E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 19. Hükümetin (I. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 3 24:32
1 4 43:92
1 5 94:147
2 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 19. Hükümetin (I. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 5 144:147
3 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türk Ceza Kanununun 526. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 9 181
4 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
1 17 372:374
5 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Basın Kanunu tasarısını görüşmek üzere karma komisyon kurulmasına dair
1 19 514
6 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil edilen miktar ile eski İstanbul Defterdarının bazı mükellefler hakkında yaptığı muameleye dair olan sorusu münasebetiyle
2 11 213:214
7 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Birleşmiş Mîlletler emrine verilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu men suplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli istihkakları ve Birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 15 61:63
8 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği hakkında Başbakandan gensoru açılmasına dair olan önergesi münasebetiyle
3 17 137:139 144:147 151:152 173 176:179 196:199
9 Takrirler (önergeler) ADNAN MENDERES (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekilliğini tercih eylediğine dair (4/87)
3 19 236
10 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 47 380:382
5 54 1211:1216
11 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 48 440:441
12 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1951 yılı Bütçe Kanununun kabulü münasebetiyle
5 54 1216
13 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 20. Hükümetin (II. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
6 58 60:66
6 59 76:123
14 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 20. Hükümetin (II. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
6 59 124:127
15 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 72 56 58:60 62:63 74
9 103 253 255
16 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 110 660:665
17 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu münasebetiyle
9 113 883:884
18 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 5 120:121
10 7 132 137:140 142 160 162:163 165
10 8 179 181 183 200:201 206
10 9 239:242
19 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın, Adalet kadrolarındaki nakil ve tahvillerle bunlar dolayısiyle harcanan paralar hakkındaki sorusuna cevabı
12 23 13:16 19:21
20 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusuna cevabı
12 25 87:92 94:95
21 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Devlet Radyosu ile yayınlanan Meclis müzakereleri hakkındaki sorusuna cevabı
12 26 120:122
22 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Milletlerarası İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 27 180:181
23 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Hatay Milletvekili Hasan Reşit Tankut'un, Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanı Refik Koraltan'ın Samandağı İlçesindeki beyanatına dair soru su münasebetiyle
13 35 38:40
24 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesine dair Kanun münasebetiyle
13 38 190:191
25 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kuzey Atlantik Paktına Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına dair Kanun münasebetiyle
13 41 339:340
26 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Millî Savunma Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 46 713
27 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 46 644:646
28 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Akaryakıtlardan Alınacak Yol Vergisi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 47 779:781
29 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : İçişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 862 865:874
30 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Maliye Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 926
31 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1952 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle
13 50 1206:1207
13 51 1296:1299
32 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair olan sorusu münasebetiyle geçen birleşimde Başbakan Yardımcısı tarafından kendisine sataşıldığı iddiasiyle Osman Bölükbaşı'nın savunmasına cevabı
15 70 142 152 155:158
33 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Bir önceki Birleşimde Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü sorusunun görüşülmesi sırasında usul hakkında diğer Milletvekillerine de söz verilmemiş olmasının içtüzük hükümlerine uymadığı yolundaki önerge münasebetiyle
15 77 376:377
34 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Resmî ilân tevziatındaki yolsuzluk dolayısiyle Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu hakkında soruşturma yapılmasına dair önerge münasebetiyle
15 78 419 421
35 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1952 tarihine kadar Meclis çalışmalarına ara verilmesine dair önergenin kabulü münasebetiyle
16 88 433
36 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Sirer'in, 8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir'de CHP mensuplarının yapmak istedikleri açık hava toplantısında vukubulan hâdise dolayısiyle valinin durumuna ve Devlet Bakanı Muammer Alakant'ın, bazı nutuklarında bu hâdiseye temas ederek söylediği bildirilen sözlerinin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
17 10 379:395
37 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1953 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle
20 46 422:424 428:430 432:442
38 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Toprak ve iskân İşleri Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 48 571:572
39 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1953 yılı Bütçe Kanununun kabulü münasebetiyle
20 56 1378:1382
40 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın, Ekonomi ve Ticaret Vekili Muhlis Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere dair sorusuna cevabı
21 57 7:9
41 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Van Mebusu Ferid Melen'in Türkiye Emlâk, Kredi Bankasının son iki yıl içinde açtığı ticari krediler dolayısiyle içtüzüğün 177. maddesi gereğince Meclis soruşturması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
21 68 381:386
42 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
24 104 359:366 371:373
24 105 400 403
43 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 105 436 438:442
44 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş Kanunu münasebetiyle
24 107 593
45 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki 4927 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 107 558:564
46 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Köy Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve 46. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair 5672 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla tadil edilen geçici maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 111 788:790
47 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Üniversiteler Kanununun 46. maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 113 936 940 973
48 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 115 1097:1105 1115:1116 1128:1129
49 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, askerî kantinler ve istihlâk kooperatifleri hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
25 5 265
50 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Bandırma'daki askerî birliklere 1952 senesinde mütaahhit tarafından verilen koyun etinin şartnameye aykırı olduğu ve muayene komisyonunun vazifesini suiistimal ettiği hakkındaki şikâyetler dolayısiyle tahkikat yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 247:248
51 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Kumandanı hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 250:251
52 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın Malatya Vilâyetinin Besni Kazasında mevcut Trahom Hastanesinde yapılan silâh araması esnasında vukubulan dövme hâdisesi dolayısiyle müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 273:276
53 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, Malatya Vilâyetinin Çataltepe Köyü Muhtarı Ömer Erkenekli'nin işine keyfi olarak son veren Besni kaymakamı ile görevini kötüye kullanan jandarma Komutanı hakkında vâki müracaat üzerine ne muamele yapıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
25 5 252:256
54 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın, hudut harici edilmek istenen Cizreli Türk vatandaşları hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
25 5 267:269
55 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci Kongresi hâtırası olarak bastırılan posta pulları hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
25 5 278:279
56 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, 1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve tamir edilen camilere, Karaköse'de tamir edilecek camiler için yapılacak olan yardımlara ve bu husustaki beyanata dair sözlü sorusuna cevabı
25 6 313:320 325:329
57 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Ankara Radyosunun 28.10.1953 Çarşamba günü saat 13'deki ve 31.10.1953 Cumartesi günü saat 19'daki haberler servisinde yaptığı neşriyata dair sözlü sorusuna cevabı
25 7 350:354
58 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
26 17 170:176 178 180:185 190:191 193:194 216:220 227
59 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan iktisadi Teşekküllerin Teşkilâtı ile İdare ve Murakabeleri hakkındaki Kanunun 45. maddesinin 3 ve 4. bentlerinin değiştirilmesi ve bu kamına bir madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
26 23 489:492
60 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle
28 53 1197:1206
61 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Petrol Kanunu münasebetiyle
29 57 209:215 217:222 224:226 228:237
62 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Neşir yolu ile veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 60 391 405 409:420 422:429
29 61 458:464