E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Güney Kore meselesi hakkında demeci
1 15 310:312
2 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Selim Ragıp Emeç'in, Amerika Büyük Elçiliğinin, Amerikan tebaasının Türk topraklarını terke daveti hakkında Dışişleri Baka nının açıklamada bulunmasına dair Önergesi münasebetiyle
1 23 722:723
3 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hans Kroecker, Ekrem Özdebir, Hans Bucher, Kemal Usman, Hans Hayri Sonat, Dr. Herrmonn Von Engelmann, Prof. Dr. Hans Henning Von Der Osten'in mahkûm bulundukları cezaların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 687:688 690
4 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen kredi anlaşmaları hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 686:687
5 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye ile İtalya arasında akit ve imza edilmiş olan Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşmasının onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 723
6 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili Muhiddin Özkefeli'nin, Hariciye Köşkü hakkındaki sorusuna cevabı
2 10 191:192
7 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 15 58:59 65:67
8 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği hakkında Başbakandan gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 17 152 166:170
9 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sinob Milletvekili Ser ver Somuncuoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelecek olan Türk göçmenlerinin sayısı ve yurda gelmeleri için konulan müddet ile menkul ve gayrimenkul mallarının tasfiyesi ve bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi hakkında Bulgar Hükümeti ile yapılan anlaşma hükümlerine dair sorusuna cevabı
4 26 53:54
10 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası temsilcileri arasında akdolunan Garanti Anlaşmasının onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 29 180
11 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, Türk-Fransız Komitesinin Louvre salonunda tertiplediği konferansta cereyan ettiği bildirilen hâdiselere dair olan sorusuna cevabı
4 31 228 230
12 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 47 358:360 375:377 381:382
13 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 50 695:702
14 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Başbakan Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
6 59 112:114
15 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Cevdet Öztürk'ün, Suriye ile aramızda emlâk meselesinin halli için ne düşünüldüğü ne iktisadi gelişmemizi sağlamak üzere Mardin'in Suriye hududundaki kapılarının çoğaltılarak pazar yerleri kurulmasına ve Mardin'in turistik bir merkez haline getirilmesine dair olan sorusuna cevabı
7 72 35:36
16 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, Birleşik Amerika Devletleri Senatosunca Batı Avrupa Savunma Plânlarına iştirake davetimiz hususunda alınan kararın hukuki değeri ile şümulünün açıklanmasına dair sorusuna cevabı
7 74 151:152
17 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Birleşmiş Milletler Avrupa İktisadi Komisyonunun çalışmalarından memleketimiz için sağlanan faydalara, mezkûr komisyonca yayınlanan eserlere ve iktisaden geri kalmış memleketlerin kalkınması için ne gibi tedbirler alınması tavsiye olunduğuna dair olan sorusuna cevabı
8 93 329:331
18 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında, Akdeniz mıntakası memleketlerine bazıı teknik yardımlar teminine dair anlaşmanın onanması hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi için geçici bir komisyon kurulmasına dair
8 94 345:346
19 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Almanya ile harb haline nihayet verilmesi hakkındaki Kanun münsebetiyle
9 99 160
20 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Ethem Vassaf Akan'ın Atlantik paktına iltihakımız hakkında İngiltere Dışişleri Bakanı Mr.Morison'un Avam Kamarasında vâki beyanatına dair sorusuna cevabı
9 102 232:233
21 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ila Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden Export-İmport Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun münasebetiyle
11 14 71 74:75
22 Beyanat Ve Nutuklar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sovyet Rusya notası hakkında demeci
11 15 89:90
23 Beyanat Ve Nutuklar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hükümetin takibettiği dış politika hakkındaki demeci
11 19 226:239
24 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hükümetin takibettiği dış politika hakkında
11 19 226 236:238
25 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'ın Libya'nın istiklâline kavuşması münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin iyi temennilerinin iblâğ edilmesi hakkındaki önergesi münasebetiyle
11 21 312
26 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun Atlantik Paktına üye olmakla beraber Türkiye'nin Ortadoğu Komutanlığı tertibine bağlanmasına dair yabancı ajans neşriyatı hakkında Dışişleri Bakanının izahat vermesine dair önergesi münasebetiyle
12 23 8
27 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra radyosunda yaptığı konuşma hakkında Hükümetin ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
12 25 80:81 83:86
28 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Mület Vekili Cezmi Türk'ün, Devlet radyosu ile yayınlanan Meclis müzakereleri hakkındaki sorusuna cevabı
12 26 119
29 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Milletlerarası İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 27 169:170 175:176 178
30 Teklifler FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Anayasa teklifi (2/349)
13 38 185
16 86 267
18 14 129:144 144:146
18 15 172
18 16 201:202
18 18 282:294 294:304
18 20 354
18 21 389:410 412 424:427
31 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kuzey Atlantik Paktına Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına dair Kanun münasebetiyle
13 41 313:315 325:326 339
32 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı memurlarından emekliye sevkolunan Ferit İşcen, SÖZ ALANLAR+Fuad Köprülü (Dışişleri Bakanı)*Mehmet Nuri Han, İsmail Uşaklı ve Arif Or hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle
14 61 369:370
33 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın Almanya'da ve işgal altında bulunan yerlerde harb yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın ve Almanya'ya sipariş edilen malları gelmediği halde yatırdıkları avansı geri alamamış olan tüccarlarımızın haklarının şimdiye kadar neden temin edilemediğine ve Alman dış borçlan konferansından ne netice alındığına dair sorusuna cevabı
15 73 258:261
34 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci'nin, karasularımızdan bazı bölgelerin serbestçe balıkçılık yapılmak üzere Yunanistan'a kiraYaverileceği hakkındaki haberin sıhhat derecesine, bu hususta müzakereler mevcut ise safhalarına ve bu meyanda sünger mevzuunun da ele alınıp alınmadığına dair sorusuna cevabı
15 73 262
35 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 75 309:314
36 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun, Dışişleri Bakanının son zamanlarda Ankara'da cereyan eden muhtelif görüşmelerle Atina seyahat ve görüşmeleri hakkında Meclise izahat vermesine dair sorusuna cevabı
15 76 352:358
37 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kamına bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bazı kadrolar eklenmesi ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bazı hükümler ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 82 159:163 165
38 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 10 Kasım 1950 tarihli Türkiye-Çekoslovakya Tütün Protokolünün yeniden yürürlüğe konulması için teati edilen mektupların onanması hakkındaki Kanunun ivedilik ve öncelikle görüşülmesine dair
16 88 432
39 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Mebusu-Burhanettin Onat'ın, Yunanistan ile Türkiye arasın da tesis edilen sıkı dostluk münasebetlerinin bütün Orta-Şark devletlerine de teşmili hususunda ne düşünüldüğü ne ve Tunus meselesinde Hükümetimizin noktai nazarına dair sözlü cevabı
17 4 118:119
40 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Gazianteb Mebusu Galip Kınoğlu'nun, Kilis halkının Millî hudut dışında olan gayrimenkullerinin tasfiyesi hususundaki çalışmaların gecikmesi ve bu gayrimenkuller üzerindeki tasarrufların menedilmesi sebeplerine, hudut dışında kalan arazi mahsullerinden Suriye, Hükümetince alınan İntaç Vergisinin alınmaması hususunda bir teşebbüs olup olmadığına, Suriye Hükümetinin çıkarmak istediği toprak tevzi Komisyonunun mezkûr gayrimenkullerle alâkası bulunup bulunmadığına ve va tandaşlarımıza vizede gösterilen müşkülâtın izalesi için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
17 4 122:124
41 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun. Tekrar Meriyete Girmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
18 14 153:156
42 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Vekâleti kısmına bazı kadrolar eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 28 215:217
43 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 51 822:833 842:843
44 Beyanat Ve Nutuklar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında akdolunan Dostluk ve İş Birliği Andlaşınası hakkındaki demeci
20 56 1375:1378
45 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki Kanuna ek kanun münasebetiyle
21 60 122:123
46 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, Tunus meselesinde Hükümetin noktai nazarına dair sorusuna cevabı
22 82 260 262
47 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında Ankara'da Akdedilen Dostluk ve İş Birliği Andlaşmasının tasdikına dair Kanun münasebetiyle
22 84 297:299
48 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanun münasebetiyle
24 100 52:57
49 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin kabulü hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 111 794
50 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Üniversiteler Kanununun 46. Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 113 946:951 961
51 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Türkiye ile Suriye arasındaki arazi ihtilâflarının halli hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 260:261
52 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve tamir edilen camilere, Karaköse'de de tamir edilecek camiler için yapılacak olan yardımlara ve bu husustaki beyanata dair sözlü soru münasebetiyle
25 6 323:324
53 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Mardin Mebusu M.Kâmil Boran'ın, Libya Devlet Reisine hediye edilen kılıç hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
25 7 343:344
54 Beyanat Ve Nutuklar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Mısır Hükümeti tarafından Türkiye Elçisi hakkında alınan karar münasebetiyle beyanatı (4/394)
27 25 40:41 62:64
55 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
28 47 648:651
56 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hariciye Vekâleti 1954 yılı Bütçesi münasebetiyle
28 49 773:782 795:800
57 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 115 1126