E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1930 senesi bütçesinde münakale-ierasma dair kanun münasebeti ile İktısad Vekâleti bütçesinin bazı fasıllarından diğer fasıllara münakale yapılması sebeblerine dair Akçuraoğlu Yusuf Beye cevabları
1 4 52:53
2 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara şehri İmar müdürlüğü 1931 malî senesi Haziran ve Temmuz aylarına aid muvakkat Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
2 8 6
3 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Arazi Vergisi Kanunu münasebeti ile sözleri
2 15 85:88 90:91 93:94 100
2 18 170
4 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Bina İradları Kanunu münasebeti ile sözleri
2 16 113:115 117 121 124 128
2 17 140
2 19 187:188 191
2 21 220
5 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilgasına dair kanun münasebeti ile sözleri
2 17 144 146 152:153
6 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Muamele Kanunu makamına kaim olacak kanun lâyihası hakkında sözleri
2 18 171:172 174
7 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Hayvanlar Vergisi Kanunu hakkında sözleri
2 19 194:196 199
3 23 47 50
8 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1931 senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
3 31 222:223
9 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1931 varidat bütçesi münasebeti ile sözleri
3 31 218
10 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrükler Umum Müdürlüğü 1931 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
3 31 212:214 216:217
11 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1931 senesi Bütçe Kanununun heyeti umumiyesi müııasebetile sözleri
3 27 75:78 92:93
12 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Düyunu Umumiye Bütçesi münasebeti ile sözleri
3 28 112
13 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1931 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
3 28 106:110
14 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Maarif Vekâleti 1931 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
3 29 150:151
15 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 malî senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
3 32 237:238
16 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün İnhisar İdaresinin 1931 malî senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
3 32 240
17 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 19.3.1931 tarih ve 1771 numaralı kanuna müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
3 33 277
18 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 10.6.1930 tarihli mukavelenameye göre iadesi lâzımgelen emval hakkında kanun münasebeti ile sözleri
3 35 388
19 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Hükümetin iktisadî ve malî vaziyeti ve ona karşı alınan tedbirler hakkında beyanatı
4 6 38:40
4 7 72:73
20 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Millî İktisadiyatı Koruma Vergisi hakkındaki kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
4 8 84:88 93:94
21 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrük tarifesi Kanununun 17 ve 25. maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
5 9 4
5 16 92
22 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun münasebeti ile sözleri
5 14 51:52
23 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Kânunuevvel 1930:şubat 1931, mart:mayıs 1931 aylarına aid raporlar hakkında Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası münasebeti ile sözleri
5 16 86:89
24 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Bilecik Mebusu İbrahim Beyin, muamele Vergisi Kanununun ikinci muvakkat maddesinin tefsiri hakkında takriri münasebeti ile sözleri
5 17 108 111
25 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel ve İktısad Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun münasebeti ile sözleri
5 19 141
26 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1931 malî senesi Bütçe Kanununun 15. maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
5 20 152 154
27 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 24.7.1931 tarih ve 1841 numaralı kanuna müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
5 22 175:176
28 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye'de hizmet eden ecnebilerle ailelerine mahsus maaşların iadeten tahsisi hakkındaki kanun lâyihasına dair Bütçe Encümeni mazbatası nıünasebetile sözleri
6 26 25
29 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Jandarma Umum Kumandanlığı 1931 senesi bütçesinin münakale icrasına dair kanun münasebeti ile sözleri
6 34 84:85
30 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Temlik Kanununa tevfikan verilen tapu senedleri harçlarının bakıye taksitlerinin affi hakkında kanun münasebeti ile sözleri
6 34 88
31 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Esbabı mücbire ve zarurîye dolayısı ile takib ve tahsiline mahal veya imkân görülmeyen borçların terkini kaydı hakkındaki müzakere münasebeti ile sözleri
7 35 7
32 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık mukabili verilecek emlâk ve arazi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
7 35 7:8
33 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1931 senesi bütçesine tahsisatı munzamına ve fevkalâde verilmesine ve bazı fasıllar arasında münakale yapılmasına dair kanun münasebeti ile sözler:
8 42 18
34 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Divanı Muhasebat raporları hakkındaki 590 numaralı kararın 8. maddesinin ve Devlet memurları maa-şatının tevhid ve teadülü hakkındaki Kanunun 5. maddesinin tefsirine dair mazbata münasebeti ile sözleri
8 43 33
35 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Hastalıkları dolayisı ile mıntakaları merkezî haricinde kalan müfettişlere ikamet yevmiyesi verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkındaki mazbatamünasebeti ile sözleri
8 43 38
36 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Maarif Vergisi Kanununun 5. maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
8 44 79:81
37 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Muvazene Vergisi Kanunu hakkında sözleri
8 51 236 238:239 241
8 52 251
38 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1932 senesi hazinin ayına mah sus Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
8 52 249
39 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Barut ve mevaddı infilâkıyc idaresinin 1932 senesi bülçe Kanunu münasebeti ile sözleri
8 53 299:300 303:305
40 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İspirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı Umum Müdürlüğünün 1932 senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
8 53 318
41 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tuz İnhisarı Umum Müdürlüğünün 1932 Bütçe Kanunu hakkındaki sözleri
8 53 313
42 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İktisadî Buhran Vergisi Kanununa miizeyyel kanunlar hakkında sözleri
8 54 356:359
43 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İcra ve İflâs Kanununun tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
9 61 103
44 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tapu harçları Kanununa müzeyyel kanun hakkında sözleri
9 62 128:129
45 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Emlâk sicili tesis ve muhafazası teşkilâtına dair kanun münasebeti ile sözleri
9 63 137
46 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1932 senesi Bütçe Kanununun heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri
9 66 181:186
47 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Düyunu Umumiye 1932 senesi bütçesi hakkındaki sözleri
9 68 240:241
48 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti 1932 senesi bütçesi hakkındaki sözleri
9 68 232:233 236:238
49 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1932 Malî Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu hakkındaki sözleri
9 71 353:356 358
50 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Askerî Ceza Kanununa müzeyyel ve askerî muhakeme usu! ve askerî ceza kanunlarının bazı maddelerinin tashih ve tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
9 72 383:384
51 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Hazineden taksitle mal satın almış olanların taksit bedellerinin tecili hakkındaki 21.3.1931 tarih ve 1773 numaralı kanuna müzeyyel kanun hakkında sözleri
9 72 376:378
52 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Teftiş mıntakaları merkezi başka bir yerde olan ve muvakkaten Ankara'da çalıştırılan mülkiye müfettişlerine ikamet yevmiyesi ile beraber mesken tazminatı verilip verilmeyeceği hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
9 75 433:434
53 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair sözleri
9 77 485
54 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Arzuhal Encümeninin, 9.7.l932 tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin ilk maddesinin Adliye Encümenine havalesine dair sözü
10 6 28
55 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların kayidlerine ve muayyen müddet zarfında müracaat etmeyenlerin alacaklarının sukutuna dair Kanunun tefsiri hakkındaki Bütçe ve Adliye encümenleri mazbatası münasebeti ile sözleri
11 11 14
11 15 43
56 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 568 numaralı karar hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
11 16 50:51
57 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1932 Malî Senesi Muvazenei Umumiye Kanununa merbut cetvellerde bazı tadilât yapılmasına dair kanun münâsebetile sözleri
12 19 12
58 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Seyrisefain İdaresince aktedilecek istikraza Malîye Vekâletinin kefaletine dair kanun münasebeti ile sözleri
12 19 12:13
59 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 20.2.1930 tarih ve 1567 numaralı kanuna müzeyyel kanun hakkında sözleri
12 24 93
60 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Düyunu Umumiye 1932 malî senesi bütçesine 1 milyon 50 bin liralık fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
13 30 24:25
61 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Zabitanın binek hayvanatı hakkındaki 1089 numaralı Kanunun tadili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
13 34 65
62 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İnhisarlar İdaresinin 1933 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
14 43 124:125 127:128
63 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1932 senesi muvazenei umumiyesine merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması hakkındaki kanun Balya-Karaydın madenine verilecek prim ile gaz maskeleri kısımlarına dair sözleri
15 45 16:17
64 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
15 48 54
65 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara'da yapılacak polis mektebi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
15 49 61
66 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1933 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi münasebeti ile sözleri
15 50 71:75
15 51 96:101 104
67 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tapu ve Kadastro bütçesi münasebeti ile sözleri
15 52 124:125
68 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Sivas-Erzurum hattile Malatyadan başlayarak Divrik civarında bu hatla birleşecek iltisak hattının inşalarına dair kanun münasebeti ile sözleri
15 54 214
69 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtı hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin mezkûr vekâlete bağlanmasına dair kanun münasebeti ile sözleri
15 56 289:290
70 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Hazineden taksitle gayrimenkul mal satın almış olanların taksitlerinin tecili hakkındaki Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
15 59 352
71 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara'da yapılacak jandarma mektebi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
16 65 9
72 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin maliye teşkilâtına aid kısmının tadil ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
16 65 24
73 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Umumî ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî su boruları ile aksam ve teferruatından gümrük resmi alınmaması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
16 65 7
74 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan meskenler hakkında yapılacak muameleye dair 1771 numaralı Kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair mazbata münasebeti ile sözleri
16 67 80 82
75 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Hayvanlar Vergisi Kanununun 19. maddesinin 2. fıkrasının tadili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
18 4 43
76 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Arzuhal Encümeninin 13.5.1933 tarihli mukarrerat cetvelinin 15 numnrasmdaki kararı münasebeti ile sözleri
18 7 71 84