E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1931 senesi deniz kısmı bütçesi münasebeti ile sözleri
3 30 192
2 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1931 senesi kara kısmı bütçesi münasebeti ile sözleri
3 30 188:189
3 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun münasebeti ile sözleri
5 22 192:193
4 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
8 43 42
5 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : 14.9.1930 tarihli tayinat ve yem Kanununa müzeyyel (Demirbaş, erzak ve yem) Kanunu münasebeti ile sözleri
8 44 84:88
6 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti Kanununun 105 ve 106. maddelerini muaddil kanun hakkında sözleri
8 46 119:120
7 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : 1075 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 3. maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun münasebeti ile sözleri
8 48 157
8 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 3. maddesi ile müzeyyel birinci maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
8 50 196:198 201 206
9 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1932 senesi bütçesi hakkında sözleri
9 71 339:341 345:346
10 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : 60 istida üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 338 numaralı karar münasebeti ile sözleri
11 13 26:27
11 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Şûrayı askerî Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
13 30 26:28
12 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Kara, gedikli küçük zabit ve ihzarî mektepleri talebesinin askerî liseler talebeleri gibi iaşesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
13 32 43:44
13 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Zabıtanın binek hayvanatı hakkındaki 1089 numaralı Kanunun tadili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
13 34 63:65
14 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerî Ceza Kanununa müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
15 48 49:51
15 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Havayolları Devlet işletme idaresi teşkilâtı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
15 54 192:193 195
16 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
15 55 268:270
17 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Müzayede, münakaşa ve ihalât Kanununa müzeyyel kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
17 75 33
18 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 7 ve 18. maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
18 6 59:61 64:65
19 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Mütekaid Binbaşı Ali Şevket Beyin maluliyeti hakkında Arzuhal Encümenince verilen kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takrir münasebeti ile sözleri
19 16 88 90:91
20 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Zehirli gazlarla bunları kullanmağa mahsus vasıtaların ve memlekette yapılmasının meni hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
21 34 3
21 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Arzuhal Encümeninin 116 numaralı kararı hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
22 52 133:135
22 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Tayyare resmi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 59 374
23 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Tekirdağ Mebusu Cemil Bey ve üç arkadaşının ordumuza Büyük Millet Meclisi'nin takdir ve teşekkürlerinin iblâğına dair takriri münasebeti ile sözleri
23 77 416