E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 825 numaralı kanunun 29 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
7 15 80
2 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : Zelzele mıntakasında ceza hükümleriyle tevkif kararlarının infazının tehirine dair kanun münasebetiyle sözleri
8 23 36:37
3 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : Zelzele felâketine uğrayanların kurtarılması hususunda fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların cezalarının affı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
10 42 117
4 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : Matbuat kanununun 30 ve 35 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
10 43 137
5 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : 1940 malî yılı Adliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
11 57 315:317
6 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
11 57 319:320
7 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler kanunu ile bu kanunu tadil eden kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair kanun münasebetiyle sözleri
12 67 93:94
8 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (BOLU) (ADLİYE VEKİLİ) : Cezaevleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüdat icrasına dair kanun münasebetiyle sözleri
12 70 164