E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Tunceli Milletvekili Necmeddin Sabir Sılan'ın, Yolluk Kanunu tasarısı hakkında sorusuna cevabı
15 37 219 221
2 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, (Memur) kelimesine dair olan sorusuna cevabı
16 41 19:21
3 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
16 45 139 156 167:169
4 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 48 289:298
16 49 377:382
5 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
16 51 588:589
6 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : 1949 sayılı Gelir Bütçesi Münasebetiyle sözleri
16 54 978:979
7 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu Münasebetiyle sözleri
18 64 28:34 65:70
18 65 91:97 102:103 123
18 66 145:148 155 162:163 170 172
18 67 209 212:214
18 68 276:278
18 69 302:305 313:314 322:323 341:343
18 70 379:382
18 78 735:736
19 80 96:100
8 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin 431 sayılı Kanunun 8. maddesinin uygulanma tarzı hakkında sorularına cevabı
18 72 445:448 456:457
9 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Kurumlar Vergisi Kanunu hakkında sözleri
18 73 508:509 536
19 80 107:109
10 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Binbaşı Bilal eşi Hikmet Yavuz hakkında Dilekçe Komisyonu raporu Münasebetiyle sözleri
19 79 28
11 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Vergi Usul Kanunu Münasebetiyle sözleri
19 82 217:219
19 85 387
19 86 405
12 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Münasebetiyle sözleri
19 88 522
19 91 680:683 685 700 708
19 92 785:787
19 93 908
19 94 927:929
20 103 436 488
20 104 545 547 561
13 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Mubasebei Umumiye Kanunumun 5 ve 34. maddelerinin değiştirilmesine ve bazı gelir kaynaklarında değişiklik yapılmasına dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
20 99 119
14 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Muhtelif kanunlarda geçen (Şehit) tabirinin yorumlanmasına dair olan tezkerenin gündeme alınması hakkında teklif ile (Şehit) tabirinin yorumlanmasına mahal olmadığına Mütedair rapor Münasebetiyle sözleri
20 102 352:353
20 105 637:639
15 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 9.5.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2225 ve 2226 sayılı kararların Kamutayda görüşülmesine dair (4/169)
20 103 409
16 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 9.5.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2227 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/168)
20 103 409
17 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 9.5.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2331 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/170)
20 103 409
18 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kanunu münasebetiyle sözleri
20 103 512:514
19 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 1331 sayılı Kanunun 9. maddesinin yorum talebiyle metruk Emlak hakkında sorusuna Aralıkta cevap yer eceğine dair sözleri
21 3 41
20 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Maraş Milletvekili Dr. A. Uras ile Mehmet Kâmil Kamil Boran'ın, İskan Kanunu gereğince dağıtılmayan arazinin sahiplerine geri verilmesi için hazırlanacak izahnamenin gecikme sebebine dair olan sorularına cevabı
21 5 83:84
21 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili İhsan Hamid Tigrel'in, bankaların mevduatı artırmak için başvurdukları piyango usulü hakkında sorusuna cevabı
22 13 56:57
22 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, metruk Emlakten Matosyan matbaasının kiralanma ve satılma işleri hakkında sorusuna cevabı
22 18 240:243
23 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 1331 sayılı Kanunun 9. maddesinin yorum talebi ile metruk Emlak hakkında sorusuna cevabı
22 18 235:238
24 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Emekli Kanununun 39. maddesinin (B) fıkrasının uygulanma şekli hakkında sorusuna cevabı
22 18 253:254 259:260
25 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Yolluk Kanununda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair olan sorusuna cevabı
22 19 278:279
26 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüiregir'in, 431 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden Emvalin durumu ile.*Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, İsviçre'de ölen Abbas Hilmi Paşanın dış memleketlerde hukuki durumu ile intikal eden Emvalinden alınacak Veraset Vergisine dair olan sorusuna cevabı
22 20 338:339 343:344
27 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : 1949 Bütçe Kanununa bağlı bazı cetvellerde değişiklik yapılması ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
22 23 533:534 548:549
28 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak binalar hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
23 27 80:81
29 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçobanın radyo ücretlerine yapılacak bir mİsli zam hakkında sorusuna cevabı
23 28 128:130
30 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : İş mahkemeleri Kanunu Münasebetiyle sözleri
23 33 303:304
31 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun Birinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı geçici maddeler eklenmesine dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
23 35 383:384 390
24 38 53:54 57:58
32 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ıslah edilmesi gereken muamele Vergisi konusu hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
24 38 50:51
33 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun Birinci ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanun süresinin uzatılmasına dair Kanun tasarısının Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine Mütedair sözleri
24 48 663
34 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : 1950 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
24 45 485:491 524:527
24 46 536
35 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 46 557
36 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Erzincan ve Erzurum Beledi yemlerine (3 300 000) lira ikrazına dair olan 4126 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
24 48 720:721
37 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Devlet borçları 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 49 787:788 790
38 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 49 761 777:778 781:784
39 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : 1950 sayılı Gelir bütçesi hakkında sözleri
24 56 1292:1293
40 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Devlet basımevlerinin birleştirilmesi hakkında Kanun tasarısının meclise getirilmesi sebebine dair olan sorusuna cevabı
25 59 195
41 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 9.2.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2889 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/200)
25 62 263
42 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 16.1.950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2927 sayılı Kararın Kamutayda yürütülmesine dair (4/208)
25 67 518
43 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 16.11.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2931 sayılı Kararın Kamutayda gülüşülmesine dair (4/207)
25 67 518
44 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 16.1.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2973 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/209)
25 67 518
45 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Abant Gölü çevresinin Bolu Özel İdaresine temlikine dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
25 68 609:610
46 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 9.5.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2331 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/170)
25 71 781
47 Önergeler İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Dilekçe Komisyonunun 9.5.1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2331 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesinin geri verilmesi hakkında (4/214)
25 71 781
48 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
25 72 1011:1012
49 Söz Alanlar İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (KOCAELİ) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meskenler hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
25 72 1007