E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Van'da yaptırılan Askeri hastane ve Uçak alanı ile satınalınan kavurma işinde yolsuzluklara dair Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan Saka Kabinesinde yer alınış olan Milli Savunma Bakanları hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair olan önerge münasebetiyle sözleri
12 75 358:359
2 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 79 559:562 570:575
3 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Milletvekilleri Seçimi Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
12 82 752
12 84 885 922
4 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'ın, yeni cezaevi için işgal edilen Numune ve Yahşifakıh çiftliklerinde çiftçilerin toprak ihtiyacı hakkında sorusuna cevabı
13 4 58:62
5 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Bursa Milletvekili Muhittin Baba Pars'ın, İstanbul-Mudanya arasında işleyen vapurlar hakkında sorusuna cevabı
13 9 217:218
6 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın, son zamanlarda bıçakla işlenen suçlar hakkında sorusuna cevabı
14 15 28
7 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : 33 vatandaşın İran hududunda kanun hilafı Öldürüldükleri iddiası münasebetiyle Meclis soruşturulması açılmasına dair önerge hakkında sözleri
15 34 153:154
8 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Çok Çocuklu hakimlere verilecek yardım paralarıyla ikramiye hakkında 3253 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle sözleri
15 39 303:304
9 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Çok Çocuklu hakimlere verilecek yardım paraları ile ikramiye hakkında Kanunun kaldırılmasına ve toplanmış paraların ne şekilde kullanılacağına dair Kanun münasebetiyle sözleri
16 43 84:86
10 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in İstanbul'da yaptırılacak Adalet Sarayı hakkında sorusuna cevabı
16 43 65:70
11 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, Dr. Bedri Noyan'ın, kesinleşen cezasının infaz edilmesi sebebine dair sorusuna cevabı
16 45 146
17 57 60:63
12 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Numune Hastanesi Kulak Mütehassısı Dr. Bedri Noyan'ın cezasının affı hakkında Kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
16 46 255:259
13 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 50 493:506
14 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, İstanbul Adalet Sarayı yangınında yanan bir dosya hakkında sorusuna cevabı
18 63 4:7
15 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye meali dışına çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresini kabullendiğine ve gündeme alınmasına dair Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in önergesi münasebetiyle sözleri
18 75 601
16 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, Müstehcen neşriyatın Tabi hakkında sorusuna cevabı
18 75 609:611
17 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında Kitap ve muhakeme usulüne dair olan 1609 sayılı Kanunun mer'i olup olmadığı hakkında sorusuna cevabı
18 75 604 606:607
18 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, gezici mahkemelerin durumu hakkında sorusuna cevabı
19 83 286:287
19 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Vergi Usul Kanunu münasebetiyle sözleri
19 85 387:388
19 86 425:426
20 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 104 578
20 105 645 650:653 662:665
20 106 690:693 695 698:704
21 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın, Hakimlere Kanununa aykırı bir işle yapılıp yapılmadığına dair olan sorusuna cevabı
20 105 612:615 617:618
22 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi alınması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 106 718:719
23 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Tekke ve zaviyelerle Türbelerin kapatılmasına ve türbedarlık ile birtakım unvanların men'i ve ilgasına dair olan 677 sayılı Kanunun Birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 106 709:711
24 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, muhalefet nanuna konuşanlar hakkında yapılan tambata dair olan sorusuna cevabı
21 3 45
21 4 68:70 72:75
25 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, Seçim Kanunu Tasarısını İncelemek için kurulan İlim Heyetine katılmak üzere Yargıtaydan seçilen 2 üye hakkında sorusuna cevabı
21 3 46:47 49:53
26 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ın İzmir'de beyanatı hakkında sorusuna cevabı
21 3 41:42
27 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Fevkalade hallerde haksız olarak mal iktisap edenler hakkında 4237 sayılı Kanunun avukatlara da şümulü olup olmadığının yorumlanmasına dair önergesi ve İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle sözleri
21 4 76
28 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Çorum Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Celal Bayar'ın, 28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde yayınlanan seçim hakkında beyanatına dair olan sorusuna cevabı
21 6 101:102
29 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, İzmir avukatlarından Rauf Onursal hakkında verilen tevkif kararının infaz edilmesi sebebine dair olan sorusuna cevabı
21 9 168 172
30 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu'nun, Büyük Doğu mecmuasında Atatürk ve üniversiteli kızlar aleyhinde yayınlanan yazılardan dolayı ne gibi adli işlem yapıldığına ve Mümtaz Faik Fenik hakkında katileşen mahkûmiyet ilanının infaz edilmesi sebebine dair olan sorusuna cevabı
21 11 228:230 232
31 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Adalet cihazı ile Milletvekili dokunulmazlığı ve ara seçimleri hakkında sorusuna cevabı
22 12 9:11
32 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın, Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı tarafından vukubulan ihbar üzerine evinde yapılan arama hakkında sorusuna cevabı
22 13 52 54
33 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın, Polatlı Belediye Başkanı Hakkı Mumcuoğlu hakkında kesinleşen hükmün infaz edilmesi sebebine dair olan sorusuna cevabı
22 13 58:62
34 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Hakimler Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 14 103:105
22 15 121 126 131:133
35 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkında 1086 sayılı Kanunun 81 ve 427nci maddeleriyle aynı kanunun 2606 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 8 ve 433 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
22 15 145:148 159:160
36 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : 32. Birleşimde geçen bazı tartışmaların tahrif edildiği hakkında Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun itirazlarına dair sözleri
22 15 119:120
37 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Temyiz Teşkilatına dair olan 1221 sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanunla değişen 3. maddesi ile 1221 sayılı Kanunun 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 16 175:177
38 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Fevkalade hallerde haksız olarak mal iktisap edenler hakkında 4237 sayılı Kanunun avukatlara şümulü olmadığına, dair olan yorum münasebetiyle sözleri
23 28 143:145
39 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkında 1515 sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
23 32 269
40 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun, Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
23 36 420:422
41 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 41 237 238 253:255 274:279
24 42 303 306:307 309:310
42 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : 4353 sayılı Kanunun geçici Birinci maddesi ile tanınan ve 5163 sayılı Kanunla iki yıl uzatılan Yetkinin uzatılması ve 3499 sayılı Kanunun beş ikinci maddesinin uygulanmasının geri bırakılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
24 44 442
43 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 46 581:590 592
44 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Bursa Milletvekili Muhittin Baba Pars'ın, Mümtaz Faik Fenik'in durumu hakkında sorusuna cevabı
25 60 206:208
45 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'in, Çatalca İlçesine bağlı Çöplüce Köyünde vatandaşlara tahsis edilen gayrimenkullere ait Tapu senetlerinin şimdiye kadar verilmesi hakkında sorusuna cevabı
25 60 204:205
46 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın, muhalif partilere mensup vakitandaşların siyasi toplantılarda izhar ettikleri siyasi fir ve kanaatler ile muhalif gazekite başyazarları hakkında yapılan kovuşturmaya dair olan sorusuna cevabı
25 62 270 272:276
47 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Fikir Eserleri Kanunu tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesi hakkında sözleri
25 63 308
48 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Tapulama Kanunu münasebetiyle sözleri
25 66 494
49 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Af kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri
25 69 649:655 660:661 664:666 669
50 Söz Alanlar FUAT SİRMEN (RİZE) (ADALET BAKANI) : Hayvan hırsızlığının men'i hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 70 749 752