E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 33 milletvekili ile Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 24 milletvekilinin, Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/2,6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 85 267:269
2 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Sinop Milletvekili Cahit Can'ın, Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık'ın ve Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Dünya Çevre Gününe ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
16 89 287:289
3 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları raporları münasebetiyle
20 100 82
4 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekilinin, orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin, orman köylülerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
20 103 471:473
5 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, orman yangınlarının ülkemize verdiği zararlar ile bu uğurda hayatlarını kaybeden orman çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 107 10:13
6 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 110 82:87
7 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu dolayısıyla
25 113 586:589
8 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu münasebetiyle
27 6 512:514
9 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 14 58:61
10 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 32 226:230 240
11 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman çalışanlarının özlük haklarına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma çalışması yapılıp yapılmayacağına ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 45 205:208
12 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS'a karşı ithalata yönelik önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
45 72 283:285
13 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
48 84 198:201
14 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekili ile Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin; orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/69, 118) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 95 55:58
15 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Sinop Milletvekili Cahit Can'ın, Dünya Çevre Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 98 18:20
16 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Ordu Milletvekili Enver Yılmaz ile Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in; Orman Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 3 Milletvekilinin, Orman Kanununun Ek 8. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 102 262
17 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, İskenderun Limanında tehlikeli atıkla birlikte batan M/V Ulla gemisi ve bölge halkının konuyla ilgili sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
61 6 263:268
18 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ve Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
61 8 609:611
19 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İlindeki özel çevre alanlarında yapımı süren imar planlama çalışmalarına ve İlin bazı sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 24 553:556
20 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 39 505:510 518
21 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu münasebetiyle
76 66 463:466 488 506
22 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Çevre Koruma Kurumunun çalışmaları ile Muğla İli çevresindeki özel çevre koruma alanları içinde kalan yerleşim bölgelerindeki sorunlara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
87 112 510:512
23 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme çalışmalarına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan orman köylerine, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
95 6 110:113
24 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar'ın, baltalık ormanların koruya dönüştürülmesine, bunun orman köylüsüne etkilerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
96 9 7:9
25 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 milletvekilinin; akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
98 19 440:443
26 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Rekabet Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Millî Prodüktivite Merkezi 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Türk Akreditasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 38 354:359 366 373:374
27 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili M. Mehdi Eker ile Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'in; 969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adı ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Ek Maddelerin Eklenmesi ve 29.05.1926 Tarihli ve 867 Sayılı Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun İptaline Dair Kanun Teklifi ile Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
107 45 59 61
28 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
113 74 508:512
29 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Necdet Budak ve Rasim Çakır'ın, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Edirne'de son günlerde meydana gelen sel taşkınlarının önlenmesi için Meriç, Arda ve Tunca Nehirlerinin ıslahı ve Suakacağı Barajı Projesinin bir an önce tamamlanmasının önemine ilişkin gündemdışı ko-nuşmasları dolayısıyla
114 76 9:12
30 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
115 83 333:334
31 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
116 86 266
32 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün, Tuzla'da toprağa gömülü olarak bulunan zehirli atık varilleri ile bölgede çevre kirliliğine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
116 88 524:527
33 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu münasebetiyle
118 93 51:54 64:67 74:75
118 94 284:285 294
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin, Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
118 94 266:269
35 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İskan Kanunu Tasarısı ve İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
128 125 118:120 144:145
36 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
129 130 836
37 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına, Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölü'nün kirlenmesinin önlenmesine, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir arazide yapılan tersaneye ve Doğal afetlerin tespitine yönelik radar sistemlerine, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına, Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana gelen yangına, Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak önlemlere, Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde batan MV Ulla adlı gemiye ve İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
130 2 114:120
38 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Edremit Körfezi'nin çevre sorunları ve Körfez çevresindeki belediyelerin sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
131 4 159:162
39 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar'ın, İstanbul'da mülkiyet, yapılaşma, kentsel dönüşüm, ormanların korunması ve orman içerisinde yapılaşma teşebbüsleriyle ilgili sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
137 25 268:272
40 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, orman köylülerinin sorunları ile orman idare ve işletmelerinde çalışan geçici işçilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
139 30 49:51
41 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 39 914:920 929
42 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
142 42 476 483:484 492:493 501:502
43 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla iline bağlı köylerdeki inşaat yasağına, Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan tehlikeli madde yüklü bir gemiye, Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden olan batık bir gemiye, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve Bakanlıkta çalışan işçilere, Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanunu'nun 181 ve 182'nci maddelerinin yürürlüğüne, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara ve alınacak önlemlere, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Eber Gölü'ndeki çevre sorunlarına, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, orman yangınlarına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe, İzmir'in Foça-Yenifoça kıyı bölgesinin koruma altına alınmasına ve Nif Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
143 47 390:394
44 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 30 milletvekilinin, küresel ısınma konusunda, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 59 milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemizdeki etkilerinin araştırılarak alınması ve Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 milletvekilinin, küresel ısınmanın neden olduğu sorunların ve oluşturduğu riskin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
146 62 339:342
45 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak'ın, demir yollarındaki rehabilitasyon çalışmaları ile yeni yolların açılmasının ülke gelişimine yapacağı olumlu etkilere ve bazı bölgelerin cazibe merkezi hâline gelmesinde sağlayacağı katkılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
147 67 298:299
46 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
148 68 64:68
47 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum ili Sungurlu ilçesi köy ve beldelerindeki orman arazisinin bir bölümünün orman dışına çıkarılmasının meydana getireceği sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
149 74 450:452
48 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nün amacına, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın her gün anlatılmaya çalışıldığı dünyamızda, ormanlarımızı korumanın ve orman alanlarının genişletilmesinin önemine; Yaşlılar Haftası'na ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
150 78 448:452
49 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin, Çanakkale Savaşı'nı ziyaretçilere daha iyi ve daha bilinçli anlatmak amacıyla Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı'nda yapılan son değişikliklere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
151 80 12:14
50 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Konya'daki göl, gölet, obruk, baraj ve kuyu sularındaki su miktarının azalmasına ve bu azalmaya küresel ısınma ile tarımsal sulamanın etkisine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
151 80 17:19
51 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı işletmelerde son günlerde yaşanan yönetim sıkıntıları ile ormanların gelişmesi sağlanırken orman köylülerinin yaşam standardını ve kalitesini artırmanın önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
151 81 268:270
52 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
151 81 323:324
53 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 162'nci yıl dönümü münasebetiyle, teşkilatın içinde bulunduğu sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
153 86 20:22
54 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ÇEVRE VE ORMAN BAKANI) : Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Yalova'da bir fabrikanın doğal gazla çalışan elektrik santralinin kömürle çalışır hâle getirilmesinin ozon tabakasına ve çevreye vereceği zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
153 86 24