E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 13 495:497
2 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 19.12.2002 Tarihli ve 4775 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 18 356:358 371
3 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Vergi Barışı Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 23 118 158:160
4 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 16.1.2003 Tarihli ve 4792 Sayılı Vergi Barışı Kanunu ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 36 395:396
5 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Muhasebeciler Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 40 169:170
6 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 47 522:523
8 48 33
7 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2001 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 53 8:19 55:62
8 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
10 57 547:550 558 579:580 734
9 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
20 101 256:258
20 102 321:322
10 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
20 101 215
11 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
20 101 206:207
12 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Grubuna sataşmada bulunması nedeniyle
24 110 87:89
13 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kanunlarda ve Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 114 749
14 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Bandırma-Bilecik-Osmaneli demiryolu hattının bitirilmesinin önemine ve bölgeye getireceği yararlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
28 7 15:16
15 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
28 7 25:27
16 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
28 7 18:21
17 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
28 7 22:24
18 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 20 316
19 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 29 437:438
20 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı,2002 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2002 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2002 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 30 7:24 59:67
21 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
36 35 166:173 178:180
22 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
36 36 362:363
23 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 37 575:576 606 610:612 614:615
24 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekel depolarındaki tütünün vasfına ve satış fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 39 318:319
25 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 39 313:314
26 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
40 48 40
27 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in; Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 11 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 11 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
40 48 122:124
28 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin durumuna ve Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
40 50 254:255
29 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Küre'deki Eti Bakır Anonim Şirketinin özelleştirilmesinin yaratacağı sorunlar ile bu konuda yapılması gereken çalışmalara ve özelleştirme düşüncesinden vazgeçilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
43 63 236:239
30 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 63 254:256 270:271
31 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA Akdeniz işletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
44 69 370:371
32 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Kadastro Yenileme Harcı adı altında gayrimenkul sahiplerinden alınan harcın hukuka aykırılığına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 115 12:13
33 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 115 164:168
57 116 387:388
34 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 117 672:673 674 678
35 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, sataşmayla ilgili konuşması dolayısıyla
57 117 674:675
36 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri (6/626, 627, 636, 643, 687) münasebetiyle
62 12 327:330
37 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
69 35 8:21
38 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve 2005 Gelir Bütçesi münasebetiyle
71 42 34:44 50:53 90:91 131:134
39 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
71 44 411 424:426 429 458
40 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın; Devlet Memurları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın; Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
73 53 296:297
41 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
74 56 52
42 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına, Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip verilmeyeceğine, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp yapılmayacağına, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'ye, İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek Motorlu Taşıtlar Vergisine, Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve lokallerin satışına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekelin uyguladığı fiyata, Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için ne gibi tedbirler alınacağına, Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda istihdamına yönelik çalışmalara, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinde verilen tekliflere ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum AŞ'nin özelleştirme kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına, Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında yapılan bir yayının vergisine, Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ve Üniversitelerin araştırma kaynaklarından yapılan gelir tahsilatına, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi şartlarına, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen kriterlere, Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme gerekçesine, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına, Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TÜRK TELEKOM AŞ'nin özelleştirilmesinin sonuçlarına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu Köyündeki hazineye ait bir arazinin kiraya verilmesine, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında karşılaştıkları farklı KDV oranlarına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin hükümet konağı inşaatına ne zaman başlanacağına, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine arazisinin satışına, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ve Antalya-Kaş-Kalk
77 67 104:120
43 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 68 209:210 214 244:245 262
77 69 342:344 374:375 385:386 391:392
78 74 411:414 417:418
44 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Balıkesir SEKA'nın özelleştirilmesindeki son duruma ve özelleştirmenin bölge için yaratacağı sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
78 74 386:388
45 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasında görülen aksaklıklara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
78 74 382:383
46 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
81 83 83:84 94:95 102:103
47 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, GAP Bölgesinde Yatırımların Özendirilmesi ve İstihdam Yaratılması Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri; Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 3 milletvekilinin, Adalarda Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 69 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 50 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 26 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 15 milletvekilinin, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yatırımların ve İstihdamın Özendirilmesi ve Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Yılmazcan, Hanefi Mahçiçek ile Mehmet Ali Bulut'un, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ile Sinan Özkan'ın, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Hasan Anğı'nın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci, Hasan Ali Çelik, Süleyman Gündüz ile Recep Yıldırım'ın, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 12 milletvekilinin, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
84 97 62:65 73:74
84 98 174:175 195:196 256:257
48 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in, kayıtdışı ekonominin boyutları ile toplum üzerindeki etkilerine ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
87 111 219:221
49 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının, üçüncü yılını doldurduğu bugünlerde Türkiye'yi getirdiği noktaya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 5 11:15
50 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Erdemirin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının elinde bulunan hissesinin blok satışı sürecinde yaşananlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 5 26:29
51 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Halk partisi Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 115 milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışı ile Galataport ve Kuşadası Limanı ihalelerinde, organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırdıkları ve bu suretle kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
96 11 282:292 297:298
52 Üyelerle İlgili İşler KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
96 12 367:368
53 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 219 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu Yıldırım haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
96 12 394
54 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 13 675:678 689:690
55 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in, devletten yeterli ödenek alamayan yataklı sağlık kuruluşlarının sıkıntılarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
102 30 169:172
56 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, konuşmasında, Başbakan ve bakanlara sataşması nedeniyle
102 30 187:188
57 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
103 31 9:24
106 42 20:21 37:38 60:61 76:78 92:94 109:110 123:124 137:139 151:153 168:170
58 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
105 41 1098:1109 1117:1119 1128:1129 1132:1136
59 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
106 43 198:199 209:211 221:222 232:233 245:247 259:261 270:272 279:280 292:294 301:302
60 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
106 44 585:587
61 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama kuyularının enerji trafosu ve panolarının TEDAŞ'ça sökülmesine, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik sayaçlarının yerinin değiştirilmesine, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına, Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekelin özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün ve tütün piyasasına ve üreticilerine, Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Tekel İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele Kamulaştırma bedellerine, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e bağlı BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların özlük haklarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, yabancıların kira gelirlerinin vergilendirilmesine, Antalya'daki elektrik kesintilerine, Kültür mantarı ana hammaddesinin KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı
108 48 206:208 210
62 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : (10/35, 40, 73, 115, 247, 327) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin birleştirilerek birlikte görüşülmesine ve çalışma süresinin bu konunun bitimine kadar uzatılmasına ilişkin CHP Grup önerisi münasebetiyle
109 56 586:590
63 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
109 56 620
64 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Galataport ihalesine fesat karıştırdığı; mal bildirimi ve banka hesapları konularında ticarî sır ve bankacılık sırrını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara iftirada bulunduğu ve suç uydurduğu; görevini, kamu gücü ve yetkisini, siyasî ve kişisel sebeplerle kötüye kullandığı; bu suretle kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
111 63 311:322
65 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
113 72 243 251:252 263:265 275:276
66 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
113 73 369:370 389:390 403:404
113 75 678:679
114 76 53:54 66:68
114 77 185:186 195 239 241
67 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, çocuklarının ticarî iş ve ilişkilerinde nüfuzunu kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek siyasî ahlak kurallarına aykırı davrandığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
113 74 486:499
68 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 9 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
114 79 539:540 550:551
69 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun; Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
114 80 654:655
115 81 61:62 67 72
70 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
119 100 519
71 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Teklifi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8.4.1929 Tarihli ve 1416 Sayılı Kanun ile 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanuna Birer Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
123 113 186 194
72 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
123 114 334 343:344 353:354 365:366 376
73 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve 6 Milletvekilinin; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
125 120 80:83 86:89
74 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesap, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları münasebetiyle
140 33 4:20
75 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
142 42 331:345 357:360 369:370 381:383 400:402 413:414 425:427 437:439 457:458 467:469 517:518 526:527 647:648
76 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin; 15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
143 45 249:250
144 48 30:33 36:37 47:49
77 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
149 70 47 52 59:60
78 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, pek çok sanayi dalının gelişmesinde lokomotif işlevi gören, katma değer ve istihdam yaratan PETKİM'in özelleştirilmesinde kamu yararının olmadığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
154 93 326
79 Söz Alanlar KEMAL UNAKITAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
154 93 367:370
154 94 398:399