E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Resmî daireler nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
2 13 109
2 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1939 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetiyle sözleri
2 14 130:136
2 15 173:176
3 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1939 senesi Düyunu umumiye bütçesi münasebetiyle sözleri
2 15 195
4 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1939 senesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
2 15 192:193
5 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1939 senesi Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
2 15 197
6 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair kanun münasebetiyle sözleri
3 23 51
7 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhil ve teadülüne dair kanun münasebetiyle sözleri
3 26 155:156
3 28 233
8 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İskân kanununun 36 ve 37. maddelerinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle sözleri
3 31 351:353
9 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Millî piyango teşkiline dair kanun münasebetiyle sözleri
4 35 35
10 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun münasebetiyle sözleri
4 36 109:110 128
11 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muamele vergisi kanununun 2. maddesinin (C) fıkrasındaki (Tâsirhane ve tâsir fabrikaları kaydinin hudut ve şümulünün tâyini hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
6 7 48 53:54
12 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Buğdayı koruma karşılığı kanununa ek kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
7 16 108
13 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
7 16 112:114
14 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Erzincan'da ve Erzincan yersarsıntısından müteessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 26 75
15 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 27 123
16 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınması hakkındaki kanun lâ-yihasiyle 472,2395 ve 2731 sayılı kanunların tadiline ve muamele vergisine dair kanun lâyihalarının muvakkat bir encümende tetkikina dair sözleri
9 30 26:27
17 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Askerî ve mülki tekaüt kanununda bazı değişiklikler icrasına ve vatani hizmet tertibinden verilen maaşlara zam yapılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
11 54 190:191
18 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İhsan Alp ve arkadaşlarına dair mazbata münasebetiyle sözleri
11 54 184
19 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muamele vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
11 55 253
20 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1940 malî yılı Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
11 56 295
21 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu münasebetiyle sözleri
11 56 271:278
22 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1940 malî yılı varidat bütçesi münasebetiyle sözleri
11 58 357
23 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
12 68 118
12 70 150:151 154:155
24 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Millî piyango idaresinin 1939 yılına ait bilançosu hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
18 48 6:7
25 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İnhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 52 69
26 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1941 malî yılı Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
18 56 173
27 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu münasebetiyle sözleri
18 56 148:155 164:165
28 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
18 59 279 290:291
29 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Askerî ve mülki tekaüt kanununun 61. maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun münasebetiyle sözleri
19 61 8
30 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli zirai alacaklarının taksitlendirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
20 73 36
31 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Uzunköprü-Svilengrad arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 73 42
32 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Tasarruf bonoları ihracına dair kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
20 81 189:190
33 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemeyen borçların terkinin dair mazbata münasebetiyle sözleri
21 9 79
24 40 44:45
34 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Avukatlık kanununun muvakkat 8. maddesinde yazılı müddetin temdidi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 13 30
35 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 16 52
36 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maaş kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
22 17 95
37 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 20 129:130 132:133
38 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 32 151:153 155:157
39 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
23 33 180:181
40 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Tasarruf bonoları ihracına dair kanunlarla Bankalar kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
24 42 82:83
41 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle sözleri
24 51 261:264
42 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu münasebetiyle sözleri
25 62 253:261
43 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 62 281 284
44 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Düyunu umumiye bütçesi münasebetiyle sözleri
25 63 291
45 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Şeker ve glikozdan alınan istihlâk resminin arttırılmasına ve fevkalâde vaziyet dolayısıyla bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair kanun lâyihalarının takdimen ve müstacelen müzakere edilmesine dair sözleri
25 64 368
46 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye teşkilâtına dair kanun ile Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
26 75 255 259:260 264
27 78 39
27 79 44:45
47 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Millî Müdafaa istikrazı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
26 75 252:253
48 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Başvekil Şükrü Saracoğlu'nun beyanatı münasebetiyle sözleri
28 3 25
49 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Varlık vergisi kanunu münasebetiyle sözleri
28 3 27
50 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
28 4 41:45
51 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
29 20 187 193:197 206
30 23 24
52 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla değiştirilen 14. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 28 237
53 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Nafia Vekâleti seferberlik müdürü Salâhittin Yurdoğlu'na ait Arzuhal encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
30 28 215:216
54 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Ordu mensuplariyle emniyet Umum Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 28 219:220
55 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Orman koruma teşkilât kanununun 4283 sayılı kanunla değiştirilen 14. maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 28 238
56 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yersarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 29 278