E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Kazanç Vergisi Kanunu münasebeti ile sözleri
20 28 65 67 70
20 29 81 85 89:91 95 101
20 30 116:117 120:121 123 126
20 31 136:138
2 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bina Vergisi Kanununun 3. maddesinin 7. fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
21 39 70:71
3 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
21 42 107
4 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : İktisadî Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
21 42 97
5 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1932 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 40. maddesinin tefsiri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
21 44 139:140
6 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muamele Vergisi Kanunu münasebeti ile sözleri
22 47 34 36:39 42:43 45 47
22 48 67
7 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet alım satımları Kanunu münasebeti ile sözleri
22 51 121:122 124 126
22 52 141:142
8 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Mücbir ve zarurî sebebler dolayısı ile takib ve tahsiline mahal ve imkân görülemeyen borçlar hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
22 54 182:183
9 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Pasaport Kanununun 16. maddesini değiştiren kanun münasebeti ile sözleri
22 54 181
10 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Elektrik istihlâk resmi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 56 239
11 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar inhisarı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 57 256 260:261
12 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 1934 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
22 58 308:312 327:328
22 59 382 384:385
22 60 437 462
22 61 496:497
13 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Buğdayı Koruma Kanunu münasebeti ile sözleri
22 59 355:357 359:360
22 60 425
14 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Damga resmi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 59 365
15 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 59 365
16 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 59 370
17 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâleti kadrolarında tadilât yapılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 61 486
18 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Teadül Kanununa bağlı 2 numaralı cetvelin Maliye Vekâletine aid kısmında bazı tadilât icrasına dair kanun münasebeti ile sözleri
22 61 487
19 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Kefalet Kanunu hakkında sözleri
23 63 4:5 8:9
20 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Kars, Bayazıd, Erzurum, Çoruh vilâyetlerinde muhacir yerleştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
23 64 36
21 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Liman işlerinin Hükümetçe idaresine dair kanun münasebeti ile sözleri
23 70 212
22 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Şark vilâyetlerinden bazılarında muhacir iskânına dair kanun münasebeti ile sözleri
23 77 419
23 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında kanun münasebeti ile sözleri
23 77 414
24 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Askerî memnu mıtakalarda istimlâk bedellerinin tesviyesine dair kanun münasebeti ile sözleri
25 7 34
25 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : 15.5.1335 tarihli harcirah kararnamesinin 13. maddesine dair kanun münasebeti ile sözleri
25 15 112 113
25 21 289 292
26 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Kadastro ve tahrir Kanunu münasebeti ile sözleri
25 17 176
27 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Bir muallim vekilliğine tayin olunacak memurlara verilecek maaş hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
25 18 196:197
28 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Mübadil, ayrimübadil, muhacir ve saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair olan Kanunun 6. maddesinin tefsiri münasebeti ile sözleri
25 18 194:195
29 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Buğdayı Koruma karşılığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna eklenen maddeler hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
25 20 239:240
30 Söz Alanlar ALİ FUAT AGRALI (ELAZIĞ) (MALİYE VEKİLİ) : Tahsili emval Kanununa bazı maddelerin eklenmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
25 21 289 292