E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet elindeki sahipsiz toprakların köylülere tevzii hakkındaki kanun lâyihasının muvakkat bir encümende tet kikına dair sözleri
2 24 109
2 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Fevkalâde Vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan kanunlarla tapu harçları hakkındaki kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
2 24 107:108
3 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle sözleri
2 26 154:162
4 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Bakanlığı 1943 yılı bütçesinin 245. faslı münasebetiyle sözleri
2 26 182:183
5 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Fevkalâde Vaziyet dolayisiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri
3 34 53 54
6 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Harcırah Kararnamesi ve müzeyyelâtının tadili hakkındaki 1848 sayılı kanuna bağb cetvel ile 3135 sayılı, kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
3 37 90
7 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet Konservatuarı ve Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası mütedavil sermayesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 39 108
8 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri ve memurları, kanunu münasebetiyle sözleri
4 44 27:28
9 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1683 sayılı kanunun meriyetinden evvelki hükümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim aylıklariyle vatani hizmet maaşlarına zam yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
4 48 102:104
10 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunununa ek kanun münasebetiyle sözleri
6 7 27
6 9 35:38
11 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olan ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
7 17 25
12 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
7 24 143
13 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Varlık Vergisi beyannamesinin terkinine dair kanun münasebetiyle sözleri
8 29 44:45
14 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu münasebetiyle sözleri
9 44 71 77:78
9 45 111
9 46 148
9 47 169 174:181
9 48 198 205:207 226 230:232
9 49 262
15 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Türk harfleriyle bastırılacak altın paranın şekli hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
9 48 211:212 218
16 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Fevkalâde Vaziyet dolayisiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri
10 57 103:105 111 113:114
17 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
10 57 95:96
18 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 58 129:139 149
10 59 175:181
19 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet borçları 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 59 190
20 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 59 190
21 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
11 75 104
22 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Fevkalâde Hallerin devamı müddetince memur ve müstahdemlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
11 75 96 98 102:103 118