E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 20 347:348
2 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları hakkında kanun münasebetiyle sözleri
3 26 764:766
3 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili Cemil Birsel'in, (Spitzherg) takımadalarına ait Sovyet teklifine bazı gazeteler (Montreux) Sözleşmesini karıştırdıklarından meselenin aydınlatılması hakkında sorusuna cevabı
4 35 51:54
4 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye ile Haşimi Şakirk-ül Ürdün Krallığı arasında Ankara'da 11 Ocak 1947 tarihinde imzalanan dostluk Andlaşmasının onanması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
4 44 171:172
5 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye'ye yapılacak Yardım hakkında Anlaşmanın onanmasına dair olan kanun münasebetiyle sözleri
6 79 552:554
6 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili İhsan Karasioğlu'nun Harbi Trakya'da bulunan Türkler hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 81 630:632
7 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Balkanlardaki Türklere yapılan zulümler hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 81 632:634
8 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaşmasıyla bu Andlaşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
6 82 655:656
9 Hükümet Programının Okunması HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 16 ncı Hükümetin (I.Saka) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
6 85 672:634
10 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 16 ncı Hükümetin (I.Saka) Güvenoyu Alması münasebetiyle
6 85 735:738
11 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, yabancı memleketlere gönderilmiş olan heyetlerin Memuriyet, vazife ve salahiyetleriyle bunlara verilen masraf ve yolluklar hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusuna cevabı
7 3 21
7 11 190:199 203:204
12 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, Nakil vasıtaları hakkında Kanunda gösterilen makam otomobillerinden gayrı makam otomobilleri alınıp alınmadığının bildirilmesine dair Başbakanlıktan sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 3 26
7 8 99:102
13 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'ın bazı fabrikalardaki iş yerlerinde işçilerin ücret, İskan, vergi ve tekaütlük durumları hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
8 14 9
8 19 68:77
14 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Konya Milletvekili Hulki Karagülle'nin, buğday ve emsali hububat fiyatlarının dış piyasalara göre ayarlanması hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
8 14 9:10
8 16 27:30
15 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Devlet işlerinin teftiş ve kontrolüne dair sorusu münasebetiyle sözleri
8 16 33
16 Demeçler Söylevler HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Başbakan Hasan Saka'nın, 1948 sayılı Bütçe Müzakeresinin sona ermesi münasebetiyle demeci
8 28 905:907
17 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Meclisin kış tatiline karar vermesi münasebetiyle hükümetçe yapılacak işler hakkında sözleri
10 45 308:309
18 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Meclisin 12 Nisan 1948 gününe kadar çalışmalarına ara verilmesine dair önerge münasebetiyle sözleri
10 45 307:308
19 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, Ankara ile bazı şehirlerde şeker sıkıntısına dair olan sorusu münasebetiyle sözleri
11 58 313
20 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Bakanlar ve Devlet Müesseseleri memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkında 3659 sayılı Kanunun Birinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi münasebetiyle sözleri
11 63 512
21 Hükümet Programının Okunması HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 17 nci Hükümetin (II.Saka) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
12 73 223:277
22 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 17 nci Hükümetin (II.Saka) Güvenoyu alması münasebetiyle
12 73 277:280
23 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüreğir'in, Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci maddesi ile Milli Korunma Kanunu ve haksız olarak mal iktisap edenler hakkında Kanunun tathikına ve resmi otomobil ve kamyonlara dair olan sorusuna cevabı
12 78 449:450
24 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüreğir'in, kitapçılığımızın gelişme ve artımını bağlıyacak tedbirlere dair olan sorusuna cevabı
12 80 585:588
25 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 85 1007:1008
26 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Diyarbakır Milletvekili İhsan Hamid Tigrel'in, Doğu illerimizin kalkınması için Hükümetçe alınan tedbirler hakkında sorusuna cevabı
13 4 72
13 5 86:87 89
27 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan zam dolayısıyla Başbakan hakkında gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
13 4 43
13 6 113:124
28 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in, ormanların korunması, vakitandaşların yakacak ihtiyacı, dışarıdan gümrüksüz olarak kereste ve maden direği getirilmesi hakkında sorusuna bir hafta sonra cevap vereceğine dair sözleri
13 4 72
29 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Tokat Milletvekili Recai Güreli'nin, Demokrat Parti Genel Başkanının Kristal Gazinosunda vermiş olduğu beyanat hakkında sorusuna cevabı
13 4 69
30 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Elazığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın, Doğu illerinin kalkınması için Hükümetçe yapılan plan ve program hakkında sorusuna cevabı
13 5 93
31 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Doğu illerinin kalkınması için Hükümetçe hazırlanan plan hakkında sorusuna cevabı
13 5 89
32 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'in, halkevlerinin durumu hakkında sorusuna cevabı
13 10 234:235 237:238
33 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : 1949 sayılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
14 25 359
34 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever`in, ordu tarafından satılan koşum hayvanları hakkında sorusuna cevabı
15 27 22:23
35 Söz Alanlar HASAN SAKA (TRABZON) (BAŞBAKAN) : Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlunun, hayvan yemlerine dair olan sorusuna cevabı
15 29 36