E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Ceyhan İlçesinin su işinin bir an evvel tamamlanması için ne düşünüldüğü ve Adana elektrik tahsildarının zimmetine geçirdiği para hakkındaki sorusuna cevabı
6 60 132
2 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgüler'in, köy, telefonları hakkındaki sorusuna cevabı
6 63 160:162
3 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitbaşı'nın, Mason dernekleri hakkındaki sorusuna cevabı
6 70 364:365
4 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Hidayet Aydıner'in, birçok feci kasa ve yangınlara sebep olan oyuncak tabanca mantarının menedilmesi veya zararlarının önlenmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
6 70 378
5 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın, Atatürk'ün mânevi varlığına ve maddi hâtıralarına vâki tecavüzler hakkındaki sorusuna cevabı
6 69 288:289
6 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mason demeklerinin kapatılması hakkındaki kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
6 69 309:311
7 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Sırrı Bellioğlu'nun. hükümlü bulunduğu cezanın affına dair Kanun münasebetiyle
6 70 345:346
8 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Cevdet Öztürk'ün, Suriye ile aramızda emlâk meselesinin halli için ne düşünüldüğüne, iktisadi gelinmemizi sağlamak üzere Mardin'in Huriye hududundaki kapılarının çoğaltılarak pazar yerleri kurulmasına ve Mardin'in turistik bir merkez haline, getirilmesine dair olan sorusuna cevabı
7 72 34:35
9 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Urfa Milletvekili Hasan Oral'ın Kaçakçılık hâdisesine isminin karıştırılması dolayısiyle yapılan idari ve adlî tahkikatın neticelenip neticelenmediğine dair olan sorusuna cevabı
7 75 189
10 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Vakfıkebir Belediye Başkanı Ömer Kulein'nin işten menedilmesi sebebine ve bu hususta bakanlıkça ne gibi bir karar alındığına dair sorusuna cevabı
8 88 141
11 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 2510 sayılı İskân Kanununun bazı maddelerini değiştiren 5098 sayılı Kanunun 12. maddesinin değiştirilmesine ve yasaklığı kaldırılan yerlerle idareten boşaltılmış bölgelerde köy tesisine dair olan kanun teklifi münasebetiyle
8 93 315
12 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk' ün, Cemiyetler Kanunu bakımından 1950 yılı içinde kaç cemiyet veya partinin teftiş ve murakabeye tâbi tutulduğuna, Demokrat Partinin bu sene Adana'da yapılan kongrelerinin kanun hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına, Ceyhan Kızılay kongresi ile seçilen idare Heyetinin kanuni durumlarına ve yeni bir Cemiyetler Kanunu yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
8 93 333:334
13 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Çukurova'da kadastro işlerinin bir an evvel düzene konmasına ve Adana'nın Misis Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta olan Kadastro işinin neden uzadığına ve bu köyde bir jandarma karakolunun ihdasına neden lüzum görüldüğüne dair sorusuna cevabı
9 97 32
14 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden Reşat Akşemsettin'in istifası sebepleri hakkındaki sorusuna cevabı
9 97 30
15 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, İstanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara yapılan muameleye, yakalanan dilencilere tahsis olunan ikametgâh ile Mevlânakapı'daki Kimsesizler Yurdunun durumlarına dair sorusuna cevabı
9 98 105:106 109
16 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Polis Teşkilât kanunu tasarısının hazırlanıp hazırlanmadığına dair sorusuna cevabı
9 98 112
17 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Rize Milletvekili Osman Kavrakoğlu'nun Ticani tarikatına mensubiyetleri söylenen bazı kimselerin çıkarmakta oldukları hâdiseler dolayısiyle Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu ile Amasya Milletvekili Cevdet Topçu'nun, Ticani tarikatı mensupları hakkında ne muamele yapıldığına ve son zamanlarda Atatürk heykellerine vâki tecavüzleri önleyici ne gibi tedbîrler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
9 100 175:176
18 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Füruzan Tekil'in, İstanbul'da Ofis tarafından tâyin olunan paçalından aşağı evsafta un imal eden bazı değirmenlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fırınlar hakkındaki sorusuna cevabı
9 101 201:202
19 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 103 287:289
20 Söz Alanlar HALİL ÖZYÖRÜK (İZMİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk edilmiş, olan gayri menkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 110 656:659