E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün, Milletvekilleri Seçimi Kanunu gereğince sandık kurullarında çalıştırılan partili üyelere şimdiye kadar verilmemiş olan ücret ve zaruri yol masraflarının ne zaman verileceği hakkındaki sorusuna cevabı
1 13 255
2 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, İstanbul Adalet sarayının bir an önce meydana getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ve 5457 sayılı Hâkimler Kanununun değiştirilmesi için ne düşünüldüğüne ve tek hâkimi bulunan ilçe merkezlerine bir savcı yardımcısı verilmesine dair olan sorusuna cevabı
1 14 284:286
3 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celâl Yaldımcı'nın, kadrasuzluk yüzünden terfi edemiyen yargıç ve savcılarla, yargıçlıktan herhangi bir sebeple ayrılıp yeniden tâyin edilenlere ne suretle aylık verildiği hakkındaki sorusuna cevabı
1 14 290:291
4 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Ankara'da Demirtepe civarında metruk Yahudi Maşatlığı arazisinin bugün kimlerin elinde bulunduğu hakkındaki sorusuna cevabı
1 15 318:324
5 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Bahadır Dülgerin, eroin kaçakçılığını ve imalâtını önleyici tedbirler hakkındaki sorusuna cevabı
1 19 496:498
6 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, Etimesgut'taki Motor Fabrikası ile Yenişehir'deki Atatürk Lisesi ve Sarar Okulunun bulunduğu saha içindeki araziye dair olan sorusuna cevabı
1 21 564:566
7 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Basın Kanunu münasebetiyle
1 23 746 750 764:765 769:770
8 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 22 615:617 622 637:638 645 662:663 666:667 678
1 23 702:703 710:711
9 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın boşanma dâvaların da kolaylık gösterilmesi, kız kaçırma vakalarının önlenmesi ve hırsızlık suçlarından dolayı verilen cezaların şiddetlendirilmesi hakkındaki sorusuna cevabı
2 6 109:113
10 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, mahkeme zabıt kâtipliğinin hususi bir meslek haline konulmasına ve işlerin artması dolayısiyle kadroların iş hacmi esasına göre tezyit ve işlerin ona göre ayarlanmasına dair olan sorusuna cevabı
2 6 95:97
11 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, Türk Ceza Kanununun 141. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin komisyonda ivedilikle görüşülmesine dair olan önergesi münasebetiyle
2 10 189
12 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, Hâkimler Kanununun değiştirilip değiştirilmiyeceğine dair olan sorusuna cevabı
3 18 215:216
13 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Atatürk'ün vasiyeti, nakit, menkul ve gayrimenkul mallariyle kendisine verilen kıymetli hediyeler hakkındaki sorusuna cevabı
3 19 237:239
14 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın kominizmle mücadele için hazırlandığı bildirilen kanun tasarısının ne zaman Meclise sunulacağına, İstanbul Üniversitesinin açılış töreninde vukubulan hâdiseler dolayısiyle arama yapılan yerlerde elde edilen dokümanlara ve suçlulara verilen cezalara dair olan sorusuna cevabı
3 21 273:274
15 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14. maddesinin kaldırılmasına dair olan kanun tasarısı münasebetiyle
4 28 137:138
16 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı'nın kaç gün mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mahkûmlardan kaç kişinin sıhhat raporuna dayanılarak serbest bırakıldığına ve Mustafa Muğla'nın ikinci bir muayeneye tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
5 38 6:8
17 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Tokad Milletvekili Halûk Ökeren'in, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarının ihtiyaçlarımıza daha uygun bir şekilde yeniden tedvini nin düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
5 38 10:11
18 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice çıkarılan zahireye ait tahkikat dosyaları hakkında yapılan muamele neticesine dair sorusuna cevabı
5 42 107:108
19 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Elâzığ'a bir sulh yargıcı daha verilmesi ve işi çok olan yerler varsa bunlar içinde ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkındaki sorusuna cevabı
5 43 165:166
20 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 47 366:369
21 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 48 496:502