E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 19 301:305
2 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Devlet memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
4 37 78:79
9 29 15:16
3 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Van'da yaptırılan asker Hastanesi ile Hava meydanı yapılması işlerinde yolsuzluk çıktığı hakkında haberlerin doğru olup olmadığına ve bu yolsuzlukları haber veren vakitandaşm tevkif ve mahkûm edilip edilmediğine dair sorusu münasebetiyle sözleri
4 46 245
4 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Yargıçlar Kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
4 46 250 266:267 274:275 284
5 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : İstanbul Adalet binası inşası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
4 48 390
6 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : 3. Ordu Müfettişliği 103. Oto. Taburu Birinci Bölük erlerinden Tortumlu İsmailoğlu Kemal Bedir'in ölüm cezasına çarptırılmasına dair Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
5 58 159:160
7 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması bususunun devre sonuna bırakılması hakkında rapor münasebetiyle sözleri
6 68 16:17
8 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Yeniden 15 ilçe kurulması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 69 80:81
9 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in cezasının affına dair kanun Münasehetyle sözleri
6 71 131:134
10 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in, Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer hakkında ilan hükmünün vaktiyle tatbik edilmesi bususunun hangi sebeplere dayandığının açıklanmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle sözleri
6 75 382:383 386:387
11 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, Yargıtayda üç daire Başkanlığından birine tayin edilen Sabri Erbir'in, nasbi keyfiyetine ve İstanbul Savcılık makamına tahsis edilmiş bir otomobil olup olmadığının açıklanmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 3 26:31
12 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in inkılap ve rejim aleyhinde yapılan neşriyat hakkında Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 11 210:211 213:214
13 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 432 440 450 455:464
14 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığının 1948 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
8 26 652:654
15 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, memurlar ve memurlar muhakemat kanunlarının değiştirilmiş hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 31 36
16 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Yargıç adaylarına ve muhtelif illerde ne kadar yargıç ve savcı muhtelif illerde ne kadar yargıç ve savcılık yer lerinin açık bulunduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
9 33 59:61
17 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Fethi mağara'nın, Tek Sulh Yargıcı bulunan ilçelerle bu mahkemelerde tek katipler hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 40 70:71
18 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
10 43 180 185 187:188
19 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 18. maddesinin kaldırılmasına, dair Kanun münasebetiyle sözleri
10 45 266:267
20 Söz Alanlar ŞİNASİ DEVRİN (ZONGULDAK) (ADALET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in Arazi Tapulama ve Genel Af Kanun'tasarıları hakkında sorusuna cevabı
11 51 130:131