E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İzmit'in Şefika köyünden Ahmet oğlu Mehmed'in idamı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası münasebetiyle.
1 9 47:48
2 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Velioğlu Mehmed hakkındaki hükümde vaki olan hatayı adlinin af suretiyle tashihine dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
1 9 50:51
3 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Malarya Mebusu İsmet Paşanın, sabık Bahriye Vekili İhsan Bey hakkında tahkikat icrasına dair takriri ve Muhtelit encümen mazbatası münasebetiyle.
2 36 96
4 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İcra kanununa bazı mevad ilâvesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri.
3 53 50 52:54 57
5 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1928 senesi Adliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
3 65 227:229 231:232
6 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Alî karar heyeti hakkındaki 1/184 numaralı kanun münasebetiyle.
4 78 197:198
7 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Ceza usulü muhakemeleri hakkındaki kanun münasebetiyle.
10 48 14:16 23
8 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İcra ve iflâs kanunu ve tatbikatına ait kanun münasebetiyle.
10 54 67:68
9 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Bazı cürumlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkındaki takib ve muhakeme usulüne dair kanun münasebetiyle.
19 54 15:17
19 56 35