E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin nutukları
1 4 22:24
5 3 26:29
9 40 19:21
12 76 314:315 319
13 3 15:19
14 13 31:35 37
20 80 272:273
21 81 3:5
2 Hükümet Programının Okunması İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 5 inci Hükümetin (IV. İnönü) Programının okunması münasebetiyle
1 4 22:24
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Büyük Millet Meclisi namına Edirne kurtuluş bayramına iştirak eden heyetten mevrud telgrafname münasebetiyle.
1 11 71:72
4 Takrirler (önergeler) İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Sabık Bahriye vekili İhsan Bey hakkında tahkikat icrasına dair.
1 22 157
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Yavuzun tamiri meselesinden dolayı sabık Bahriye vekili ihsan Bey hakkında tahkikat yapılması hakkındaki takrirleri münasebetiyle.
1 22 157:164
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Malatya mebusu İsmet Paşa'nın Sabık Bahriye vekili İhsan Bey hakkında tahkikat icrasına dair takriri ve Muhtelit encümen mazbatası münasebetiyle.
2 36 92:96
7 Teklifler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Ve 121 Refiki Teşkilâtı esasiye kanununun ikinci, onaltıncı, yirmialtıncı ve otuzsekizinci maddelerinin tadili hakkında.
3 57 96
3 58 104
3 59 115:119
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : 1928 senesi Muvazenei Umûmiye Kanunu layihası ve Varidat Bütçesi münasebetiyle.
3 69 355:356
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Yeni harfler kanunu lâyihasının müstacelen müzakeresi hakkında takrirler münasebetiyle.
5 1 6
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : İcra Vekilleri Heyetine İtimat beyan olunması münasebetiyle.
5 3 26:29
11 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Takriri sükûn kanununun müddetinin bitmesi münasebetiyle.
9 40 19:21
12 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : İtimad talebleri ve Hükümetin icraatı hakkında nutukları.
12 76 314:315
13 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : İtimad talebleri ve Hükümetin icraatı hakkındaki nutukları.
13 3 15:17
14 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Paramızın kıymetini yükseltmek için ittihaz olunacak tedabire müteallik nutukları.
14 13 31:35 37
15 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanun münasebetiyle.
16 33 42:44
16 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Askeri ve Mülkî Tekaüd Kanunu münasebetiyle.
20 68 34
17 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Hükümetin icraatı hakkında irad eylediği nutuk.
20 80 272:273
18 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Mübadelei ahali hakkında Lozan muahedenamesiyle Atina itilâfnamesinin tatbikatından mütevellid mesailin halli için Yunanis-tanla imza edilen mukavelenamenin tasdikini mutazammın kanun üzerinde.
20 80 269:271
19 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Meclisin içtimaa daveti hakkında Riyaseti Cumhur tezkeresi hakkında izahatı.
21 81 3
20 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Şark hâdiseleri hakkındaki beyanatı.
21 81 3:5
21 Hükümet Programının Okunması İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 6 ncı Hükümetin (V. İnönü) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
21 84 34:36
22 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 6 ncı Hükümetin (V. İnönü) Güvenoyu alması münasebetiyle
21 84 69:71
23 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Gümüşhane mebusu Ali Fethi Beyin belediye intihabına karıştırılan fesad ve yolsuzluklar hakkında Dahiliye vekilinden istizahta bulunmasına dair takrir münasebetiyle.
22 3 10:11