E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Rusya'nın Türkiye'den sebze ve meyve alımını durdurmasının ülke ekonomisine olumsuz etkilerine ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
87 110 89:91
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, İzmir İli Kiraz İlçesi çevre köylerinde meydana gelen dolu afetinin yol açtığı zarara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
87 110 93:94
3 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
87 110 154 160:161 171:172
87 111 230 236 244 253:254 264:265 276:277 279
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili İsmail Soylu'nun, Rusya'ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
89 119 315:317
5 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
91 125 257:258
6 Üyelerle İlgili İşler MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
94 4 496:497
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Alim Tunç'un, Dünya Ruh Sağlığı Haftasına ve Manyas'ta görülen kuş gribi vakasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 6 66:68
8 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekili ile Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 milletvekilinin; patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/152, 216) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
95 6 99:103 107
9 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 7 135:140
10 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin, Ege Bölgesinde üretilen pamuk ile pamuk tarımıyla uğraşan insanların sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
96 13 639:643
11 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, tarım ürünlerinden akaryakıt elde edilmesi projelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
96 13 644:646
12 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 13 736
13 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ülke tarımının içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
97 15 129:133
14 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Isparta elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 20 519:520
15 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü arasındaki yolun yapımına, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü ihtiyacına, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının asfalt ihtiyacına, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine, Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu aranmasına Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına, Malezya'dan ithal edilen palmyağının kullanım alanlarına Et ithalatının hayvancılığa etkilerine, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçe-sindeki bir köprü yapımına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının kontrolüne, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenme-sine ve mağdur çiftçilere yönelik çalışmalara, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun asfaltlanmasına Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine, Ziraî ilaç kullanımının denetlenmesine, Kaçak et kesimlerinden kay-naklanan ekonomik kayıplara, Kayısı üreticilerinin uğradığı zarara, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danış-manlık merkezlerine sözleşmeli personel alımında yaş sınırına, Patates stoğuna, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde do-ğal afetlerden zarar gören buğday ve bağ üreticilerine, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırıl-ması için yapılacak çalışmalara, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının altyapılarının iyileştirilmesine, Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının çıkıp çıkmadığına At yarışlarındaki görevlendirmelere, Bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme alımına yönelik çalışmalara, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine, Hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına, Gıda denetimine, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara, Pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim ödemelerine, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsamına alınıp alınmayacağına, Doğal afet nede-niyle zarar gören çiftçilere yapılan yardıma, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulam
99 24 485:503
16 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in, Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
105 38 296:298
17 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
105 38 284:291 303:306
18 Teklifler MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İle Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'in; 969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adı ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Ek Maddelerin Eklenmesi ve 29.05.1926 Tarihli ve 867 Sayılı Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun İptaline Dair Kanun Teklifi ile Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/375)
107 45 41:68 71:82
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin'deki narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
108 48 176:177
20 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın, ülkemizde, bazı bölgelerde görülen kuş gribi hastalığına karşı Hükümetin aldığı tedbirlere, bu konuda halkı bilinçlendirmenin önemi ile hastalığa bağlı olarak etkilenen yumurta üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
109 54 273:274
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, narenciye ve bal üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
109 54 276:278
22 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 milletvekilinin, yaş sebze ve meyve üretimindeki ve ihracatındaki sorunların, Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 milletvekilinin, yaş sebze-meyve ve kesme çiçek ihracatında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
111 63 329:334
23 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, çiftçinin, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yeniden yapılandırılmasının önemine ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
112 67 82:83
24 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
114 78 387:388
25 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
116 88 593:594
117 89 27:28
26 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, Edirne gümrük kapılarındaki bazı uygulamalar nedeniyle ilin ekonomisinde yaşanan sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
117 89 21:24
27 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ve çevresinde meydana gelen don olayı ile hastalıklı tohumların ithalinden sonra bölgede uygulanan patates üretim yasağı dolayısıyla çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için doğrudan gelir desteği ve mazot desteği primlerinin ödenmesinin sağlayacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
118 96 475:477
28 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, Çukurova'da ziraî mücadelenin uçakla yapılmasının yasaklanmasına ve buğday ürünü için belirlenen fiyatların taksitler halinde ödenmesinin olumsuz etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
123 113 151:155
29 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
124 117 290:291
30 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
124 118 473 492 505:506
31 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve 6 Milletvekilinin; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
125 120 98 109
32 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
131 3 51:54 61:63 77:80
132 7 69:75 79:81
133 12 108:109
33 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, çiftçilerin ve orman köylülerinin sorunlarına, Millî Eğitim Bakanlığının çıkardığı bir yönetmelik gereğince okullardaki tabelaların değiştirilmesinin getireceği ek mali yüke ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
132 7 14:18
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
132 7 87:88
35 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, fındık alımı konusuna ve geçmişteki fındık politikalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
132 10 533:538
36 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik'in, geçtiğimiz hafta Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sel afetinin, Mardin Milletvekili Mahmut Duyan'ın, geçtiğimiz hafta Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sel afetinin meydana getirdiği zarara ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
134 16 584:587
37 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/358) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
135 18 63:66
38 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu'nun, Tarım Gönüllüleri Projesinin olumlu yansımalarına, bu kapsamda çalışanların özlük haklarıyla ilgili sorunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
135 20 496:498
39 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
135 20 529:531 548:549 563:564
136 21 50:52 73:74 95:98
136 22 266:268 282 301:302
136 23 441:442 447:440 451
40 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
137 24 94:95
41 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 39 908:914 927:928
42 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
142 42 449
43 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 23.11.2006 Tarihli ve 5557 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
145 57 499:500
44 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, tarımsal kalkınma kooperatiflerine destek uygulamalarının etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
146 60 122:124
45 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki tarım işletmesinde çalışan işçileri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 10 kişinin derede boğularak ölümüne neden olan kazaya ve geçici tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
146 63 400:402
46 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 milletvekili, Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 milletvekilinin, yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
148 68 105:109
47 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
149 74 502:505 516:520 524:526
150 76 181:182 197:198
48 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
150 75 48:50 88
49 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 milletvekilinin, kayısı ürününün, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 milletvekilinin, don olayları ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 ile 47 milletvekilinin, kayısı üreticilerinin ve kayısı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
151 80 30:33
50 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 15.3.2007 Tarihli ve 5603 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
156 99 45:46
51 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Vahit Kirişci ve Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
157 104 114:115
157 106 270:271
52 Söz Alanlar MEHMET MEHDİ EKER (DİYARBAKIR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy ve Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik; Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 17 Milletvekili ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
159 114 326