E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Cebelibereket mebusu Naci Paşa ile Ordu mebusu İsmail Beyin Konyalı Başaralızade Mustafa imzalı istida hakkında Arzuhal encümenince ittihaz olunan 302 numaralı karanın umumî heyette müzakeresine dair takrir ve encümen mazbatası hakkında.
24 21 36 37
2 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Teşviki sanayi kanununun 7. maddesinin (C) fıkrasının tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
25 26 18
3 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Kocaeli mebusu İbrahim Beyin ordu, bahriye, jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 12. maddesinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
25 28 34
4 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Kadastro ve tahrir kanunu münasebetiyle.
26 31 5
5 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Mart-Ağustos 1927 aylarına aid Divanı muhasebat raporları hakkındaki mazbata münasebetiyle.
26 33 31:33
6 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Mübadele ve teffiz muamelelerinin intacı ve katği tasfiyesi hakkındaki kanun münasebetiyle.
26 36 66:67
7 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ordu mebusu Şevket Beyin emvali milliye ve metrukeden taksitle mal alanlara tediyede kolaylık gösterilmesi hakkında kanun münasebetiyle.
26 37 74 76
8 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar mahsubu yapılamayan sarfiyatın sureti mahsubuna dair kanun münasebetiyle.
26 39 112:113 124
9 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1927 senesi nihayetine kadar millî hükümet bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki 1513 numaralı kanuna müzeyyel kanun münasebetiyle.
26 39 115