E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bir yıl süreyle, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırıların bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere, Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesine ve görevlendirilmesine Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
2 8 618:621
2 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının davetine icabet edecek olan Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık Tezkeresi münasebetiyle
4 17 152
3 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; Cumhurbaşkanlığı; Sayıştay Başkanlığı; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 30 15:19
4 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
10 39 38:44
5 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 44 203:205
11 45 340:341
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : GAP yatırımlarının gerçekleşme oranlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in cevabı (7/1053)
11 44 274:277
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Diyarbakır’daki sulama kanallarının durumuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/1045)
11 46 602:604
8 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
11 47 734:735 764:766
9 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
12 53 822:824
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : TOKİ’nin bir işini yürüten inşaat şirketinde işçilere ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/1545)
13 58 641:644
11 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 68 134:138 152
12 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 72 665:670
13 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin konuşmasında şahsına sataşması münasebetiyle
15 72 645
14 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1’inci sırasında yer alan kanun tasarısının yarım kalan görüşmelerine 4/3/2008 günkü birleşimde devam edilmesine ve Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin DTP Grubu önerisi münasebetiyle
15 72 640:642
15 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
15 72 645
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : RTÜK’ün verdiği cezalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı (7/2058)
16 78 725:726
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Cenaze namazı kılınmayan kişilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu’nun cevabı (7/2128)
16 78 748:750
18 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Büyükşehirlerde enerji iletim hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/264) ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı
16 78 589:613
19 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 83 394:396 413:414
17 84 549:551
17 85 758:759
18 90 611:612
18 92 1064
20 Denetim SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, nevruz kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/165) Okunması
18 89 383:385
21 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasını engelleyerek toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiği, güvenlik güçlerini orantısız güç kullanmaya teşvik ettiği, bu tutumuyla toplumsal barışı tehlikeye atarak şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasına neden olduğu iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2) münasebetiyle
20 103 715:719
22 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
21 107 259:263 298:300
23 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 119 225:226
24 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfî şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) münasebetiyle
23 124 920:922
25 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
24 125 33:35
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bir gruba jandarmanın yaptığı arama ve kontrollere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/3924)
24 128 590:591
27 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bir fabrikadaki greve ilişkin sözlü soru önergesi (6/276) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı
26 136 172:195
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bir haber ajansına baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4378)
27 1 714:715
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Vade farkının faturaya yansıtılmamasından doğan vergi kaybına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/4569)
27 1 1103:1104
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : İki çocuğun buldukları el bombasının patlamasıyla hayatlarını kaybetmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4723)
29 3 126:128
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bitlis Cezaevinde yaşanan olaylara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4640)
29 4 213:214
32 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
32 22 99
33 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
34 28 76:83
36 37 827:829
37 39 219
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : EğitimSen üyelerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/4877)
34 28 130:131
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Türk Ceza Kanununun bir maddesinin uygulamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4988)
36 35 514:516
36 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : İktidar partisinin, her eleştiriye cevap vermek gibi bir hakkı olmamasına rağmen buna fırsat verdiği iddiasıyla, Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
36 36 555:559
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Siyasi parti grup danışmanlarının özlük haklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/6148)
36 37 1044:1045
38 Açıklamalar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’na yumruk atması olayı ile ilgili Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Meral Akşener’in, bütün grup başkanvekillerince yapılan değerlendirmede kınanmış olduğuna ilişkin Başkanlık Divanı açıklaması dolayısıyla
37 38 47:48
39 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’na yumruk atması olayı ile ilgili Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Meral Akşener’in, bütün grup başkanvekillerince yapılan değerlendirmede kınanmış olduğuna ilişkin Başkanlık Divanı açıklaması dolayısıyla açıklaması
37 38 47:48
40 Denetim SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 20 milletvekilinin, suç örgütleriyle mücadeledeki son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin (8/9) Okunması
38 45 101:102
41 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, mahallî idareler seçimleri öncesinde seçmen listeleriyle ilgili olarak yaşanan tartışmalarda sıkça gündeme getirilen Kimlik Paylaşımı Sistemi, vatandaşlık numarası, Adres Kayıt Sistemi gibi Bakanlığınca yürütülen çalışmalar hakkında Hükûmet adına açıklaması nedeniyle DTP Grubu adına konuşması
38 46 257:260
42 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Özelleştirme sonucu geçici personel statüsüne aktarılan personelin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/5984)
38 46 351:352
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Araştırma Hastanesinin etrafındaki arazilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız Özak’ın cevabı (7/6044)
38 47 541:542
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Adana Karataş Kadın Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6031)
38 52 1109:1112
45 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifleri münasebetiyle
39 55 298
46 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükûmet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükûmete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/682) münasebetiyle
39 55 243:247
47 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Türk Ceza Kanunu’nun bazı maddelerine göre hakkında dava açılan 18 yaşından küçüklere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6037)
39 55 352:359
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6247)
41 64 156:161
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri personelinin devrine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun cevabı (7/6541)
43 73 187:191
50 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Demokratik Toplum Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, toplumsal olaylarda ve dur ihtarlarında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına göz yumarak yaralanma ve ölüm olaylarına yol açtığı ve bu suretle toplumsal barışı tehlikeye attığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) münasebetiyle
43 79 961:964
51 Denetim SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın (Demokratik Toplum Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri) ve toplumsal olaylarda ve dur ihtarlarında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına göz yumarak yaralanma ve ölüm olaylarına yol açtığı ve bu suretle toplumsal barışı tehlikeye attığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/7) Okunması Ön Görüşmesi
43 79 942:943 961:991
52 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
44 80 81:82
53 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
44 83 524:529
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : GSM şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/7815)
45 93 585:586
55 Açıklamalar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bursa’da yaşanan yangın olayına ve devletin sosyal hizmet sunduğu bütün mekânların standartlara uygun inşa edilmesi gerektiğine ilişkin
45 94 604
56 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : (10/140) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmesinin, Genel Kurulun 27/5/2009 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin DTP Grubu önerisi münasebetiyle
45 94 612:614
57 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bursa’da yaşanan yangın olayına ve devletin sosyal hizmet sunduğu bütün mekânların standartlara uygun inşa edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
45 94 604
58 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Tutuklu ve hükümlülerin nakil taleplerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7401)
45 95 827:832
59 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Milletvekillerinin şoför ihtiyacına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/7816)
45 95 864
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Sözleşmeli ve geçici personelin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/8066)
45 95 865:866
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : TOKİ’nin Diyarbakır Valiliği ile yaptığı protokole ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/7880)
46 103 874:880
62 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : (10/58) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 16/6/2009 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi münasebetiyle
47 105 39:41
63 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Diyarbakır’daki SODES Projesi uygulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/7881)
47 111 1109:1113
64 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : İki tutuklunun hak ihlâllerine maruz kaldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8104)
48 112 305:311
65 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Üçkuyulardaki TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/8520)
48 112 948:951
66 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Halk kültürü derslerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/8153)
48 112 386:387
67 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Hayatını kaybeden bir tutukluya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8105)
48 115 1238:1242
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bir medya grubundaki greve ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8607)
49 1 533:535
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Bir güvenlik görevlisinin öğrenci dövdüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı (7/8227)
49 1 182:184
70 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : DTP Grubu önerisi münasebetiyle
50 5 484:486
71 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Sözlü soruların cevaplanma usulüne ilişkin oturum başkanının tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
50 6 635:636
72 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Parti gruplarında görevlendirilen personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/9634)
50 6 671:674
73 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol konusunda gündem dışı açıklaması nedeniyle DTP grubu adına konuşması
51 9 198:201
74 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Erzurum Tekman’daki sel felaketine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı (7/9296)
51 12 941:944
75 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 71’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması
52 15 452
76 Açıklamalar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 71’inci yıl dönümüne ilişkin
52 15 452
77 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : DTP Grubu önerisi münasebetiyle
52 16 639:642
78 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, DTP Grubu önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı sözlerini yanlış anladığına ilişkin açıklaması
52 16 662:663
79 Açıklamalar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, DTP Grubu önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı sözlerini yanlış anladığına ilişkin
52 16 662:663
80 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : DTP Grubu önerisi münasebetiyle
53 19 131:134
81 Söz Alanlar SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü vesilesiyle gündem dışı açıklaması nedeniyle DTP grubu adına konuşması
54 26 177:179
82 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, kaçırılan ve kaybolan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/568)- Okunması, - Ön görüşmesi
60 61 768:770
60 61 831:840 842:868
83 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : İstihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/12024)
61 64 429:431
84 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, 1930 yılında Van’ın Erçiş ilçesindeki Zilan Deresi’nde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/615)- Okunması
63 72 601:603
85 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, kamuda geçici personel istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/616)- Okunması
63 72 603:605
86 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/620)- Okunması
63 73 744:745
87 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, Iğdır’daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/621)- Okunması
63 73 746:747
88 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/622)- Okunması
63 73 747:749
89 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, eczacıların sorunları ile ilaç sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/623)- Okunması
64 74 21:23
90 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, ana dilinde eğitim konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/627)- Okunması
64 75 206:208
91 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/630)- Okunması
64 75 211:213
92 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/629)- Okunması
64 75 209:211
93 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, toplumsal olaylar sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/628)- Okunması
64 75 208:209
94 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/ 631)- Okunması
64 76 375:377
95 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, devlet sırrı konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/638)- Okunması
64 77 538:540
96 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde kullandığı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/636)- Okunması
64 77 534:536
97 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, linç girişimi iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/637)- Okunması
64 77 536:538
98 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/642)- Okunması
64 78 709:710
99 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/645)- Okunması
65 79 38:40
100 Önergeler SELAHATTİN DEMİRTAŞ (DİYARBAKIR) : Ve 19 milletvekilinin, askerlik hizmetini Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapan kişilerin travma geçirdiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/655)- Okunması
65 82 526:528
1 2