E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bazı mübayaatı muhammenin 8 seneden tediyesini mütezammın 664 ve 1013 numaralı ve bunların tadili hakkınde ve 119 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası münasebetiyle.
1 13 79
2 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Seferberlik kanunu lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
2 45 190:191
2 48 234:235
3 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Fransızlarla teşriki mesai ile firar eden mütekaidini askeriyeden Yüzbaşı Fazıl Efendi ailesine ve zabitan ve mensubini askeriyeden idam veya nisbeti askeriyeleri kat ile tevkif edilenlerin ailelerine tekaüt maaşı verilip verilmeyeceği hususunun tefsiri müna-sebetiyle.
3 62 142
4 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
3 68 330
5 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ruzname hakkında.
4 77 167
6 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Orduya müteallik ve komisyonculuktan memnu olanlar hakkındaki kanun münasebetiyle
4 82 371
7 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mart-Mayıs ve Haziran-Ağustos 1928 aylarına ait raporlar münasebetiyle.
6 19 94:95
8 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ceza usulü Muhakemeleri hakkındaki kanun münasebetiyle.
10 48 23
9 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ordu ikramiyesi kanunu münasebetiyle.
12 74 223
10 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Tedariki vesaiti nakliye komisyonunun sureti teşekkülü hakkındaki 703 numaralı kanunu muaddil kanun münasebetiyle.
12 75 259
11 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 25 Eylül 1339 tarih ve 347 numaralı kanunun beşinci maddesinin tefsiri münasebetiyle.
17 35 13