E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın, Köy Kanunu ile il idaresi karşısında idare âmirlerinin görev ve yetkileri ve köy sağlığını koruyucu tedbirler hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
2 5 46:47
2 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlı'nın, emekliye sevk edilen iki mütehassıs doktor hakkında sorusuna cevabı
2 5 87:89
3 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Celâl Otman'ın, Ankara mezbahasının sıhhi ve teknik ihtiyaçları hakkında alınması gereken tedbirlere dair sorusuna cevabı
2 6 103:104
4 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Celâl Otman'ın, koruyucu tedbirler ile bulaşıcı hastalıklara karşı köylülerimizin sağlık durumlarının ıslahı için ne düşünüldüğü hakkındaki sorusuna cevabı
2 6 98:103
5 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'ın, memlekelin sağlık durumunu ve teşkilâtını düzenlemek için ne gibî tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
4 26 35:38
6 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'ın, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleketimizdeki satış fiyatları hakkındaki sorusuna cevabı
4 26 33 35
7 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'ın, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emniyet ve rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol lâboratuvarı kurulması hakkındaki sorusuna cevabı
4 26 41:43
8 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva eden 200 yataklı bir hastane ile Gölköy ve Ünye'ye birer sağlık merkezi yapılması hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
4 26 44 46:49
9 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, memleketimizde ne kadar cüzamlı bulunduğuna, bu hastalıkla mücadele için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve akıl hastalıkları da dâhil olmak üzere cüzamlılara iş tedavisi tatbikına dair olan sorusuna cevabı
4 30 206:207
10 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Ardahan'da bir sağlık merkezi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusuna cevabı
5 42 106
11 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri hakkındaki 3153 sayılı Kanunun 7. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan kanun tasarısı münasebetiyle
5 42 121:123
12 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 939:942 944 946 956:958 961:962
13 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve bilhassa Diyarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden beri açılan ve 1951 yılı için de açılması düşünülen sıhhi müesseselerin sayısının, vatandaşların ilâç ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık durumlarını korumak için ne düşünüldüğü ne dair sorusuna cevabı
6 66 217:219
14 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hakkındaki sorusuna cevabı
6 68 254:256
15 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in, hastane ve saflık tesislerinin tevhidi ile sağlık işlerinin programlaştırılması hakkında ne düşünüldüğüne, millî sağlık plânının tatbik edilip edilmediğine ve sağlık sigortası hakkındaki çalışmaların neden ibaret olduğuna ve hastanelerin bir elden idaresine dair olan sorularına cevabı
6 68 265:266 268:270
16 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'nun, Kastamonu Verem Hastanesinin kifayetsiz olan kadrosunun ikmal edilmemesi sebebine dair sorusuna cevabı
8 94 356:358
17 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Seyhan İlinde çeltik ekimine ve kesik sulamaya geniş ölçüde izin verilmesinin sebeplerine, DDT nin miktar ve tatbikatına ve serbest bırakılan çeltik ekiminin Seyhan İli halkının sağlığı üzerinde yapacağı tesirlere dair sorusuna cevabı
8 94 347:351 353:354 356
18 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un gelirleri mahdut ve bütçeleri dar olan mahallî idarelere ait hastane ve sağlık müesseseleriyle Kırşehir Hastanesinin Umumi Muvazeneye alınmasının düşünülüp düşünülmediğine, özel idare ve belediye hastaneleri genel giderlerine yardım için 1951 yılı Bütçesine konulan paranın ne ölçüde ve nerelere tevzi edildiğine ve Kırşehir Hastanesine yapılan yardım miktarına dair sorusuna cevabı
9 108 545:548
19 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın trahom ve zührevî hastalıklarla mücadelede yeni antibiyotiklerin kullanılması sistemine geçilip geçilmediğine ve bundan fayda mülâhaza edilip edilmediğine dair sorusuna cevabı
10 10 267:269
20 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, köy grup sağlık memurlarına ve ebelerine, Hükümet tabiplerine birer kâtip kadrosu verilmesine Sıtma Mücadele Teşkilâtiyle sağlık merkezlerine, kadrolarıtam olmıyan hastanelere tam teşkilâtlı hastanelerin kadrolarına, röntgen cihazlarına Ankara Numune Hastanesi kliniklerindeki izdihamın sebeplerine, şimdiye kadar açılmış veya açılacak hastanelerdeki tabip, hemşire ve diğer müstahdem ihtiyacının ayarlanmasına ve aylardan beri Yusufeli ilcesine gitmiyen doktorlar hakkında ne muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
11 21 333:337
21 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
12 29 220:224
22 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Seyhan İlindeki sıhhi hâdiseler hakkındaki sorusuna cevabı
12 30 278:281 283:285
23 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 4871 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
13 39 251
24 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 46 640
25 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 1073
26 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Van Milletvekili Ferid Melen'in, Van'ın Başkale İlçesinde son İki ay için de zuhur eden sâri hastalığın mahiyeti ne, sirayetini önlemek için alınan ted birlere ve bu ilçede Hükümet tabibi ve sağlık memuru olup olmadığına dair sorusuna cevabı
14 59 302:306
27 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Iğdır Hastanesi doktorluğuna bîr operatörün tâyini için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
15 73 254:257
28 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtında vazifeye alınma şartları hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 88 386 398:400
29 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Van Mebusu Ferid Melen'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinin Van'da yaptığı, Anadolu ajanı tarafından bildirilen konuşma hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
17 5 189
30 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Seyhan Mebusu Cezmî Türk'ün, gıda maddeleri fiyatlarındaki yükselişin neden ileri geldiğine ve önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına, hangi maddeler üzerinde ayarlamalar ve zamlar yapıldığına, iç istihlâki artırmak ve hastalıkları azaltmak için ne gibi sosyal ve ekonomik tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna cevabı
17 10 354:355
31 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Balıkesir'de açılan hastanede göz ve kulak koğuşları boş olduğu halde dahiliye koğuşunda ikişer kişinin bir arada yatırılması sebebine, vazifeli doktorlardan üçüne aynı ay içinde izin verilmesinin doğru olup olmadığına ve bu gibi idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne muamele yapıldığına dair sorusuna cevabı
19 29 264:265 267
32 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Manisa Mebusu Refik Şevket İnce'nin, dilencilerin herkesi izaç eden hallerinin önüne geçmek için inzıbati ve içtimai bakımlardan tedbir alınmanın düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekâletlerinden olan sorusuna cevabı
19 29 281
33 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, hastanelerin müstakil başhekimlerce idaresi île servis mütehassıslarının mesailerinin ve hastanelerin idaresinin bugünkü durumdan kurtarılmaları hususunda ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
19 29 282:283
34 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Zonguldak Mebusu Abdurrahman Boyacıgiller'in, grev kanunu tasarısının bugüne kadar Meclise sevk edilmemesi, Zonguldak bölgesinde 1 000 yataklı bir verem hastanesi yapılmaması ve hastalık sigortasının geciktirilmesi sebeplerine işçi sigortalan pirimlerinden teşekkül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi olmalarının derpiş edilip edilmediğine, işçi bankası kurulması ve işsizlik sigortası tesisi hakkında ne düşünüldüğüne, yeni sendikalar kanunu tasarısı ve İş Kanununun tadiline dair tasarının ne zaman Meclise sunulacağına dair sorusuna cevabı
19 29 257:260
35 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebebiyle
20 49 649 663:667 672 674 677
36 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesindeki apartman dairelerinin ne sebeple yüksek maaşlı memurlara tahsis edildiğine, alınan kira bedellerinin apartmanların amortisman, idame ve tedvir masraflarına tekabül edip etmediğine, Verem Savaş dernekleriyle verem hastanelerinin fa aliyetlerine dair sorusuna cevabı
22 82 257:258
37 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kastamonu Mebusu Ziya Termenin, kimsesiz kalmış kız ve kadınlarımızın himayeleri hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı
25 3 118:121
38 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ın, ilmî buluş, inceleme ve sanat eseri sahiplerinin ne şekilde taltif ve teşvik edildiklerine dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 270
39 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanun münasebetiyle
25 9 406:407 414 418
25 10 446
26 13 36:37
40 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 5. maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 31 279:281
41 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 5. maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
28 39 124:126 128:129 132
42 Söz Alanlar EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İZMİR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak ve iki arkadaşının, Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında Vazifeye Alınma Şartları hakkındaki 5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası
28 41 196:199