E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Türk parasının dış kıymeti üzerine Hükümetçe alınan son kararın Memleketin ticari, iktisadi ve mali konuları üzerinde taleplerine dair sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
2 3 20:27 29 32:40
2 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 1947 yılı bütçesinin tümü münasebetiyle sözleri
3 18 225:229
3 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1947 Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 21 372:384
4 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunla buna ek 4644 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
3 26 756:757
5 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Milletlerarası para fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete Yetki verilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
4 44 160 163
6 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Askeri ve Mülki Emekliler aylıklarına yapılan zam tutarının açıklanması hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
4 46 242:243
7 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Temsil ödeneği hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
4 48 377 381 384
8 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Gelir, İşletme ve Gezginci İşler, Kurumlar vergileri ile Vergi Usul Kanun tasarılarının Geçici Komisyonda görüşülmesine dair sözleri
5 53 59:60
9 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 4515 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 69 45:46
10 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Kazanç, muvazene ve İktisadi Buhran vergileri hakkında kanunların bazı kelielerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 71 140
11 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Arazi Vergisi Kanununun 9. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
6 74 327:330
12 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanunun Etibank'a mütaallik bvefatı münasebetiyle sözleri
6 74 293
13 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanunun Hazine bonolarından doğan borçların faiz ve itfa karşılıkları Bvefatı münasebetiyle sözleri
6 74 293
14 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanunun 2 sayılı cetveli münasebetiyle sözleri
6 74 302:303
15 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Yerli ürünleri ve pirinayı tasir ve tasfiye ederek yağ İstihsal eden Müesseselerin yeniden Muamele Vergisinden muaf tutulmalarına dair olan kanun tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesi hakkında sözleri
6 76 514
16 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Yerli ürünleri ve pirinayı tasir ve tasfiye ederek yağ İstihsal eden Müesseselerin yeniden muamele Vergisinden muaf tutulmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
6 80 582
17 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Devlet İdaresinde Kırtasiyeciliği artırma mali formalitelerin ıslahı hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 81 635:636 638:639
18 Önergeler HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Vergi Usul Kanunu tasarısının incelenmesini tamamlamak üzere bir Geçici Komisyon kurulmasına dair önergesi (4/50)
7 3 20
19 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Vergiler Usul Kanunu tasarısının yeni geçici bir Komisyonda incelenmesi hakkında sözleri
7 3 20
20 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun yabancı memleketle! e gönderilmiş olan heyetlerin Memurivet vazife ve salahiyetleriyle bunlara verilen masraf ve yolluklar hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu münasebetiyle sözleri
7 11 204:205
21 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçoğlu'nun Sülfat Damonyum adlı suni gübrenin getirilmesi sebebinin açıklanması hakkında Tarım ve Maliye Bakanlıklarından sözlü soruluna cevabı
7 12 222 224
22 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
8 18 45:46 48:49
23 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 1948 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
8 23 277:282 348:357
24 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 25 545:552
25 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 28 896
26 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : 4353 sayılı Avukatlık Kanununun geçici Birinci maddesi ile 4659 sayılı Kanunda yazılı sürenin iki yıl uzatılması hakkında kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi hakkında sözleri
9 31 43
27 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, Yolluk Kararnamesi ile Eekti Kanununun değiştirilmesi hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 31 34
28 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 4892 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
9 36 125:126
29 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Çoruh Milletvekili Asım Us'un, Merkez Bankasına Mark olarak yatırılmış bulunan Türk alacakları hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 42 107:108
30 Söz Alanlar HALİT NAZMİ KEŞMİR (TOKAT) (MALİYE BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, bazı vatandaşların yabancı bankalara yatırılmış paraları bulunup bulunmadığına dair sorusu münasebetiyle sözleri
10 42 117:118