E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 12 nci Hükümetin (II. Saydam Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 2 20:25
2 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 12 nci Hükümetin (II. Saydam Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 2 25:28
3 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Türkiye-İngiltere beyannamesi münasebetiyle sözleri
2 11 67:69 72
4 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1939 senesi Başvekâlet bütçesi münasebetiyle sözleri
2 15 182:183
5 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1939 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetiyle sözleri
2 21 398
6 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Türkiye-Fransa müşterek beyannamesi münasebetiyle sözleri
3 30 317:319
7 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 32 385
8 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Dahilî ve harici ahvale dair beyanatı
5 39 3:6
8 27 158:161
15 25 314:315
20 73 46:48
9 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maliye Vekâleti bütçesine 300 bin lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
5 44 61
10 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Şark vilâyetlerinden bazılarında vukubulan zelzele hakkında beyanatları
7 18 128
11 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî korunma kanunu münasebetiyle sözleri
8 25 62
8 27 140:141 152
12 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Erzincan'da ve Erzincan yersarsıntısından müteessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 26 69:70
13 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hududlarına kadar yapılacak demiryolları hakkındaki kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun münasebetiyle sözleri
11 47 9
14 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Orman Umum Müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik kanun münasebetiyle sözleri
11 48 35:36
15 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1940 malî yılı Ticaret Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
11 57 332:333
16 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Hükümetin harici siyaseti hakkında beyanatı
13 73 58:60 63
17 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî yardım komitesinin mesaisinden dolayı teşekkürü
14 9 62
18 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
15 15 47:48
19 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî Korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
15 21 173 177:178
20 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1941 malî yılı muvazenei umumiye kanunu münasebetiyle sözleri
18 56 166:167
21 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bütçe müzakeresinin hitamı münasebetiyle sözleri
18 59 308:309
22 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli zirai alacaklarının taksitlendirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
20 73 38
23 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 20 129
24 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
23 33 177:178
25 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı bir «Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü» kurulması hakkında kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
24 47 152 154
26 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
24 49 179
27 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1942 malî yılı muvazenei umumiye kanunu münasebetiyle sözleri
25 62 270:271
28 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Matbuat Umum Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
25 62 277
29 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1942 malî yılı bütçe müzakeresinin hitamı münasebetiyle sözleri
25 64 381
30 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Ticaret Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 64 352
31 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
25 65 399