E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 milletvekilinin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 milletvekilinin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
11 63 468:469
2 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 54 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 69 432:434
3 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) münasebetiyle
31 22 474:476
4 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan malî kaynağın araştırılması ve İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
31 22 481:483
5 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) münasebetiyle
31 23 587:589
6 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) münasebetiyle
33 28 209
7 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) münasebetiyle
33 28 210:211
8 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayî ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) münasebetiyle
33 28 206:207
9 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallarının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) münasebetiyle
43 61 36
10 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Agâh Kafkas'ın, Ahıska Türkleri 1. Uluslararası Kurultayına ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ahıska Türklerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
55 110 195:197
11 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 36 97:101 108:109
12 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, diyanet takvimi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) münasebetiyle
73 52 42:43
13 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında katılım müzakerelerinin başlaması için yapılan görüşmeler sırasında Türk Hükümetinin imzaladığı ek protokole ve sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olarak Türkiye'de yaşanan son olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 2 229:230
14 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK Başkanı hakkında verdikleri demeçlere, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paraya, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu iddialarına Manisa Milletvekili fuk Özkan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferiyle ilgili hutbeye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
94 2 247:250
15 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mehmet S. Tekelioğlu'nun, İzmir İli ve çevresinde meydana gelen depremin yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
96 11 250:252
16 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
104 35 561:566 571:573
17 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, büyük kentlerde, çocukların yasadışı işlerde kullanılmasının önlenmesine, işsizliğin yol açtığı asayiş sorununa ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
115 84 570:571
18 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
128 126 327
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Hacı Biner'in, Medeniyetler İttifakı Projesinin dünya barışı üzerindeki olumlu yansımalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
137 26 511:512
20 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
141 34 106:108 118:120
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, laik devlet ilkesi ve laiklik kavramının anlamına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
146 60 119:121
22 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2007 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtı'na iştirak etmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
160 116 18:20
23 Söz Alanlar MEHMET AYDIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve Ankara Milletvekili Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
160 117 143:146