E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Eski harflerle basılmış olan kitapların okul ve kültür kurumları kitap evlerine konulmasının 1353 sayılı kanun hükümlerine aykırı olup olmadığının tefsiri hakkında Maarif encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
2 10 39 41
2 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : 1939 senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
2 17 265:272
3 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Tefenni'nin Kır mahallesinden Ali Çelik'in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
3 25 90
4 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun münasebetiyle sözleri
3 29 261
5 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
4 37 195
6 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Köy eğitmen kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair kanun münasebetiyle sözleri
4 37 173
7 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Erzincan'da ve Erzincan yersarsıntısından müteessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 26 72
8 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Köy enstitüleri teşkili hakkındaki kanun lâyihasının muvakkat bir encümende tetkikine dair sözleri
9 30 27
9 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Köy enstitüleri kanunu münasebetiyle sözleri
10 41 77:80 85:88 91:92
10 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet Konservatuarı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
11 50 92:94 100:101
11 51 127 133 138:139
11 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
11 52 148:151
12 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Kanun metinlerinde geçen bazı kelimelerin imlâsına dair sözleri
13 74 87
13 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet Konservatuarı ve Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası tarafından verilecek temsil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
15 14 30:33
14 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamayacaklarına dair kanun münasebetiyle sözleri
17 43 102:103 105:106 108
17 45 144
15 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
17 45 136
16 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : 1941 malî yılı Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
18 57 216:223
17 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 1941 malî yılı muvazenei umumiye kanununun (L) ve (D) işaretli cetvellerinin tadiline dair kanun münasebetiyle sözleri
20 81 198
18 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif Vekilliğine devri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 81 192:194
19 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
20 81 195:196
20 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 16 56:57
21 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı bir «Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü» kurulması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
24 42 71:72 75:76 78
22 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Köy okulları ve enstitüleri teşkilâtlandırma kanunu lâyihasının tetkiki için muvakkat bir encümen teşkiline dair sözleri
24 45 135
26 68 54:57
26 69 78:79 85:86 91
26 71 143:144
26 75 252
23 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 63 313:317 319:324
24 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Beden terbiyesi Umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
25 66 445:447
25 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
27 81 87
26 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair kanun münasebetiyle sözleri
30 27 150 153:155 159