E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : İzmir liman işleri Umum Müdürlüğü 1935 bütçesi hakkında sözleri
3 32 343
2 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Kazanç vergisi Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
3 32 356 359:362
3 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : 4 Teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud olan vakıflar hakkındaki tatbikat Kanunu münasebeti ile sözleri
4 33 15 26
4 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Evkaf Umum Müdürlüğünce istihdam edilecek avukatlara dair olan Kanunun 3. maddesine ek kanun münasebeti ile sözleri
4 38 194
5 Söz Alanlar KEMAL ZAİM (ZİRAAT BANKASI GENEL DİREKTÖRÜ) : Çiftçiler kooperatifleri Kanunu münasebeti ile sözleri
5 40 19 22 38
6 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Çiftçiler kooperatifleri Kanunu münasebeti ile sözleri
5 41 39
7 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Cami ve mesacidin tasfiyesine dair kanun münasebeti ile sözleri
6 3 20
8 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : İskân işlerinin Sıhhat Vekâletine devri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
6 7 80
9 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Arttırma ve ekesiltme ve ihale Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
8 29 91
10 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Bina vergisi hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
8 29 84
11 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Devlet demiryolları memurlarının tekaüd sandığı hakkındaki kanuna ek kanun münasebeti ile sözleri
8 32 156 159
12 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Mebuslardan sonradan memuriyete tayin edilenlerin tekaüd maaşları hakkında Divanı muhasebat raporu münasebeti ile sözleri
8 35 206
13 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Memurin Kanununun on üçüncü maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
8 36 240
14 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : İnhisarlar memurlarının tekaüd sandığı hakkındaki kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
8 37 252 254
15 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 92. maddesinin tefsiri münasebeti ile sözleri
10 55 115
16 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu Başvekâlet bütçesi münasebeti ile sözleri
11 67 213
17 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 69 261 270
18 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Maaş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
12 77 171
19 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Tuz hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
14 14 55
20 Söz Alanlar MUTTALİP ÖKER (DAHİLİYE VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya İstiklâl mahkemesi kararile hududu millî dışına çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığına kabulünün muvafık olub olmayacağına dair mazbata münasebeti ile sözleri
17 50 80 85:86
21 Söz Alanlar RIZA ERTEN (ZİRAAT VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Orman koruma teşkilât Kanunu münasebeti ile sözleri
17 51 118
22 Söz Alanlar RIZA ERTEN (ZİRAAT VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Kara Avcılığı Kanunu münasebeti ile sözleri
17 52 140 143
23 Söz Alanlar SIRRI BOY (NAFIA VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair Kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebeti ile sözleri
18 57 58 59
24 Söz Alanlar KEMAL ZAİM (ZİRAAT BANKASI GENEL DİREKTÖRÜ) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kanunu münasebeti ile sözleri
18 58 92:94 97
25 Söz Alanlar MUTTALİP ÖKER (DAHİLİYE VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu münasebeti ile sözleri
18 59 110
26 Söz Alanlar NECİP ALİ BEY (MİLLİ MÜDAFAA SİYASİ MÜSTEŞARI) : Zir nahiyesi hesab memuru Ali Fevzi hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
18 61 138
27 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1937 bütçesi münasebeti ile sözleri
18 66 296:298
28 Söz Alanlar MUTTALİP ÖKER (DAHİLİYE VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Polis teşkilât kanunu münasebeti ile sözleri
19 70 4
29 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (İKTİSAD VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Teşviki sanayi kanununun 30 ve 32. maddelerinin tadili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 70 27:28
30 Söz Alanlar NECİP ALİ BEY (MİLLİ MÜDAFAA SİYASİ MÜSTEŞARI) : Telsiz Kanunu münasebeti ile sözleri
19 70 30
31 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (İKTİSAD VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Arzuhal encümeninin 766 sayılı kararı hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
19 72 97:98
32 Söz Alanlar MUTTALİP ÖKER (DAHİLİYE VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Beş kaza teşkili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 73 154
33 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (İKTİSAD VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Ereğli şirketinden alınan liman, demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve Havzadaki deniz işlerinin inhisar altına alınması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 74 189
34 Söz Alanlar RIZA ERTEN (MARDİN) (ZİRAAT VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Göçmenlere, nakledilenlere, ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 74 191:192
35 Söz Alanlar NECİP ALİ BEY (MİLLİ MÜDAFAA SİYASİ MÜSTEŞARI) : Hava Müdafaa Genel Komutanlığı teşkili ve vazifesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 74 195 198 202
36 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Vakıf memba sularile orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkında Vakıflar Umum Müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair olan kanun münasebeti ile sözleri
19 75 278
37 Söz Alanlar FAİK BAYSAL (MALİYE VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Muamele vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 75 252 257
38 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Kazanç vergisi hakkındaki kanunla 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı hükümlerini değiştiren kanun münasebeti ile sözleri
19 75 265
39 Söz Alanlar NECİP ALİ BEY (MİLLİ MÜDAFAA SİYASİ MÜSTEŞARI) : Askerî ve mülkî tekaüd Kanununa ek kanun münasebeti ile sözleri
19 75 281
40 Söz Alanlar NUMAN MENEMENCİOĞLU (HARİCİYE VEKALETİ SİYASİ MÜSTEŞARI) : Nyon anlaşmasının maksadı ve onun yüklediği mükellefiyet hududu dahilinde kalmak şartile anlaşmalar akdi için Hükümete salâhiyet verilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 77 341
41 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Oyun aletleri resmi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 26 71
42 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1938 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
25 69 290 292
43 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan iktısalî teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
26 74 68
44 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Avukatlık Kanunu münasebeti ile sözleri
26 81 356
45 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Basın birliği Kanunu münasebeti ile sözleri
26 82 403
46 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Birinci kânun 1937şubat 1938 aylar, hakkındaki Divanı muhasebat raporunun sekizinci fıkrası münasebeti ile sözleri
27 6 64
47 Söz Alanlar KEMAL GEDELEÇ (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Devlet şûrası Kanunu münasebeti ile sözleri
28 11 30 62 96
48 Söz Alanlar REŞAT MİMAROĞLU (DEVLET ŞURASI REİSİ) : Devlet şûrası Kanunu münasebeti ile sözleri
28 11 35 58