E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Denizyolları işletme idaresine on senede on milyon liralık yeni vapur alma tahsisatı verilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
2 20 135:136
2 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İktisadî buhran vergisi Kanununun 3. maddesinin ikinci fıkrasının tefsirine dair mazbata münasebeti ile sözleri
3 22 4
3 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1935 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası hakkındaki sözleri
3 27 175:176
4 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1935 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası Îktisat Vekâleti bütçesi üzerinde sözleri
3 29 249:250
5 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1934 malî yılı umumî muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hakkında sözü
3 31 296
6 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Şeker İstihlâk Ve Gümrük Resimleri Hakkındaki Kanun münasebeti ile sözleri
4 37 147:148 152:153
7 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında akdedilen afyon anlaşması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
4 37 139
8 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının ipotekli ve müteselsil ziraî borçlarının taksitlenmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
4 38 215:216
9 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Çiftçiler kooperatifleri Kanunu münasebeti ile sözleri
5 40 13:16 18:19 21 23
5 41 32:39
10 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Ziraî satış kooperatifleri birlikleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
5 42 51:53 57:62
11 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Endüstriyel mamulâtın maliyet ve satış fiyatlarının kontrolü hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
11 66 167:171
12 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 69 265:268 269:273
13 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Bankalar Kanunu lâyihası münasebeti ile sözleri
12 72 10
14 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İskelelerin ne suretle idare edileceğine dair kanun münasebeti ile sözleri
12 72 17
12 75 87 90
15 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İş Kanunu Lâyihası münasebeti ile sözleri
12 73 24:25 45
16 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi Ve Korunması Hakkındaki Kanuna Ek Kanun münasebeti ile sözleri
12 76 142 144:148
17 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Şeker İstihlâk Ve Gümrük Resimleri Hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
15 24 52:53
18 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen satınalma mukavelesinin tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
16 42 262:264
19 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu münasebeti ile sözleri
18 57 67:72 75:76
18 58 89:90 94
18 59 120
20 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (İKTİSAT VEKİLİ) : İktisat Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 65 277:288
18 67 357:362
21 Hükümet Programının Okunması CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 9 uncu Hükümetin (I. Bayar Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
20 3 19:38
22 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 9 uncu Hükümetin (I.Bayar Hükümeti) Güven Oylaması münasebetiyle
20 3 38 40:42
23 Teklifler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Ve 148 Arkadaşı Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî müsteşarların vazifeleri hakkındaki kanunun tadiline dair (2/60)
20 9 76
20 10 78
20 11 83:86
24 Teklifler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Ve 148 arkadaşının Teşkilâtı Esasiye kanununun 44, 47, 48, 49, 50 ve 61. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/59)
20 9 76
20 10 78
20 11 83 86:89
25 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
24 50 101:102
26 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : 1938 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
25 68 249
27 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Bütçe müzakeresinin ikmali dolayısile sözleri
25 68 281
28 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu münasebeti ile sözleri
26 80 313:314
29 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Memleketin umumî işlerine dair sözleri
26 83 504:509
30 Söylevler CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (REİSİCUMHUR) : Büyük Millet Meclisi'nin Beşinci Devre Dördüncü İçtima senesinin küşadı münasebetiyle irad buyurdukları nutukları (Başvekil Celal Bayar tarafından okunmuştur)
27 1 3:7
31 Hükümet Programının Okunması CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 10 uncu Hükümetin (II. Bayar Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
27 5 51:58
32 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 10 uncu Hükümetin (II. Bayar Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
27 5 55:58