mevduatının Bankalar Kanununun 28. madde sinde tesbit edilen nispetlere uygun olup olmadığına dair sorusuna cevabı
8 95 408:409
29 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, İstanbul eski defterdarının Varlık Vergisi mükelleflerinden bazıları hakkında yaptığı muameleye ve aldığı söylenen evin kime ait olduğuna, İstanbul'da satılan iki apartmanın kimler tarafından kaça alındığına ve Adana'daki bir mükellefin affedilmiş vergisi miktarına dair sorusuna cevabı
8 95 402:404
30 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Vergi Usul Kanununun bazı maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
9 99 134:135 137:138 144
31 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 2510 sayılı İskân Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12. maddesinin değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı Kanunun 1. maddesinin 4. bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 107 466:467
32 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının yıllık geliri ile gideri miktarına, sandık mensupları için ev inşasının düşünülüp düşünülmediğine, Emekli Sandığı ile İşçi Sigortalarının tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp hazırlanmadığına dair sorusuna cevabı
9 108 538:541
33 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devretmiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 110 668:669
34 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu münasebetiyle
9 112 833:836
9 113 844 858 866 870:873 880:881 892:893
35 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : İzmir Milletvekili Necdet İncekara'nın, memnu mıntaka olmaktan çıkarılarak Hazineye intikal eden İzmir Vilâyetindeki arazinin miktarına, topraksız vatandaşlara ne zaman ve hangi esaslar dâhilinde tevzi edileceğine dair sorusuna cevabı
10 4 86
36 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşerinin, pirinç ve çeltikten alınan Muamele Vergisinin yıllık tutarına ve bu verginin ıslahı veya tamamen Kaldırılması hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
11 18 200:201
37 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısmında değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 26 132:133
38 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun münasebetiyle
12 31 321 323:324
39 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Turistik otel inşası için İstanbul Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devredilecek arsa hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 33 426:427
40 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesine dair Kanun münasebetiyle
13 38 191:192
41 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1952 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle
13 42 348:374
13 43 468:472
13 44 489:491
42 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Harçlar Kanunu münasebetiyle
13 46 715
13 47 737 740 743:744
43 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Akaryakıtlardan alınacak Yol Vergisi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 47 772 790:791
44 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 914:916 918:919
45 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1952 yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
13 50 1244
46 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, kristal veya toz şekerden kesme veya küb şeker imaliyle alım ve satımının meni hakkındaki karar dolayısiyle satışı mümkün olmıyan ve fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kalmış olan esnafın zarardan vikayesi için bir tedbir alınıp alınmadığına dair sorusuna cevabı
14 53 38
47 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1945 yılı 7 Aylık Kesinhesap Kanunu münasebetiyle
14 55 111:112
48 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, Gelir Vergisine tâbi tutulan apartman kapıcıları hakkındaki sorusuna cevabı
14 60 331:332
49 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, yabancı şirketlerin alabilecekleri kredi miktarını tahdideden Bakanlar Kurulu kararı hakkındaki sorusuna cevabı
14 64 471:472 474:475
50 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşerinin, Gelir Vergisi tahsilatının miktarına, Kazanç ve Gelir vergilerinden elde edilen tahsilat farkına ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri kanunlarının tadil ve ıslahı için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
14 66 545:549
51 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
15 69 111:113
52 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet Demiryollarından malulen emekliye sevkedilen İbrahim Balımtaş'ın maaşının verilmemesi sebebine, tahsil çağına gelen çocuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının ve kendisine de Haydarpaşa Garında yardımcı bir iş verilmesinin mümkün olup olmadığına dair sorusuna cevabı
15 72 228
53 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
15 77 386
54 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara'daki Gençlik Parkındaki bina ve tesislerin Ankara Belediyesine devline dair Kanun münasebetiyle
16 85 239:240
55 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : İtalya'da vukubulan su baskınlarından zarar görenlere yardım olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İtalya'ya (250) ton buğday gönderilmesi hakkındaki kanun tasarısının geri verilmesine dair
16 86 291:292
56 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında Vazifeye Alınma Şartları hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 88 407
57 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Van Mebusu İzzet Akın'ın, Namıkkemol Mahallesindeki memur evlerine dair sözlü sorusuna cevabı
17 3 54:55
58 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Samsun Mebusu Muhittin Özkefeli'nin, Samsun'da Defterdarlığa tahsis edilen bina hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
17 4 127:128
59 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Van Mebusu Ferid Melen'in, dış mübadeleyi kolaylaştırmak üzere paramızın dış kıymetinde değişiklik yapılacağına dair sorusuna cevabı
17 5 191
60 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 5434 sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) Kanununun geçici 52. maddesinin 4. fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 11 14:16
61 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 13 102:103
62 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları hakkında Tatbik Olunacak Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan kanun teklifi münasebetiyle
18 16 210 212
63 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İdare Kurulu üyeliğine tâyin edilmiş olan İsmet Bozdoğan'ın Emekli Sandığı Kanununun 4. maddesinde ki vasıfları haiz olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 17 265:266
64 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Van Mebusu Ferid Melen'in, (Rüyam) kotrasının Gümrük Resminden muaf olarak yurda sokulmuş olduğunun doğru olup olmadığına ve bu kotra için döviz tahsis edilip edilmedi ğine dair sözlü sorusuna cevabı
18 17 261:262
65 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Van Mebusu Ferid Melen'in, Van'ın Erciş İlçesinin Zeylân mıntakasında bulunan Altındere Harası için istimlâk edilmiş ve edilmekte olan emlâk ve arazi bedellerinin mülk sahiplerine ödenmemesi için bir emir verilip verilmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
18 20 374
66 Takrirler (önergeler) HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Dilekçe Komisyonunun 5.1.1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/310)
19 33 448
26 20 325
67 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Orman Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu münasebetiyle
19 33 451
68 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 3546 sayılı Danıştay Kanununa ek kanun teklifi münasebetiyle
19 34 506:508
69 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 36 24:25
70 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1953 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle
20 44 301:320
20 46 450:455
71 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 47 501
72 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 47 518
73 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gündem hakkında
20 48 607
74 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 48 606
75 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet Borçları 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 52 915
76 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 52 857 866:875 903:904 909 911:912
77 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına dair Kanun münasebetiyle
20 53 1011
20 54 1093:1094
78 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bayındırlık Vekâleti, Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 54 1078
79 Takrirler (önergeler) HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Dilekçe Komisyonunun 16.11.1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 5188 sayılı kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/330)
21 57 6
80 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : İştirak etmiş bulunduğu Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Vekililer Konseyi toplantısında cereyan eden müzakere ve alman kararlar hakkında
21 63 228
21 64 255:258
81 Beyanat Ve Nutuklar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : İştirak etmiş bulunduğu Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Vekililer Konseyi toplantısında cereyan eden müzakere ve alman kararlar hakkındaki demeci
21 64 255:258
82 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 100 Türk lirası ile gittiklerine ve döviz açığımızın miktarına dair sorusuna cevabı
21 65 290:291
83 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Van Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari kredi verilip verilmediğine, veriliyorsa bankanın kuruluş maksadına uygun olup olmadığına, Ankara, İstanbul ve Eskişehir şubelerince kaç borçluya ne kadar ticari kredi açıldığına ve bu kredilerin, en yüksek ferdî haddine dair sorusuna cevabı
21 65 310:311 313:316
84 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Van Mebusu Ferid Melen'in, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl içinde açtığı ticari krediler dolayısiyle İçtüzüğün 177. maddesi gereğince Meclis soruşturması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
21 68 368:376 393:397
85 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
21 71 465:466
22 77 46:49
86 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Millî Korunma Kanununun kiraya taallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
22 77 38
87 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939-1945 yılları arasındaki altın stokunun miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma sebepleriyle hali hazır döviz durumuna ve döviz açığını kapamak için alman tedbirlere, dış ticaret politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit vazedildiğinin doğru olup olmadığına ve dış ticaret muvazenemizin lehimize dönmesini sağlamak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
22 78 80:82
88 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesindeki apartman dairelerinin ne sebeple yüksek maaşlı memurlara tahsis edildiğine, alınan kira bedellerinin apartmanların amortisman, idame ve tedvir masraflarına tekabüm edip etmediğine, Verem Savaş dernekleriyle verem hasta nelerinin faaliyetlerine dair sorusuna cevabı
22 82 257 259:260
89 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının Karedeniz seyahati esnasında karşılama maksadiyle davul, zurna çalanlara tahredilEnvergi hakkındaki sorusuna cevabı
22 88 437:441
90 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Muamele Vergisi kanunu lâyihasının karma bir komisyonda görüşülmesi ne dair Ekonomi Komisyonu raporu münasebetiyle
24 99 6:7 11
91 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Vergi Usul Kanununun bazı maddeleriyle bu kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair 5815 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve Vergi Usul Kanununun mezkûr kanunla kaldırılan 348. maddesi yerine bir madde konulmasına dair Kanun münasebetiyle
24 99 21 25:27
92 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 101 192:194
93 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bankalar Kanununa Ek Kanun münasebetiyle
24 101 190
94 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Osmanlı Bankası ile yapılan Mukavelenin onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 101 166:168 171:172 176:177 184
95 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Adlî Tıp Müessesesi Kanunu münasebetiyle
24 103 301
96 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasına açacağı kredilere kefalet edilmesi ve bu husustaki Garanti Anlaşmasının akdi için Hükümete yetki verilmesi hakkındaki tasarının geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
24 106 495
97 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Özel idare hastanelerinin Muvazenei Umumiyeye devri ve 4862 sayılı Kanunu bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 106 491
98 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş Kanunu münasebetiyle
24 107 589:590 592
99 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası hakkındaki 4927 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 107 554:556
100 Söz Alanlar HASAN POLATKAN (ESKİŞEHİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 114 1007:1008 1012:1013
24 115 1135
1 2