E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Binbaşı Sabri Eryılmaz hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
1 13 121
2 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
2 24 104
3 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1943yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 29 305
4 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Subaylar Heyetine mahsus terfi kanununun onuncu ve onaltıncı maddelerinin değiştirilmesine ve bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
4 43 4:7
5 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurini hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
4 45 63
6 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1943 bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
6 15 78
7 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Küçük Sıhhat ve Hayvan Sağlık okulları mezunlarının askerliklerine dair kanun münasebetiyle sözleri
8 31 55 59
8 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 64 410
9 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesinin müzakeresi esnasında kahraman ordumuza TBMM'nin selâm, sevgi ve güveninin bildirilmesi hakkında verilen takrir münasebetiyle sözleri
10 64 412
10 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerî fabrikalarla askerî atelye ve tamir müesseselerinde çalışan mütehassıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
14 13 94
11 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Subaylar Heyetine mahsus Terfih kanununun 11. maddesinin değiştirilmesine dair olan 4554 sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
14 13 90
12 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1945 yılı yedi aylık Millî Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
17 59 279 283
13 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1946 yılı Millî Savunma bütçesi münasebetiyle sözleri
20 15 238:239 242
14 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Tank sınıfı eratının aylık gıdalarında yapılacak zam hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
21 28 115
15 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Doktor İhsan Canel hakkında Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
23 50 64:65 67
24 61 89