E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun Dinar İlçesinde Sıtma Savaşı Kanununa Tevfikan 1946 yılından bu yana kadar yapılmış olan İster hakkındaki sorusuna cevabı
13 4 63:65 67:68
2 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Osman Ocak'ın, Diyarbakır ve dolaylarına yerleştirilen göçmenlerin durumu ile 1505, 2510 ve 5098 sayılı kanunların uygulanması ve toprak dağıtımı işlerine dair olan sorusuna cevabı
14 25 348:350
3 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 12. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
15 29 37
4 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kimsesiz, Terkedilmiş Çocukların Korunması hakkında Kanun tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle sözleri
16 42 43:45
5 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 52 623:624
6 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım hakanlığı ile Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 53 808:810
16 54 817:821 823
7 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çocuk doğumu ve vefatı hakkında soruya cevabı
17 59 97:98
8 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Metruk Emvali füzulen ellerine geçirenler hakkında soruya cevabı
17 59 91:92 95:96
9 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Bazı ilaçların Gümrük Vergisinden muafiyeti hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 68 233 258
10 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Verem Savaşı hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
18 68 233 252:253 255
11 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Eczacılar ve eczaneler hakkında 964 sayılı Kanunun 16. madde:sinde yazılı (veya resmi bir görevi bulunan) tabirinin şümulüne Milletvekilliğinin dahil olup olmadığının yorumlanmasına dair raporlar münasebetiyle sözleri
18 69 299
18 70 349:350
12 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Dr. Mim Kemal Öke'nin, hastanelerde doktorlardan resmi görevlerini İstismar ve suistimal edenler olup olmadığı hakkındaki sorusuna cevabı
19 79 8:9 12:13
13 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Doğu sınır illerinin sağlık işleri hakkında sorusuna cevabı
19 83 289
14 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Korunmaya muhtaç Çocuklar hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
19 90 608:609
15 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu'nun, Büyük Doğu mecmuasında Atatürk ve üniversiteli kızlar aleyhinde yayınlanan yazılardan dolayı ne gibi adli işle yapıldığına ve Mümtaz Faik Fenik hakkında katileşen mahkûmiyet kararının infaz edilmesi sebebine dair olan sorusuna cevabı
21 11 230:231
16 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık memurlarının geçicilerini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı:Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 22 474
17 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Bilûmum Askeri malûllerin Tefihi hakkında Kanunun 11. maddesine bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine dair kanun Münasahetiyle sözleri
22 23 566:569 572
18 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Elbistan, Afşin, Göksün ve Gürün ilçelerinden kuraklık dolayısı ile göç eden ailelerin durumu ile bu ilçeler ovalarının sulanması ve zirai kalkınması hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
23 26 48:51
19 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Bataklıkların kurutulması ve buradan elde edilecek topraklar hakkında kanun münasebetiyle sözleri
23 29 183
20 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'ın korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 5387 sayılı Kanunun uygulanma tarzına dair olan sorusuna cevahı
23 29 175
21 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 54 1082:1088
22 Söz Alanlar KEMALİ BAYAZIT (MARAŞ (KAHRAMANMARAŞ)) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever`in, Çatalca İlçesine bağlı Çöplüce köyünde vatandaşlara tahsis edilen gayrimenkullere ait Tapu senetlerinin şimdiye kadar verilmesi sebebi hakkında sorusuna cevabı
25 60 204