E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Bursa Milletvekili Ncdet Yılmaz'ın, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Kazanç, Bina ve Yol vergilerinden alınmakta olan belediye payları hakkındaki sorusuna cevabı
1 11 214:215
2 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Bursa Milletvekili Mithat San'ın Sakarya nehri üzerindeki Sarıyar mevkiinde kurulacak hidro-elektrik santrali hakkındaki sorusuna cevabı
1 16 339
3 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Varlık Vergisinin tarhında yapılan yolsuzluklar hakkındaki sorusuna cevabı
1 16 335:337
4 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Muamele Vergisi Kanununun 9. maddesinin değişik 12. fıkrasının (A) Bendinin Değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
1 17 348:351
5 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Adana Millî Mensucat Fablikasında yapıldığı iddia edilEnvergi kaçakçılığı hakkındaki ihbar üzerine ne yapıldığına dair olan, sorusuna cevabı
1 21 569
2 5 83:85
6 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Varlık Vergisinin tahakkuk eden, tahsil ve tenzil edilen miktarları ile kanunsuz ve usulsüz olarak tadil veya terkin edilen miktarı ve Tahsili Emval Kanunu dairesinde yapılan tahsilat hakkındaki sorusuna cevabı
1 21 568
2 5 80:83
7 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Basın Kanunu münasebetiyle
1 23 764
8 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun münasebetiyle
1 23 717
9 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Akdedilen Kredi Anlaşmaları hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 685
10 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nın, Sümerbank tarafından yabancı memleketlere sipariş edilen malzeme hakkındaki sorusuna cevabı
2 5 72
11 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın, tedavülde bulunan nikel ve mağşuş paralar hakkındaki sorusu cevabı
2 6 108:109
12 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Sivas Milletvekili Halil İmre'nin, 1951 Malî yılı Bütçesinin hazırlama prensipleri hakkındaki sorusuna cevabı
2 7 144:145 148:150
13 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın, hususi şahıslara ait olup da 3116 sayılı Kanunla tahdidedilen arazinin yeniden hazırlanacak Orman Kanunu tasarısında Devlet mülkiyetin sayılıp sayılmıyacağına ve kadastrosu yapılan arazinin her dönümünden alınan harcın alınmasında bir fayda mülâhaza edilip edilmediğine dair olan sorusuna cevabı
2 11 204
14 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil edilen miktar ile eski İstanbul Defterdarının bazı mükellefler hakkında yaptığı muameleye dair olan sorusuna cevabı
2 11 212
15 Söz Alanlar HALİL AYAN (BURSA) (MALİYE BAKANI) : Yol İşleri için Benzinden Alınacak Vergi hakkındaki Kanuna Ek Kanun münasebetiyle
3 16 119