E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Osmanlı Bankası ile yapılan mukavelenin onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 101 182:183
2 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine daîr Kanun münasebetiyle
24 104 334:337 339 356:359
24 105 403:405 411
3 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındakî Kanun münasebetiyle
24 105 447
4 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : İzmir Mebusu Tarık Gürerk'in, tütün ekicileri ortaklığı kanun lâyihasının ne için ve hangi sebeplerde geri alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
26 15 86
5 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Arpaçay'ın Kızılçakçak Nahiyesi Tarım Kredi Kooperatifi seçiminin ne sebeple bozulduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
26 15 83:84
6 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, transfer işlerinin geciktirilmesi ve paramızın hariçteki kıymetini kaybetmesi sebeplerine, traktör yedek parçalarının pahalılaşması ve lâstiklerin karaborsaya intikali karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve döviz açığı ile altın stoku miktarına dair sözlü sorusuna cevabı
26 15 109:114
7 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Muammer Alakant'ın, toprak mahsullerimizin kıymetlendirilmesi prensibinin önümüzdeki mevsimde pamuk ve kuru çekirdeksiz üzüme ne şekilde teşmil edileceğine dair sözlü sorusuna cevabı
26 15 96:101 104:107
8 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu münasebetiyle
27 27 107:108 118:120
27 28 150:153 163:167
27 29 185 190:195
27 30 218:220 227 232:234
9 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1954 yılı Bütçesi münasebetiyle
28 50 958:966
10 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Belediye Gelirleri Kanununun 24. maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
29 55 42
11 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Maden Kanunu münasebetiyle
29 55 56
29 56 99 101 119:120 136
12 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Su Mahsulleri kanun lâyihası münasebetiyle
29 65 914:915