E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk'ün, 21 Mayıs Dünya Süt Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 82 772:773
2 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
20 101 216:217
3 Gündem Dışı Konuşmalar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül'ün, yoksulluğun azaltılmasında mikrokredi projesiyle ilgili uygulamalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 104 8:11
4 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 109 370:371
5 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans ihalesinde istenen ulusal güvenlik belgesine ilişkin Başbakandan ve Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 45 201:204
6 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) münasebetiyle
39 47 426:427
7 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) münasebetiyle
39 47 424:425
8 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
50 92 91:94
9 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 milletvekilinin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
52 98 54:57
10 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
52 99 239:243 270:271 277:278
11 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına, Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safî millî hasıla miktarının nasıl belirlendiğine, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin ihtiyacına, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve yönetim hizmetlerine, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve Aktaş sınır kapısına, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının üretim üzerindeki etkilerine ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
61 7 377:382
12 Gündem Dışı Konuşmalar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından finanse edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan inşaat ihalelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 24 548:551
13 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
65 24 578:582 594:597 620:621 627:628 631
14 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ve 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ve 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ve 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ve 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
69 35 115:116
15 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 37 204:207 213:214
16 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
85 101 241:242 244
17 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 27.5.2005 Tarihli ve 5356 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
87 112 534:536
18 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
89 117 110
19 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
91 125 164:165
20 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilatının planlamadaki rolüne, Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda istihdamına, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat olarak kabul edilecek değerlere, Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve derslik ihtiyacına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
97 16 475:481
21 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
104 32 51:52
22 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
104 34 442:447 454:455
23 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altındaki bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine, Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla basın kartı verilmesine, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla basın kartı verilmesine, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın yapmasına, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların sorgulandığı, TRT'deki sağlık programlarına Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergeleri ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı
108 48 214:217
24 Gündem Dışı Konuşmalar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Göltaş hisseleri ve diğer yetkileri belediye meclisi tarafından elinden alınan Isparta Belediye Başkanının, kendisini haber yapan Zaman Gazetesinin iki çalışanını makamına çağırması ve bu kişilerin dövülmesiyle gelişen olaylara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
111 65 548:549
25 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 9 Milletvekilinin; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
114 79 554
26 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
120 103 249:253
27 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, konuşmalarında, Hükûmete sataşmaları nedeniyle
138 27 71:73
28 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri sürülen iddiaların ve Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, TRT'nin yayın politikası ve personel yönetimiyle ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak TRT'nin asli görevlerini daha sağlıklı yürütebilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
138 27 44:48
29 Söz Alanlar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
141 36 385:394 402
30 Gündem Dışı Konuşmalar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, gazeteci-yazar Hrant Dink'in öldürülmesi nedeniyle gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
145 53 16:18
31 Gündem Dışı Konuşmalar BEŞİR ATALAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan'ın, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
145 55 227:233