E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kabineye itimad beyan edildiğinden dolayı teşekkürleri
1 2 26
2 Hükümet Programının Okunması İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 7 nci Hükümetin (VI. İnönü Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 2 22:29
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 7 nci Hükümetin (VI. İnönü Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 2 29:31
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Bazı gazetelerin takib ettikleri neşriyat tarzı hakkında Hükümetçe ne tedbir alındığına dair Elâziz Mebusu Fazıl Alımed Beyin istizahı münasebeti ile sözleri
3 22 3 34:38
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Düyunu Umumiye Bütçesi münasebeti ile sözleri
3 28 113 115:116
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : İstatistik Umum Müdürlüğü 1931 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
3 28 104
7 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Matbuat Kanunu münasebeti ile sözleri
3 35 374:375
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Afyon Karahisar Mebusu Ali Bey ve 19 arkadaşının, İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunması hakkında takriri münasebeti ile sözleri
4 7 73
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Fransa Meclisi tarafından memleketimiz için gösterilen dostluk tezahüratına karşı Meclisin tehassüsüne Hükümetin de iştirak ettiğine dair
10 2 12
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin uzatılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
16 68 142
11 Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, İran Şehinşahı Hazretlerinin Türkiyeyi ziyaretleri münasebeti ile beyanatları
23 70 220:222
12 Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, Hükûmetin icraat ve umumî siyaseti hakkında beyanatı
23 78 454:458 470:472
13 Teklifler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Ve Arkadaşları 'Kemal' Öz adlı Cumhur Reisimize verilen Soyadı hakkında
25 7 32 34:35
14 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : 'Kemal' Öz adlı Cumhur Reisimize verilen "Atatürk" Soyadı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
25 7 35
15 Takrirler (önergeler) İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenmesine dair
25 12 81
16 Teklifler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Ve 258 arkadaşının, teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 11. maddeleri ile intihabı mebusan Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında
25 12 80 82:85 85:86 86:88
17 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Teşkilâtı esasiye Kanununun 10 ve 11. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
25 12 82:83