E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Başvekâletin 1927 senesi bütçesine 5 bin lira tahsisatı munzamına ilâvesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
1 15 91:92
2 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Yeniden 5 milyon liralık madeni ufaklık meskukât darbı hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
2 37 101:105
3 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Eylül 1341 Şubat 1926 aylarına ait raporlar ve Divanı muhasebat encümeni mazbatadan münasebetiyle.
2 44 169
4 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Mart-Ağustos 1927 aylarına ait raporlar ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası münasebetiyle.
2 44 174 177:180
5 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Mübadeleye gayritabi ahaliye verilecek emvali gayrimenkule hakkındaki kanun münasebetiyle,
3 53 46:48
6 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Antalya Mebusu Rasih Beyin, Kibrit Şirketinin bazı muamelâtına dair sualine cevabı.
3 62 143:144
7 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle.
3 62 151:158
8 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
3 63 178 180 186:187 191:192
9 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Adliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
3 65 236:237
10 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1928 senei İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
3 66 264
11 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Belediye vergi ve resimleri kanununun 20. maddesinin tadiline dair teklifi kanuni münasebetiyle.
3 67 297
12 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türk ocakları merkez heyetince akdedilecek istikraza Maliye Vekilinin kefaleti mezuniyetine dair kanun münasebetiyle.
3 67 289:290
13 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
3 68 339:341
14 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Varidat bütçesi münasebetiyle.
3 68 343:344
3 69 353
15 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Sivas Mebusu İbrahim Alâeddin Beyin, Muvazenei umumiye kanununun 45. maddesinin sureti tatbikına dair suali münasebetiyle.
4 71 35:37
16 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Giresun Mebusu Hakkı Beyin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 400. maddesinin tefsiri hakkında tekriri münasebetiyle.
4 73 79
17 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun 15. maddesinin tefsiri münasebetiyle.
4 74 100:101
4 82 357:361
18 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekasının, beynelmilel erkamın kabulü hakkındaki kanun münasebetiyle.
4 78 205:206
19 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Damga Kanunu lâyihası münasebetiyle.
4 81 301:302
20 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Emvali gayri menkulelerini Bulgaristan'da terketmiş olanlara verilecek emval hakkında kanun münasebetiyle.
4 81 290:293
21 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : İnhisar İdarelerinin şahsiyeti hükmiyeyi haiz müessesat halinde ve mülhak bütçe ile idaresine dair kanun lâyihası ile bu idare varidat ve masarifatının Divanı muhasebat murakebesine tabi tutulması hakkındaki teklif münasibetiyle.
4 82 375
22 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Rus kavaimi nakdiyesinin ve altınından maada vesaiti mübadele ve kıymeti menkulenin meni ithali hakkındaki kararname ahkâmının ilgasına dair kanun münasebetiyle.
4 82 364:365
23 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı düyunu umumiyesi hamilerinin mümessilleri arasında akdedilen mukavenamenin tasdikına dair kanun münasebetiyle.
6 10 6:8 23:25
24 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Anadolu demiryolu, Mersin-Tarsus-Adana yolları ile Haydarpaşa liman tesisatının ve bu şirketlere ait esham ve tahvilât ile menkul ve gayrimenkul emvalin mubayaasına dair olan mukavelenamelerin tasdiki hakkındaki kanun munasebetiyle.
6 20 105:112
25 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Erzincan Mebusu Saffet Beyin Maliye Vekili Şükrü Saraçoğlu Beye Anadolu Demiryolu, Mersin-Tarsus-Adana yolları ile Haydarpaşa liman tesisatının memleketin menafine en muvafık şekilde mubayaası hususunda mesaisinin takdir buyurularak kendilerine teşekkür edilmesi hakkında takriri münasebetiyle.
6 20 117
26 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Ford motor kompani Eksports İnkor Poreylet şirketi arasında münakid mukavelenin tasdiki hakkındaki lâyiha münasebetiyle.
7 31 83:84
27 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : İngiltere'de kâin (Thames Iron Works) fabrikasına sipariş olunan üç adet uskurlu vapur esmanına mahsuben sabık Bahriye Nazırı Mahmud Muhtar Paşa ile Maliye Nazırı Nail Bey tarafından kefaletsiz olarak tediye ettirilen 20 bin İngiliz lirasının müsebbiplerinden tazminine aid dava safahatından bahis ve bu kabil davaların mercii rüyetinin tayin ve tefsirine dair mazbatalar münasebetiyle.
8 35 39
28 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : İnhisarı Dühan kanununun 45. maddesine müzeyyel kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair kanun münasebetiyle.
8 38 80:81
29 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gayri mübadil, muhacir ve saireye kanunlarına tevfikan tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair 28 Mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanuna müzeyyel kanun münasebetiyle.
9 41 24
30 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : İmha edilen evrakı nakdiye miktarının tespiti hakkındaki kanun münasebetiyle.
9 43 41:44
31 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Sivas Mebusu İbrahim Alâeddin Beyin, bütçelerin ihtisas encümenlerinde de tetkik olunması hakkındaki takriri münasebetiyle.
10 55 105:106
32 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Esham ve tahvilât ve kambiyo ve nukud borsaları hakkındaki kanun münasebetiyle.
11 65 82
33 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tapu idarelerine ait muamelât bütçeleri hakkındaki kanun münasebetiyle.
11 65 73:74
34 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhid ve nispetlerinin tadiline dair kanun münasebetiyle.
12 66 13 15
35 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1929 malî senesi bütçe kanunu münasebetiyle.
12 66 16:26
36 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1929 malî senesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
12 66 33:34
37 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet memurlarının maaşatının tevhid ve teadülüne dair kanun hakkında.
12 66 2:5
38 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Milli İhracat Ticaret Dairesi teşkiline dair kanun münasebetiyle.
12 71 119
39 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrük tarife kanunu münasebetiyle.
12 74 207:210 217:218
40 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Kibrit ve Çakmak İnhisarı Kanunu münasebetiyle.
12 74 229
41 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bazı zevat ailelerine verilecek ikramiye hakkında kanun münasebetiyle.
12 75 277
42 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Devletle alakaları katedilen askerî ve mülkî memurlarla zabitan ve eytam ve eramiline tekaüd aidatının iadesine dair kanun münasebetiyle.
12 75 276
43 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gazete pirimleri hakkındaki kanun münasebetiyle.
12 75 271
17 37 19:21
44 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrük tarife kanununun 131. maddesinin tadiline dair kanun munasebetiyle.
14 10 7
45 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun 6. maddesinin tadiline dair kanun münasebetiyle.
14 11 17:18
46 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Memurin Kanununun 70. maddesinin tefsirine dair.
15 27 40:41
47 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türk parasının kıymetini korumak hakkındaki kanun münasebetiyle.
16 33 44:47
48 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Yozgad mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Yarın gazetesinde intişar eden,700 000 liralık veraset vergisi hakkında şifahî sual takriri münasebetiyle.
17 42 118:120
49 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Hariciye Vekâleti 1929 senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası münasebetiyle.
18 43 2
50 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika Hükümeti arasında akdedilen ticaret ve seyrisefain mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanun münasebetiyle.
18 46 36:37
51 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün idarei muvakkatesi hakkındaki kanuna müzeyyel kanun münasebetiyle.
18 46 40:43
52 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne dair kanun münasebetiyle.
19 54 11:12
53 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1930 senesi bütçe kanunu münasebetiyle.
19 59 74:83
54 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : 1930 senesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
19 59 94
55 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tapu harçları kanununa müzeyyel kanunî tekliflerin ruznameye alınması hakkındaki kanun münasebetiyle.
19 62 164:165
56 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Arazinin tahririne mahsus kanun münasebetiyle.
19 65 253:254
57 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Askeri ve mülkî tekaüt kanunu hakkında.
20 68 39:40
58 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün inhisarı kanunu hakkında.
20 72 107:111 116:117
20 73 138:140
59 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu üzerinde.
20 75 206:210 213:214 217
60 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrük kanununun 12.ve 110. maddesini tadil eden kanun üzerinde
20 78 249
61 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon dolarlık istikraz akdine dair kanun üzerinde.
20 78 244:248
62 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (MALİYE VEKİLİ) : Başvekil İsmet Paşanın teşkil ettikleri yeni kabinenin programı münasebetiyle.
21 84 41:44