E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 İstizah Takrirleri İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, dış politika ile memleketin siyasi ve askeri meseleleri hakkında Başbakandan gensoru açılmasına dair önergesi(6/100)
3 13 3:5
2 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Dış politika ile memleketin siyasi ve askeri meseleleri hakkında Başbakanlıktan gensoru açılmasına dair gensoru önergesi münasebetiyle
3 13 4:5
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Erzincan'da vukua gelen deprem dolayısiyle yapılan yardımlarla, Avusturya'dan alınan kurma evlerin bugünkü fiyatları hakkındaki soru münasebetiyle
4 25 10
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 45 213:215
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 109 582:585
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 8 Ekim 1952 tarihinde Balıkesir' de Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının yapmak istedikleri açık hava toplantısında vukubulan hâdise dolayısiyle valinin durumuna ve Devlet Vekili Muammer Alakant'ın, bazı nutuklarında bu hâdiseye temas ederek söylediği bildirilen sözlerinin doğru olup olmadığına dair sözlü soru münasebetiyle
17 10 376:377 380:382 385:387 389 391:393
7 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 5 Ekim 1952 Pazar günü İzmir'de Cumhuriyet Meydanında söylediği nutuk hakkında umumi olarak Hükümet görüşünün açıklanmasına dair İzmir Mebusu Pertev Arat'ın, Başvekâletten olan sözlü sorusu münasebetiyle
18 17 265
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 1953 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle, CHP Grubu adına
20 44 320:324
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve tamir edilen camilere, Karaköse'de tamir edilecek camiler için yapılacak olan yardımlara ve bu husustaki beyanata dâir sözlü soru münasebetiyle
25 6 311:313 317:318 320:324 329:330
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının iadesi hakkındaki Kanun münsebetiyle
26 17 169:170