E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Sinob Mebusu Ser ver Somuncuoğlu'nun, Maraş Tiearet ve Sanayi Odası seçiminde matbu oy puslası kullanılmasına mâni hükmün bildirilmesine, seçimlere bir itiraz vâki olup olmadığına ve iptal için ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
17 3 57 59
2 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Sinob Mebusu Ser ver Somuncuoğlu'nun, dış ticaret rejiminin değişmiyeceği hakkındaki beyanlarla Merkez Bankasının ithalâtı durdurma yolundaki hareketinin ne dereceye kadar kabili telif olduğuna ve dış ticaret açığını kapamak için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
17 5 184:185
3 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, pamuk fiyatlarının istikrarını sağlamak ve düşüşüne mâni olmak için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, dokumacılıkla hayatlarını kazanan halkın kredi ve ihtiyaçlarının sağlanması, dokuma kooperatiflerinin tevhit ve ihtiyaçlarının temini, ikmal edilmek üzere bulunan pamuk ipliği fabrikasının anonim şirket haline ifrağiyle sermayesine dokumacıların iştiraki hususlarının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
17 6 227:228 230:231
4 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Mebusu Cezmi Türk'ün, gıda maddeleri fiyatlarındaki yükselişin neden ileri geldiğine ve önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına, hangi maddeler üzerinde ayarlamalar ve zamlar yapıldığına, iç istihlâki artırmak ve hastalıkları azaltmak için ne gibi sosyal ve ekonomik tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
17 10 349:352 355:356
5 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Çanakkale Mebusu Süreyya Endik'in, 1952 yılı başında Çanakkale'ye gönderilmiş bulunan «İktisadi Kalkındırma Heyetinin vermiş olması lâzım gelen raporu» üzerinde her hangi bir karar alınıp alınmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
18 12 58:61
6 Şifahi Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, Çanakkale'nin iktisaden kalkındırılması için mahallen tetkikata memur edilen heyetin raporu hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili Enver Güreli'nin sözlü cevabı (6/935)
19 29 251
19 32 433
21 57 16
21 65 316
21 72 482
22 78 101:104
7 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sabisin, kayıtsız ve şartsız serbest ithal müsaadesinin ne zaman verildiğine bu usul cari iken lüks eşyanın memleke timize ithaliyle döviz israfına sebebiyet verileceğinin ve ithal taleplerinin tetkik bahanesiyle uzun müddet elde tutulması suretiyle suni pahalılık yaratılacağının düşünülüp düşünülmediğine ve her nevi inşaat, sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin her zaman için katı ve muteber olmak üzere serbest ithallerine karar verilip verilmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
19 32 411:414
8 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Millî Korunma Kanununun kiraya taallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 38 116:120
21 63 243
9 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 54 1116:1123
10 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat ettiğine, bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 100 Türk lirası ile gittiklerine ve döviz açığımızın miktarına dair sorusuna cevabı
21 65 292
11 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, Çanakkale'nin iktisaden kalkındırılması için mahallen tetkikata memur edilen heyetin raporu hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
22 78 101:103
12 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacılığının inkişafı ve dokumacılara kredi temini hususlarında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Denizli'deki Apre-Boya santralinin el dokumalarını işliyen bir fabrika haline getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
22 78 93:95 97
13 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 1939-1945 yılları ara sındaki altın stokunun miktarına ve 3945 yılından sonraki azalma sebepleriyle hali hazır döviz durumuna ve döviz açığını kapamak için alınan tedbirlere, dış ticaret politikamızın esaslarına ithalâta tahdit vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış ticaret muvazenemizin lehimize dönmesini sağlamak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
22 78 82:83
14 Söz Alanlar ENVER GÜRELİ (BALIKESİR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, Washington'daki Milletlerarası Buğday Andlaşmasına dair sorusuna cevabı
22 82 242:247 249:250 251:252