E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ZEKAİ BEY (AZİZ ZEKAİ APAYDIN) (DİYARBAKIR) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Cebeli Bereket Mebusu Naci Paşa ile Ordu Mebusu İsmail Beyin Konyalı Başarılızade Mustafa imzalı istida hakkında Arzuhal encümenine ittihaz olunan 302 numaralı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve encümen mazbatası münasebetiyle.
24 21 36