E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 8 inci Hükümetin (VII. İnönü Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 2 27:32
2 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 8 inci Hükümetin (VII. İnönü Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 2 33:35
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 70 301:302 306
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Hükûmette itimatdan dolayı Meclisi âliye teşekürleri
12 81 336
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Yeni Boğazlar mukavelenamesinin tasdikına dair kanun münasebeti ile beyanatı ve itimad talebi
12 81 334:336
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Hatay muvaffakiyetinden dolayı açılan müzakere münasebeti ile sözleri
15 30 160:164
7 Teklifler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Ve 153 Arkadaşı Teşkilâtı Esasiye kanununun 2, 47, 48, 49, 61, 74 ve 75. maddelerinin değiştirilmesine dair (2/44)
16 31 2
16 32 38
16 33 58:75 81:84
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Şark demiryolları imtiyazı ile Şirkete aid malların satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
17 51 111:113
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Atatürk'ün Trabzon seyahati hakkında gönderdiği telgraf münasebeti ile sözleri
19 75 276
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Reisicumhur Atatürk'ün tasarruflarında bulunan bütün çiftliklerini Hazineye ihda buyurdukları hakkındaki tezkere münasebeti ile sözleri
19 75 268:269
11 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Hükümetin dahilî ve harici siyaseti hakkındaki beyanatı
19 76 311:316
12 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Nyon anlaşmasının maksadı ve onun yüklediği mükellefiyet hududu dahilinde kalmak şartile anlaşmalar akdi için Hükümete salâhiyet verilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 77 342:343
13 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Tunceli ıslahatı hakkında beyanatları
19 77 344:345
14 Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (REİSİCUMHUR) : Reisicumhur seçilmesi münasebetiyle teşekkür nutku
27 3 17:18
15 Cumhurbaşkanının Ant İçmesi İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (REİSİCUMHUR) : Reisicumhur İsmet İnönü'nün and içmesi
27 3 17
16 Cumhurbaşkanı Seçimi İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Malatya Mebusu İsmet İnönü'nün Reisicumhurluğa seçimi.
27 3 17