E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Hayvanlar vergisi Kanununun ikinci maddesinin (A) fıkrasını değiştiren kanun münasebeti ile sözleri
1 7 68:69
2 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muvazene vergisi Kanununun 10. maddesinde yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına dair sözleri
2 10 10:11
3 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bozdoğan malmüdürü Kemal hakkında Arzuhal Encümeninin 841 numaralı kararı münasebeti ile sözleri
2 12 45:46
4 Takrirler (önergeler) ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Arzuhal encümeninin 6.4.1939 tarihli haftalık karar cedvelindeki 19 sayılı kararının Umumî Heyette müzakeresine dair (4/3)
2 19 124
3 29 238
3 31 292:296
5 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Buğdayı koruma karşılığı Kanununun 2643 sayılı kanunla değiştirilen dokuzuncu maddesinin B fıkrasına ek kanun hakkında sözleri
3 22 10
6 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İktisadî buhran vergisi Kanununun 3. maddesinin ikinci fıkrasının tefsirine dair sözleri
3 22 3:4
7 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İktisadî buhran vergisi Kanununa ekli 2416 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair lâyiha müınasebetile sözleri
3 25 125:126
8 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1935 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası hakkındaki sözleri
3 27 158:160 177:180 181:183
3 28 210:212 214:218
9 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkındaki kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
3 28 203 206
10 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1935 malî yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası varidat bütçesi hakkında sözleri
3 30 280:282
11 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Arzuhal Encümeninin 6.4.1935 tarihli haftalık karar cedvelindeki 19 sayılı kararının Umumî Heyette müzakeresine dair takriri münasebeti ile sözleri
3 31 292 294:295
12 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul liman işleri Umum Müdürlüğü 1935 yılı bütçesi üzerinde sözleri
3 32 341
13 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Kazanç vergisi Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
3 32 354:355 361:362
14 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Amortisman sandığı hakkında kanun münasebeti ile sözleri
4 38 188
15 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye'de hizmet eden ecnebilerle ailelerine muhassas maaşın idaresine dair kanun münasebeti ile sözleri
6 3 18
16 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bina vergisi Kanununa ek kanun münasebeti ile sözleri
7 16 82
17 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Arazi ve bina vergilerinin vilâyet hususî idarelerine terki hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
7 20 138:143 144 145
18 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Hava kuvvetlerine yardım vergisi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
7 21 167:168
19 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Yeniden dokuz kaza ve beş vilâyet teşkiline ve bunlarla 32 nahiyeye aid kadrolar hakkında kanun münasebeti ile sözleri
7 21 172
20 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Hayvanlar vergisi Kanunu münasebeti ile sözleri
8 26 34 36 40:41
8 29 73 76:77
21 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bina vergisi hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
8 29 80:81
22 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İzmir ve İstanbul limanları bütçesinde münakale yapılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
8 29 67:68
23 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Arazinin acele tahriri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
8 31 137 143
24 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Memurin Kanununun on üçüncü maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
8 36 235:236
25 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Cumhuriyet merkez, Bankası Kanununun 92.. maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
9 42 38
10 55 116
26 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Askerî ve mülkî tekaüd Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bazı maddelerine fıkra eklenmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
10 48 25:26
27 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
11 66 162
28 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1935 muvazene Kanununa bağlı cedvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun münasebeti ile sözleri
11 59 14
29 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
11 61 46:47
11 63 78:84 87
11 64 116 122 127 131:132 134:135 137:140
11 71 342:343
30 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1936 yılı nıuvazenci umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 67 193:198 210:211
11 68 223
11 70 297
31 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İskân edilen muhacirlere verilen samanlıklar hakkındaki Arzuhal Encümeni mazbatası münasebeti ile sözleri
13 3 26:27
32 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraat Bankasında müstahdem mütekaidlerin almakta oldukları maaştan mahrum edildiklerine dair Arzuhal Encümeni mazbatası münasebeti ile sözleri
13 3 20
33 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Türk parasını koruma Kanununun 4. maddesinin değiştirilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
13 6 52
34 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Dahili istihlâk vergisi Kanununa ek Kanunun birinci maddesinin (G) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
14 15 67:68 70
35 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu münasebeti ile sözleri
18 58 100
19 71 66
36 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1937 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
18 63 172:179 195:196 197
37 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Düyunu Umumiye 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 64 215
38 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 64 212
39 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1936 yılı umumî muvazenesine dahil bazı daire bütçelerine munzam tahsisat verilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
18 67 351
40 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İktisad Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 67 362
41 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 68 402
42 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Polis teşkilât Kanunu münasebeti ile sözleri
19 70 20
43 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkındaki Kanunun birinci maddesinin beşinci fıkrasının tefsirine dair mazbata münasebeti ile sözleri
19 74 177
44 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muamele vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 75 249:250
45 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Denizbank Kanunu münasebeti ile sözleri
21 21 116
46 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Fenerler idaresine verilecek tazminat karşılığının temin sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse senedlerinin satın alınması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 23 12:13 15:16
47 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Oyun aletleri resmi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 26 66
22 29 144
48 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Dahili istikraz tahvillerde Türk borcu tahvillerinin mübadelelerine dair kanun münasebeti ile sözleri
22 28 99:101
49 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İcar ve isticar kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hüviyet cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
23 35 46
50 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Müze ve Millî Saraylardan alınacak duhuliye ücreti hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
23 35 48
51 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Osmanlı Bankası imtiyaz müddetinin temdidi hakkındaki kanuna ek kanun münasebeti ile sözleri
23 38 71
52 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bazı, maddelerin gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
24 50 102
53 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Gayrimübadillere tahsis edilen malların vergileri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
24 50 103
54 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1938 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
25 64 117:124 135
55 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1938 senesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
25 65 145:150
56 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1938 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 19. maddesi münasbetile sözleri
25 68 279
57 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1938 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 25. maddesi münasebeti ile sözleri
25 68 280
58 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti temini hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
26 79 265:267